Referat fra Bestyrelsesmøde i FYGO 29.10.2002

 

Patienthotellet,Odense Universitetshospital

 

Tilstede: IV, SB, LB, KJ, JDS, JS, GE, TB.

Afbud: ATP.

 

 

1.          Referent.  TB valgt.

2.          Godkendelse af referat. Revideret referat godkendt uden anmærkninger.

3.          Meddelser.

a. Der er udkommet en meget kritisk inspektorrapport fra KAS Herlev, hvori det  anføres at afdelingen selv erkender at den ikke er istand til at varetage alle dele af uddannelsen af speciallæger.

b. Der har været inspektorbesøg I Esbjerg hvor TB deltog. Rapporten er under udarbejdelse.

c. De ny inspektioner blev fordelt som følger: 

Horsens: JDS,    Randers: JS        Holbæk: GE

Ringkøbing: SB  RH: KJ             HH: JDS           Roskilde: GE

De anførte FYGO-juniorinspektorer skal hurtigst rette henvendelse til vokseninspektorerne mhp at finde  datoer for inspektionerne.

d. Den svenske OGU enquete blev gennemgået, og bestyrelsen drøftede om der var et behov for en lignende undersøgelse i Danmark. Der var enighed om at Prognose-gruppens arbejde havde klarlagt en del af vore kommende problemer, og at evalueringsskemaerne fra de uddannelsessøgende i specialet kunne belyse andre uddannelsesmæssige aspekter. Derudover har FAYL også lavet spørgeskemaundersøgelser der kunne hentes oplysninger fra. Derfor fandt Bestyrelsen ikke behov for en lignende           undersøgelse på nuværende tidspunkt.

e. GE havde fremsendt budgettet for 2003, og konstaterede at GF 2003 var på plads. Derudover blev det drøftet om der var opbakning til at holde et Nordisk Uddannelses Seminar i NFYOG-regi. Der er foreløbigt kommet positive tilkendegivelse fra NOVO, og Bestyrelsen regner med opbakning fra NFOG. Men at den endelige beslutning måtte afhænge af tilslutningen fra de øvrige nordiske søsterorganisationer. Det vil blive drøftet på NFYOG næste møde i november.

 

4.          Hvad sker der i DSOG/Undervisningsudvalget:

DSOG har indvilliget i at Jette Led Sørensen færdigskriver målbeskrivelsen i november måned. Og at Niels Uldbjerg færdiggør LOG-bøger i december måned. Der har været uklarhed om færdiggørelsen af dette store arbejde mellem undervisningsudvalget og DSOG’s bestyrelse. DSOG’s bestyrelse har ønsket at holde et Fyraftensmøde den 15.januar, hvor man ville invitere de administrerende og de uddannelsesansvarlige overlæger til et åbent møde for at diskutere de fremtidige perspektiver i den nye målbeskrivelse.  

 

5.          Organon studiegrupper og kurser

            Der er planlagt studiegruppe i Vest Torsdag den 21/11 2002 på Restaurant René, Banegårdsplads

8000 Århus C fra 17.00 til 21.00 Inklusiv et let traktement. Temaet for mødet er  "Brystkræft - du møder også snart en". Der er endnu ikke planlagt møde i Øst, TB tager kontakt til ATP.SB fortalt at der foreløbigt var få tilmeldte til FYGO’s uro-gynækologiske kursus. Der var enighed om at der minimum skulle være 8 for at kurset kunne gennemføres. De øvrige kurser havde flere tilmeldte på nuværende tidspunkt.

         

6.          Eventuelt.

            Intet .

7.          Workshop om implementering af den nye speciallægeuddannelse.

Marianne Christensen og Jannie Lyngsøe var inviteret og deltog i denne workshop. Afdelingerne i de 3 regioner blev gennemgået med henblik på antal fødsler, antal hysterektomier og deres øvrige undervisningstilbud. Der var enighed om at der i de 3 regioner er meget store strukturelle forskelle, og at uddannelsesstillingernes sammensætning derfor nødvendigvis vil komme til varierer meget for at opfylde den nye målsætning. SB og LB gennemgik region Øst og fremlage muligheden at de kommende uddannelsessøgendes gynækologers primære uddannelsesbehov sagtens kunne varetages af de funktionsbærende enheder i Frederiksborg, Vestsjælland og Roskilde og muligvis også i Storstrøms Amt. Og at man derfor kunne lægge den største del af den kommende uddannelse ud på disse sygehuse. I region Nord og Syd vil det nok fremover fortsat være de store afdelinger i Odense, Aarhus og Ålborg der skal danne basis for uddannelsen, men meget vil kunne ændres afhængigt at mulige fremtidige afdelingssammenlægninger. Endeligt diskuterede bestyrelsen om man kunne støtte den af DSOG’s bestyrelse foreslåede Fyraftensmøde den 15.januar. Flere var skeptiske med henblik på om tidspunktet er ideelt. Det vides ikke om målsætninger er endelig godkendt, og om man på den baggrund vil kunne forvente et stort fremmøde. JS anførte at det nok var bedre at vente, mens andre ville være betænkelige for om det da vil være for sent, da afdelingerne tidligt i 2003 skal budgettere for 2004. Der var enighed om at SB og LB skulle anføre disse argumenter i DSOG’s bestyrelse ved næste møde.

 

 

TB 1. november 2002