REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 28. FEBRUAR 2003 AFHOLDT HOS SØREN BROSTRØM, VARDEGADE 7, KØBENHAVN

 

 

Til stede: SB, GE, JS, ATP, KJ, PS, IV, LB, JDS

Afbud: Ingen.

 

Ad 1.             JDS foreslås som referent og accepterer hvervet

 

Ad 2.             Referat fra bestyrelsesmøde 6.1.03 godkendes uden kommentarer

 

Ad 3a.           Der diskuteres aktuelt flere ting i DSOG´s bestyrelse

­         i forbindelse med Hindgavl guidelines har der været nogen diskussion for og imod sponsosstøtte. Holdningen i DSOG´s bestyrelse er at man ikke er bekymret for sponsorering. Det er vedtaget at lægge både færdige guidelines og oplæg til guidelines på hjemmesiden.

­         der planlægges en pilotundersøgelse mhp at undersøge konsistensen i patientklagenævnets afgørelser. Ekstrauterin graviditet og asphyxi er valgt ud som emenområder.

­         der er mange ledige poster i DSOG´s bestyrelse og DSOG-relaterede udvalg, der skal besættes ved forårsmødet i april 2003.

Ad 3b.           Efteruddannelsesudvalget.

Der er ligeledes stor udskifning i efteruddannelsesudvalget. Aktuelt diskuteres

emneområder til NOVO-mødet. Det er besluttet af have en session omkring

konsekvensen af fusioner af afdelinger, dels set fra de administrerende overlægers side

og dels set fra de underordnede læger, der bliver tvangsforflyttet. Som forslag til

supplerende emner fremkommer onkologi, fertilitet, molekylær biologi, benigne

mammaelidelser.

Ad 3c.           Undervisningsudvalget.

                      Målbeskrivelserne er nu færdige og udsendes til alle DSOG-medlemmer med næste

                      DSOG-blad. Jvf den nye målbeskrivelse er der afsat 210 timer eller 30 dage til U-

kurser. Hovedkursuslederen administrerer budgettet til u-kurser. Lønnen til delkur-suslederne er bortfaldet. Peter Bagger er indtrådt som kursusleder på gyn II i stedet for Erik Fangel Poulsen. På forårsmødet vil der blive opstillet et uddannelsesbord, hvor evalueringerne fra u-kurserne og afdelingerne vil blive præsenteret.

Ad 3d.           NFYOG

                      Næste møde afholdes 22-23 marts 2003 i København, hvor planlægningen af

                      prækongres-seminar i forbindelse med nordisk kongres i Helsinki 2004 fortsætter.

Ad 3e.           ENTOG

                      Der dannes talrige nye organisationer i dels østeuropa, men også i Grækenland, Italien

                      og Østrig. Året udvekslingsophold går til Holland den 23-29 november 2003.

                      Opslaget oversættes og sættes i DSOG-bladet af Søren

 

Ad 4.             I region N er der i nuværende ansøgningsrunde faldet en blok (Thisted-Ålborg) ud

                      pga. mgl. Kirurgi. Forventes opslået senere med mindre kirurgi.

                      I syd og øst er de indledende møder mhp udarbejdelse af nye uddannelsesblokke mhp

                      at opfylde den nye målbeskrivelse. Arbejdet følges tæt, idet Jette Seidelin er

                      repræsenteret i øst og JDS i syd. Endnu en gang diskuteres varigheden af kirurgien.

                      Der er enighed om at det nok er rimeligt at ende på 6 mdr. på en kirurgisk afdeling,

                      dog således at ansættelsesvarigheden er kompetancestyret.

 

Ad 5.             Roskilde er valgt til at modtage FYGO-prisen. SB kontakter Martin Rudnicki mhp

                      modtagelse af prisen ved forårsmødet 2003.

 

Ad 6.             Der er enighed om at foreslå de praktiserende speciallæger med vores hjælp at

                      arrangere et orienteringsmøde i Århus og København. Gitte kontakter Jørn Rolighed.

 

Ad 7a.           14 tilmeldte/10 fremmødte i vest. I øst måtte mødet aflyses pga for få tilmeldinger (3),

                      der forsøges igen i maj.

Ad 7b.           24 deltagere og flere afvist i øst; 21 tilmeldte i vest. Tilfredsstillende forløb.

Ad 7c.           17 tilmeldte. Planlægges afholdt i vest sept 2003.

Ad 7d.           12 tilmeldte

 

Ad 8.             Flot regnskab. Vi godkender næste års budget og fastholder kontingentet på kr. 200,-

 

Ad 9.             Peter er ordstyrer på formiddagens session. Kontakter selv Charlotte

                      Wilken mhp koordinering. JDS kontakter Court Pedersen mhp at afkorte sit indlæg en

                      smule til ca. 11.15-12.30. KJ er ordstyrer på eftermiddagens session. GE er ordstyrer

                      fredag formiddag med hjælp fra IV og JDS. SB er ordstyrer fredag eftermiddag

 

Ad 10.           IV og KJ er ikke på valg. Peter Secher opstiller. GE opstiller til formandsvalget. ATP, TB, SB og JDS træder ud af bestyrelsen.

 

Tak for det gode samarbejde.

 

Referent Jannie Dalby Salvig