FYGO - bestyrelsens beretning 2003-2004

til FYGOs generalforsamling, Odense, d. 18. marts 2004

Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning:

 • Gitte Eriksen, formand
 • Torur Dalsgaard, næstformand
 • Kirsten Jochumsen, sekretær
 • Peter Secher, kasserer
 • Thea Lousen, medlem af DSOG´s bestyrelse
 • Ida Vogel og Marie Søegaard, bestyrelsesmedlemmer

Desuden har Jannie Dalby Salvig, Christina Damstedt Pedersen og Jane Lyngsø deltaget i bestyrelsesarbejdet som medlemmer af hhv. undervisnings-, efteruddannelsesudvalget og vurderingsudvalget. Bestyrelsen har holdt 8 møder i perioden inkl.et 2-dages internatmøde.

Bestyrelsen har haft følgende eksterne repræsentation i perioden:
 • DSOGs bestyrelse: Thea Lousen, Gitte Eriksen
 • Efteruddannelsesudvalget: Christina Damsted Petersen
 • Undervisningsudvalget: Jannie Dalby Salvig
 • Vurderingsudvalget: Jane Lyngsø
 • Komitéen for ekspertuddannelser: Kirsten Jochumsen
 • NFYOGs bestyrelse samt ENTOG council: Gitte Eriksen og Marie Søgaard

Bestyrelsen har i perioden udarbejdet ”Uddannelsespolitisk notat 2003”. Antallet af medlemmer er uændret. FYGO´s økonomi er fortsat god og stabil.

Arbejdsområder

Den nye speciallægeuddannelse
I foråret 2003 blev den nye målbeskrivelse for introduktions- og hoveduddannelsen godkendt i Sundhedsstyrelsen og i september 2003 blev logbogen godkendt. Alle uddannelsessøgende vil endvidere få udleveret en ”portefølje-mappe”, hvor alle relevante dokumenter skal samles; checklister, UL-billeder, journaler til audit mm skal opbevares.

Vores speciallægeuddannelse går fra at være rammestyret til at være målstyret i og med, at den nye målbeskrivelse klart definerer, hvilke kompetencer en speciallæge skal kunne mestre. Alle kompetencer skal evalueres og attesteres i logbogen. De nye måder at undervise og evaluere på kommer til at kræve en ekstra indsats og vilje – og formentlig noget efteruddannelse – af vores kliniske vejledere og mentorer. De uddannelsesansvarlige overlæger spiller en central rolle i denne omstillingsproces og det er FYGO´s opfattelse, at der allerede nu er et konstruktivt samarbejde i gang på mange afdelinger omkring udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne. FYGO er dog bekymret for om vores arbejdsgiver – amtsrådsforeningen – vil afsætte de nødvendige midler til den nye speciallægeuddannelse. Kravet om reel kompetenceevaluering, tættere vejledning og supervision, uddannelse af vejlederne, fokuserede kliniske ophold vil betyde, at der skal tilføres ressourcer til de afdelinger, der påtager sig uddannelsesforpligtigelsen. FYGO´s bestyrelse er fortsat meget positivt indstillet overfor indførelsen af den nye speciallægeuddannelse.

FYGO har været dybt engageret i arbejdet med udarbejdelsen af selve målbeskrivelsen i 2002 og i 2003 har fokus været på arbejdet omkring implementeringen af den nye speciallægeuddannelse.

Danmark er opdelt i 3 regioner; Nord, Syd og Øst. I hver region er der oprettet et regionalt råd, der har ansvaret for oprettelsen af og gennemførelse af de nye uddannelsesforløb. Indenfor hvert speciale er der nedsat speciale specifikke uddannelsesråd/udvalg med repræsentanter fra Videreuddannelsessekretariatet, de postgraduate kliniske lektorer, de uddannelsesgivende afdelingerne, FAYL og FYGO. Disse udvalg skal med udgangspunkt i målbeskrivelsen komme med forslag til sammensætningen af nye uddannelsesforløb og udarbejde uddannelsesprogrammer. Den endelige godkendelse finder sted i det regionale råd. Målsætningen har været, at arbejdet skulle være færdig således, at alle introduktionsstillinger, der opslås efter 1. jan 2004 bliver efter den nye ordning. FYGO kan med glæde konstatere, at det ser ud til at lykkes langt hen af vejen. Intentionen er herefter, at hoveduddannelsesforløb, der opslås med opstart 1 jan 2005 bliver i de nye blokke. En proces, der skal lykkes da det fra politisk hold er meldt ud at der efter 1. jan 2004 kun kan opslås stillinger efter ny ordning !

