FYGO bestyrelsesmøde

Onsdag d. 27. Oktober 2004 kl. 16.00-20.30

Konferencerummet afd D, Gyn Obstet afd, Odense Universitetshospital.

 

Bestyrelses medlemmer; Anja Pinborg (AP), Gitte Eriksen (GE), Torur Dalsgaard (TD), Thea Lousen (TL), Peter Secher (PS), Marie Søgaard (MS), Pernille Ravn (PR)

Associerede; UU; Jannie Dalby Salvig (JDS), VU; Jane Lyngsø (JL), EFU; Christian Rifbjerg (CR), DSOG; Christina Damstedt Pedersen (CDP)

 

Tilstede: MS (til 19.30), JL, CDP, PS, PR, GE, TD, TL, AP

Afbud: CR, JDS

 

Dagsorden & Referat:

 

1.      Valg af referent (efter alfabetet: (TL, PR, AP, TD, GE, PS, MS)

TL

2.      Godkendelse af referat af  mødet d. 28. september

Godkendt med rettelser

3.      Hvad sker der i:

a.             DSOGs bestyrelse (GE + CDP)

Der arbejdes på ny handlingplan.

DSOGs bestyrelse har holdt møde med Hindsgavl’s styregruppe – det forløb i god

stemning. Man ønsker (i lighed med Sandbjerg) at flere uddannelsessøgende deltager i arbejdsgrupperne til Hindsgavl.

Efterårsmøde 18.-19.november.

DMS har GF 11.nov. Der er ledige bestyrelsesposter – DSOG forsøger at finde folk, der vil stille op.

b.            Undervisningsudvalget (JDS)

c.             Efteruddannelsesudvalget (CR)

NOVO-mødet trak 60 deltagere, det var et godt møde. NOVO’s sponsorering fortsætter indtil videre.

d.            Vurderingsudvalget (JL)

Næste møde 8.dec. (ansøgningfrist 15.nov.)

Udenlandske lægers point for udlandsophold kræver, at det bliver nøje defineret, hvad der giver point.

Arbejdet med at få pointsystemet til at passe til de 7 roller skal i gang snarest.

Det forlyder, at det kan være vanskeligt at komme i kontakt med bedømmelsesudvalget.

4.      Status for diverse udvalg i regionerne

Region Syd; JDS (haft møde 5/10)

No news fra syd og øst.      

Vi overvejer, at indvitere YL-repræsentanter i speciale-specifikke råd til en snak om, hvordan evalureingen skal foregå.    

5.      Fastlæggelse af endelige program for Internat kurset 2005 17.-18.marts (oplæg fra AP vedhæftet) herunder evt aften underholdning.

Sted: Ledernes Uddannelses Center i Odense

Programmet gennemgås. Anja rundsender program med tovholdere.

Aftenunderholdning: Forslag: Karaoke, Salsa-undervisning, Jukebox, Øl-ludo (Christina og Thea)

 

 

6.      De enkelte bestyrelses-medlemmers tanker om fremtiden i FYGO efter næste GF.

GE, TL og JDS forlader bestyrelsen ved næste GF og TD, PS og MS er på valg.CR stiller op til ordinær post.                    

7.      Ansøgning til kursusstilling. Er der uklarheder i vejledningen på hjemmesiden? (PS)

Bestyrelsen finder, at vejledningen er udmærket – måske fraset formuleringen omkring 24-mdrs-regelen. Hovedproblemet er måske, at ikke alle ansøgere har læst vejledningen igennem. Hvis der er nogen af ansøgerne, der ikke forstår vejledningen har de mulighed for at få rådgivning på sekretariatet i Region Nord. Bestyrelsen bakker op om, at vurderingsudvalget, hvis de finder det nødvendigt, returnerer ansøgninger, der ikke er udfyldt korrekt.

8.      Inspektorbesøg status. Inspektordag 13/1 – hvem kommer med?

JDS, TL, TD, PS, GE, MS stiler mod at deltage. Vi (GE) forsøger, at skabe opmærksomhed omkring det i UFL og evt. på DADLNET’s hjemmeside.

Genbesøg Rigshospitalet 1.dec - KS spørges, alternativt PS eller JL

Genbesøg Horsens 9.dec - JDS                

Genbesøg Glostrup 10.dec - GE

Hvem har mod på at analysere inspektorrapporterne?

Rapporterne er kommet på hjemmesiden. PS, PR, AP forsøger at udarbejde en skabelon.

9.      Status kursusplan 2004/2005 herunder evaluering af afholdte kurser.

Infektioner 3.nov i Århus + forhåbentlig engang i foråret i Kbh (TL,PR)

Laparoskopi 2.dec på Alfa-instituttet (TD)

Praktisk perinatologi 11.jan i Odense (PR)

Hysteroskopi 14.jan på Alfa-instituttet (TD)

Obstetrik (JDS, TL) evt med Kristjar som oplæg + praktiske øvelser

Evaluering: der skal strammes op – tovholderne skal lave sammenfatning af skemaerne.

10.  ENTOG. Endelig stillingtagen til om vi skal byde ind på udveksling 2006? DSOG bakker op (MS og CPD kommer med oplæg).

Den lokale komité står for udvekslingen mandag-torsdag, herunder indkvarteringen samt evt. det sociale arrangement fredag aften.

 CPD(?) og AP vil gerne være med i en evt. organisationskomité. TL og GE vil gerne deltage, men ikke være drivkræfter. Hvis vi skal byde ind, skal der altså findes kræfter udenfor bestyrelsen, inden næste ENTOG-udveksling.

11.  Status for NFYOG seminar 27.-28. maj 2005 (MS)

Der er lagt et spændende program om ”Lægen som Leder.” Der skal søges støtte fra NFOG.

12.  Økonomi. Herunder diskussion af nyt logo

Vi har endnu ikke fået noget tilbage fra grafikeren.

Økonomien er som forventet god.

13.  Bestyrelsesinternat 2005 d 10.-11. juni (CPD medbringer/rundsender forslag inden mødet)

Molslaboratoriet inkl.mad fra Molskroen.

14.  Eventuelt

Der udarbejdes intern mobiltelefonliste

FAYL fylder 100 den 25. nov. MS og JL deltager

YL-enqueten tages op på næste BM

R1-tillægget: YL tager det med i de næste overenskomstforhandlinger

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 30.november kl .15.30 i afd.D’s konferencerum, OUH

 

Thea Lousen