Referat

 

FYGO bestyrelsesmøde

Onsdag d. 28. februar 2002.

Patienthotellet, Odense.

 

Til stede: JS, ATP, KJ, GE, LB, JDS, SB.

Afbud: TB, MJ

 

Pkt. 1: Valg af referent:

SB

 

Pkt. 2: Godkendelse af referat, mødet d. 16. maj:

Referatet blev godkendt med følgende kommentarer:

-         til pkt. 4: Sexologikurset tages op med den samlede kursusplan efter generalforsamlingen. Blødningskurset bliver afholdt d. 24. april.

-         til pkt. 5: Når referatet offentliggøres bør vi ikke udpensle vores interne uenigheder, men snarere fremhæve konsensus i.f.t. hvordan vi skal handle i det konkrete. Følgende formulering kunne dække konsensus vedr. pkt. 5 på mødet d. 24/1:  Der blev refereret fra det konstruktive møde med Region Øst vedr. udvidelse af uddannelseskapaciteten. Flere centralsygehuse havde meldt positivt ind, mens universitetsafdelingerne generelt havde meldt pas i.f.t. at tage flere kursister. Der var enighed om at gå videre med de modeller for nye blokke som Lisa fremlagde, men det blev samtidigt fremført at vi skal holde universitetsafdelingerne fast på at de også må bære en øget uddannelsesbryde i fremtiden.

-         til pkt. 9: Udskudt til næste møde.

 

Pkt. 3: Meddelelser.

-         Både DSOG og FAYL har henvendt sig skriftligt til Sundhedsstyrelsen m.h.p. en redegørelse for styrelsens praksis vedr. dispensationsansøgninger. FAYL følger op i.f.t. styrelsen, mens DSOG følger op i.f.t. sine egne tilforordnede.

-         FAYL har indkaldt til møde d. 18. marts. SB + KJ deltager.

-         De postgraduate lektorater er besat i Nord, opslag på vej i Øst. Ingen info om status i Syd.

-         Der har været inspektorbesøg i Odense

-         Moslaboratoriet har sat priserne op

-         Der bliver et socialt arrangement for yngre søndag aften under NFOG-kongressen. Vi har ca. 15 paldser. SB laver forslag til opslag.

-         KJ varetager visse sekretæropgaver for DSOG. Det besluttedes at hun sender regninger til GE, som derefter mellemregner med DSOGs kasserer.

-         Prognosegruppen arbejder med en masse tal, regner med at præsentere på DSOGs forårsmøde.

 

Pkt. 4: revision af FYGO-håndbogen?

Det besluttedes, at der ikke er behov for revision af den trykte FYGO håndbog før den nye målsbeskrivelse er faldet på plads. Vedr. on-line versionene blev det besluttet at:

-         SB kontakter MJ vedr. opdaterede pointkriterier (det har han gjort)

-         at ændringer fremhæves, så man kan se hvad der er ændret

 

Pkt. 5: FYGO prisen 2001:

Efter drøftelse  af de indsendte indstillinger blev det besluttet at tildele prisen til gynækologisk-obstetrisk afdeling på Næstved Centralsygehus.

-         GE sørger for diplom + slik  til afdelingen samt vingave til indstillerne

-         LB sørger for at indstillerne deltager ved FYGOs GF, og at den udd.ovl. deltager ved DSOGs forårsmøde, hvor prisoverrækkelsen sker

-         SB laver et kondensat af indstillingen som publiceres på net og i blad, samt anvendes ved overrækkelsen.

 

Pkt. 6: Hvad sker der i:

-         DSOGs bestyrelse:

o       Forårsmødet får seniorpolitik som emne

o       Valgspørgsmål til DSOGs GF afklaret, vi kan kun være tilfredse

o       Oplægget til nye uddannelsesblokke i Øst blev drøftet i DSOGs bestyrelse. Afventer videre drøftelse i Undervisningsudvalget

o       Lisa fik mandat til at arbejde videre med realiseringen af hendes forslag til udvidelse af uddannelseskapaciteten i Øst, som indebærer en øget anvendelse af centralsygehusene, dog med den tilføjelse at vi også bør arbejde for at fastholde universitetsafdelingerne i at de også i fremtiden må bære en øget undervisningsbyrde

-         Undervisningsudvalget:

o       Spørgsmålet om indpasning af det nye 12 ugers forskningsmodul og andre valgfrie moduler kommer snart til debat. Der var enighed om, at dette bør kunne ske indenfor de nuværende tidsmææsige rammer; vi mener således ikke at man skal udvide hoveduddannelsen med det ½ år, der skæres af kirurgien

o       Man kan forudse et krav om at flere u-kurser gøre tværfaglige, f.eks. forskningsmetodologi og kommunikation. Det mener vi er en dårlig idé

o       Arbejdet med ny målbeskrivelse skrider frem. Der planlægges en temadag for uddannelsesansvarlige overlæger i september.

 

Pkt. 7: Regnskab og budget.

GE fremlagde et flot regnskab og budget. Vi indstiller til GF at kontingentet fortsætter uændret. Vi fremlægger samtidigt et budget med et lille underskud for at signalere, at vi ikke ønsker at foreningen skal øge sin formue yderligere. Vi indstiller at en diskussion om evt. anvendelse af formuen drøftes i den nye bestyrelse.

 

Pkt. 8: Generalforsamlingen.

-         Det ser fint ud med antal tilmeldte

-         GE rundsender deltagerliste og revideret program, der lægges på hjemmesiden

-         KJ laver kørevejledning til hjemmesiden

-         GE kopierer regnskab, budget og deltagerliste til uddeling

-         SB kopierer beretning til uddeling

-         JDS kopierer program til uddeling

-         ATP laver overhead til reklame for blødningskursus

-         GE sørger for navneskilte, vingaver og evalueringsskemaer

-         SB tjekker det audiovisuelle udstyr torsdag morgen, og viser sponsorer til rette

-         følgende fordeling af moderators blev besluttet:

o       ATP torsdag formiddag

o       GE torsdag eftermiddag

o       SB fredag formiddag

o       JDS fredag eftermiddag

-         JDS aftaler honorar med Jørgen Husted

-         Det blev besluttet at foreningen sponserer en enkelt omgang i baren torsdag aften

-         Det blev konstateret, at der er rigeligt med velkvalificerede kandidater til de ledige poster på Generalforsamlingen

-         SB kontakter dirigent-forslaget m.h.p. forløbet af GF

-         SB konatkter MJ m.h.p. om hun kommer til GF (det gør hun desværre ikke, men hun sender en skriftlig beretning vedr. vurderingsudvalget).

 

Pkt. 9: Eventuelt.

Der var stemning for at FYGO-bestyrelsen tilmelder sig med en sang til Melodi Grand Prix ved DSOGs forårsmøde. KJ laver en sang.

 

 

For referatet

Søren Brostrøm

28-02-2002