FYGO har således haft direkte indflydelse på dette vigtige arbejde, da der i hvert af udvalgene har siddet 2 yngre gynækologer, hvoraf den ene er udpeget af FYGO den anden af FAYL. Bestyrelsen har således holdt et møde med alle repræsentanterne fra de 3 regioner og igennem året holdt en tæt kontakt til udvalgsmedlemmerne. Det har været vigtigt for FYGO, at speciallægeuddannelsen i de 3 regioner bliver ensartede og FYGO kan med tilfredshed konstatere

 • at alle 3 regioner planlægger at reducere kirurgi & urologi fra 18 til 6 mdr
 • at tiden på Universitetsafdeling er minimum 1½ år for alle,
 • at der er skabt sammenhæng i de enkelte uddannelsesforløb
 • at kompetencerne kan opnås indenfor den givne tidsramme
 • at speciallægepraksis kan medinddrages

Visse områder er dog fortsat uafklarede.

 • Den nye målbeskrivelse beskriver 12 ugers forskningstræning som en del af hoveduddannelsen. Det er endnu meget uvist hvad denne del af uddannelsen kommer til at indeholde, men det virker ikke til at sygehusejerne ønsker at friholde os fra klinisk arbejde i 12 uger. Diskussionerne foregår stadig og i DSOG´s undervisningsudvalg arbejdes der aktuelt med planer om at integrere modulet i U-kurset ”forskning og udvikling”
 • Ved overgang til et samlet hoveduddannelsesforløb ”forsvinder”, de 1- reservelægestillinger, der tidligere var en del af de gamle blokke. FYGO arbejder nu for, at der i de nye uddannelsesforløb præciseres, hvornår den uddannelsessøgende varetager funktioner på et højere niveau fx i bagvagts funktion, selvstændige ambulatorier mm. Dette er vigtigt for at understrege, at vi som uddannelsessøgende i løbet af uddannelsen skal have et reelt kompetenceløft og derfor også skal tildeles og tage et større ansvar. FYGO er i dialog med FAYL og arbejder for at den lønsum der var tilknyttet til 1. reservelægestillingerne forbliver blandt gruppen af kursister.

FYGO er af DSOG´s bestyrelse inviteret med til et møde med Sundhedsstyrelsen i foråret 2004 med henblik på at diskuterer andre væsentlige problemstillinger som ”kødannelsen” foran specialet, overgangsordninger, 6-årsreglen, dispensationer mm..

Overgangsordninger – kirurgisk sideuddannelse

I region Syd og Øst vil kravet om 1 års kirurgi før kursusstilling falde væk når, der opslås blokke efter den nye ordning. FYGO har sammen med vurderingsudvalget udarbejdet forslag til overgangsordning vedrørende de prækursister, der allerede har haft kirurgi. Forslagets hensigt er, at man ved selve pointtildelingen tilgodeser ansøgere i region Øst og Syd, der har gennemført 12 mdrs kirurgi. Forslaget afventer endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

FYGO har ligeledes rettet henvendelse til Videreuddannelsessekretariatet i Region Nord for at få svar på om en uddannelsessøgende, der er ansat i en kursusstilling med opstart 1 april eller 1. oktober 2003 kan "nøjes" med mindre kirurgi end de 1½ år, der er i de nuværende blokke, hvis de nødvendige kompetencer er opnået. Et spørgsmål vi endnu ikke har fået endelig svar på, men Sundhedsstyrelsen kom i dec 2003 med de overordnede retningslinier for overgangsordninger. Disse er imidlertid trukket tilbage og vi venter alle spændt på en ny udmelding fra SST, der ventes medio feb 2004. Sundhedsstyrelsen har tidligere opfordret alle til at udvise stor fleksibilitet og god vilje til at løse af de problemer den ændrede speciallægeuddannelse kan medføre, hvilket FYGO støtter fuldt ud. FYGO har derfor opfordret de medlemmer, der ønsker at søge meritoverførsel, til at tage kontakt til Videreuddannelsessekretariatet. Ansættelseskontrakter skal dog som udgangspunkt respekteres, med mindre afdelingen og den uddannelsessøgende er enige om f.eks. en orlov.

En anden væsentlig diskussion har været og er stadig om de kompetencer, der er opnået under ansættelse på fx en kirurgisk afd og som kan dokumenteres/attesteres af den uddannelsesansvarlige overlæge direkte kan overføres til logbogen og være tilstrækkelig til at opnå autorisation ?


Herudover arbejder FYGO fortsat for, at der er skal etableres blokke uden kirurgi, der kan søges af prækursister, der kan dokumentere, at de har opnået de kompetencer som målbeskrivelsen angiver.

6-årsreglen

I maj 2003 udkom en ny bekendtgørelse vedrørende speciallægeuddannelsen, hvor det i §9 fastslås, at der maksimalt må gå 6 år fra afsluttet introduktionsuddannelse til opstart på hoveduddannelsen. FYGO finder det fuldstændig uacceptabelt, at prækursister, der fx har foretaget forskning rammes af den nye regel med tilbagevirkede kraft. FYGO´s bestyrelse har sammen med DSOG og Vurderingsudvalget opfordret medlemmer, der rammes af den nye regel til straks at søge om dispensation i Sundhedsstyrelsen.

Introduktionsuddannelsen

Rammerne for introduktionsuddannelsen er i den nye målbeskrivelse overordnet set uændrede, dog præcisere målbeskrivelse at uddannelsen skal indeholde færdigudviklende perioder i gyn/obstet Ul, på fødegangen og i gynækologisk kirurgi. Ligeledes skal der gennemføres et 2 dages tværfagligt kursus i ledelse. I løbet af introduktionsuddannelsen skal afdelingen vurdere om vi som uddannelsessøgende er egnede til en speciallægeuddannelse indenfor specialet. Som noget nyt indføres ”360 grades evaluering” til bedømmelse af ”bløde kompetencer” – evne til samarbejde, kommunikation osv. FYGO er positivt indstillet overfor dette tiltag, men det er vigtigt, at de enkelte afdelinger opstiller klare spilleregler for, hvordan en eventuel negativ evaluering skal håndteres.

 

Mangel på uddannelsesstillinger og speciallæger

Sundhedsstyrelsens længe ventede rapport ”Lægeprognose – udbudet af læger 2000-2025”, udkom d 9 maj 2003 (www.sst.dk). Vores speciale er vurderet til at være et af de specialer, der frem mod år 2025 vil opleve størst fald i antallet af speciallæger. Imidlertid var beregningerne i Lægeprognosen baseret på forkerte forudsætninger. Tallene baseres på, at der uddannes 25 speciallæger om året, mens det reelle tal er 22. Korrigeres tallene betyder det, at faldet i år 2025 vil være helt oppe på 25 % og ikke 16 % som angivet i rapporten. Dette vil betyde at hver 4. speciallægestilling ikke vil kunne besættes med en speciallæge i år 2025 ! FYGO påpegede sammen med DSOG denne fejl overfor Sundhedsstyrelsen, som har erkendt fejlen, der vil blive rettet i de fremtidige prognoser. I øvrigt støtter SST´s rapport fuldt ud de beregninger DSOG´s prognosegruppe foretog i 2001/2002

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der gennemføres 26 årlige uddannelsesforløb. Det er imidlertid ikke Sundhedsstyrelsen, men de regionale videreuddannelses Råd, der bestemmer hvor mange uddannelsesforløb, der skal være i Gynækologi og Obstetrik. Udvidelsen er allerede sket i region Nord. FYGO arbejder tæt sammen med DSOG og vores repræsentanter i de uddannelsesrådene i Øst og Syd for, at den nødvendige udvidelse kan finde sted allerede med virkning fra januar 2004. Der er således indsendt følgende indstillinger til de regionale råd og der afventes svar jan 2004.

I-stillinger Hoveduddannelsesforløb

  I-stillinger Hoveduddannelsesforløb
Region Nord 16 8
Region Syd 13 6 (+ ½ gået til Øst)
Region Øst 24 11½ (+ ½ fra Syd)
Ialt 52 26


Antallet af introduktionsstillinger bliver reduceret med 35 % fremover. Således var der 75 I-stillinger i 2002. Årsagen til dette er, at Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at antallet af I-stillinger maksimalt må udgøre 1,5-2 x antallet af hoveduddannelsesforløb. Størst reduktion kommer til at ske i region Syd. Der er ingen tvivl om, at den ændrede stillingsstruktur på afdelingerne vil få betydning for den daglige arbejdstilrettelæggelse. FYGO´s bestyrelse følger udviklingen tæt og vil opfordre medlemmerne til at gå aktivt ind i diskussionerne. Færre I-stillinger betyder måske flere AP-læger – kan forvagts lagene opretholdes ? Er der speciallæger nok til at gå i tilstedeværelses vagt ? Hvilken betydning har det på dagarbejdet & uddannelsen ?

· Køen foran kursusstilling

Aldersmedianen i 1996 ved tildeling af kursusstilling var 35,5 år, men siden 2001 har den fraset en enkelt periode været mellem 37 og 39 år som det fremgår af ”Ministatistik” for de kursister, der fik kursusstilling (se www.videreuddannelsen-nord.dk/gynaekologi/index)

  2. halvår 2001 1. halvår 2002 2. halvår 2002 1. halvår 2003 2. halvår 2003 1. halvår 2004*
Antal ansøgere 31 26 29 31 28 21
Antal blokke 12 10 11 11 10 7
Alder 37,3 37,9 37 34,7 37,3 38,9
Kandidatalder 9,3 9,2 7,7 8 9,2 9,6
Pointsum 9,1 9,3 8,7 8,5 9,8 11,1

*kun opslået blokke i Syd og Øst

Samtidig er der en uændret søgning mod specialet med ca 3 ansøgere til hver stilling. Manglen på uddannelsesstillinger – trods en lang kø af kvalificerede ansøgere – er stadig uløst, men heldigvis ser det ud til at uddannelseskapaciteten øges såfremt indstillingerne i region Øst og Syd accepteres af de regionale videreuddannelses råd. FYGO vil dog fortsætte med at argumentere for, at uddannelseskapaciteten skal øges endnu mere da såvel vores egne tal som Sundhedsstyrelsens tal klart dokumenterer at en produktion på 26 per år slet ikke kan dække den massive afgang af speciallæger vi vil se om 15-20 år. Opgaven er ikke let, men vi giver ikke op.

Herudover har FYGO´s bestyrelse taget initiativ til, at der under DSOG er nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, der skal se på hvilke ressourcer, der skal afsættes fremover når introduktions og hoveduddannelse skal finde sted efter den nye målbeskrivelses krav. FYGO´s formand er tovholder for arbejdsgruppen, der forventes at fremlægge data i forbindelse med Temadagen d 30 marts 2004

 

Inspektorordningen

Inspektorordningen blev gjort obligatorisk i 2001, og de fleste afdelinger har nu haft eller har planlagt et førstegangsbesøg, og en del afdelinger har allerede haft genbesøg. På initiativ af DSOG og som led i forsøgsordning med Sundhedsstyrelsen har en yngre læge – udpeget af FYGO – deltaget i inspektionerne siden medio 2002. I 2003 har FYGO således deltaget i 9 besøg: Hvidovre og Horsens (Jannie Dalby Salvig), Rigshospitalet (Kirsten Jochumsen), Holbæk og Glostrup (Gitte Eriksen), Randers (Jette Seidelin), Ålborg (Thea Lousen), Esbjerg (Ida Vogel), Roskilde (Peter Secher). Herudover har 5 ”junior-inspektorer” været på Sundhedsstyrelsen Inspektorkursus og er således klædt på til opgaven på lige fod med inspektorerne. FYGO´s repræsentanter er blevet modtaget som ligeværdige partnere, der har deltaget i alle dele af processen, og har spillet en væsentlig rolle for at få forholdene angående uddannelse belyst på de besøgte afdelinger. Det er vores indtryk at afdelingerne der har haft genbesøg har arbejdet på at lave forbedringer indenfor de indsatsområder inspektorerne har fremhævet ved første besøg, hvilket indikerer at ordningen har en effekt. Det er vores opfattelse at uddannelse i højere grad er kommet på dagsordenen på afdelingerne, og dette skyldes formentligt både inspektorbesøg og ikke mindst de massive omlægninger den nye målbeskrivelse indebærer. Inspektorrapporterne viser dog, at der fortsat er stor spredning i afdelingernes uddannelsesindsats. Forsøgsordningen skal nu evalueres sammen med DSOG og Sundhedsstyrelsen. FYGO vurderer ordningen positivt og vores erfaringer er allerede ved at give genlyd. Sundhedsstyrelsen ser således umiddelbart positivt på initiativet, og andre specialer er begyndt at spørge interesseret.

Komite for ekspertuddannelse indenfor gynækologi og obstetrik - EXPU

FYGOs repræsentant i EXPU inviteres og deltager ligeværdigt i EXPUs møder. Der har været afholdt 2 møder, hvor der har været FYGO-deltagelse ved det ene. Afbud til det andet p.g.a. sammenfaldende møder. Berettigelsen af ekspertuddannelsen har været diskuteret og en mere bred diskussion om dette er planlagt til DSOG's forårsmøde. Flere ansøgninger om ekspertuddannelse har været vurderet. Svar til de pågældende sker via formanden. Ingen afsluttede forløb i indeværende år.

Internationale relationer

FYGO har deltaget aktivt i den Nordiske Forening for Yngre Gynækologer og Obstetrikere (NFYOG). FYGO har været drivkraften bag afholdelsen af et fælles-nordisk seminar for yngre gynækologer 16-17 jan 2004 i Malmø, hvor speciallægeuddannelsen i de nordiske lande blev diskuteret.

I forbindelse med NFOG kongressen i Helsinki 2004, vil der blive afholdt en særlig session for yngre gynækologer på kongressens første dag herudover arrangeres en sociale aktivitet.

Vores europæiske samarbejdsorganisation ENTOG holdt årsmøde i Amsterdam i november 2003. I mødet deltog fra bestyrelsen Marie Søgaard og Torur Dalsgaard. Herudover deltog Ligita Paskieviusce, der samtidig var på en 1 uges udvekslingsophold. På mødet blev især fokuseret på muligheden for at tage dele af sin gynækologisk/obstetriske speciallægeuddannelse i andre europæiske lande, samt forskelle/ligheder på uddannelsen i de forskellige lande. Der var stor interesse for arbejdet i organisationen, hvilket blev illustreret af at 14 personer stillede op til valg til to bestyrelsespladser. Se i øvrigt hjemmesiden www.entog.org. Næste ENTOG møde og udvekslingsprogram holdes i november 2004 i Kroatien. FYGO´s bestyrelse vil arbejde for at der i år 2004 sendes 2 medlemmer på udveksling. FYGO´s bestyrelse prioriterer fortsat det internationale samarbejde da fremtiden med speciallæge mangel vil betyde en langt større udveksling mellem landene og det er derfor vigtigt, at vi bidrager konstruktivt til at uddannelsen forbedres også på europæisk plan.

Vores kurser

Vi har i perioden afholdt følgende kurser:

 • Gynækologi & Obstetrik set fra en etnisk synsvinkel Odense 20-21 marts 2003
 • Klimakteriet og postmenopausal hormonsubstitution, København 31. marts 2003
 • Prænatal diagnostik, Århus 2. september 2003
 • Prænatal diagnostik København 23. september 2003
 • Gynækologi/Sexologi, Århus 25. september 2003
 • Kolposkopi inklusiv HPV 18. november 2003 Århus
 • Basal laparoskopi, 16. + 23. januar 2004

Vores kursuspolitik er uændret, dvs. vi stiler mod at afholde praktisk orienterede kurser med stor bredde indenfor specialet. Kurserne er primært rettet til fase I-II, og vi tilstræber en minimal deltagerbetaling, hvilket bl.a. sikres ved en god opbakning fra sponsorer som selvfølgelig ikke har indflydelse på indholdet af kurserne.

I perioden har vi desuden genforhandlet vores aftale med Organon om støtte til FYGO studiegrupperne i Øst og Vest, der er rettet mod de lidt ’ældre’ FYGO-medlemmer. Der har været afholdt 2 møder i Vest med 12-16 deltagere. I Øst har der været annonceret 2 møder, men der har nærmest ikke været tilmeldinger. FYGO evaluere i jan 2004 aftalen med Organon. FYGO´s bestyrelsen vil gerne diskutere på generalforsamlingen, om vi skal have et tilbud til denne gruppe af vores medlemmer og i givet fald hvilket.

FYGO´s bestyrelse

22. jan. 2004