Referat

af

FYGO bestyrelsesmøde d. 24.8.00 i Odense

 

 

Tilstede: Bjarne Rønde Kristensen (BRK), Søren Brostrøm (SB), Jannie Dalby Salvig (JDS),  Kirsten Jochumsen (KJ), Hans Jørgen Knudsen (HJK), Dorthe Nielsen Forman (DNF), Susanne Axelsen (SA), Anette Tønnes Pedersen (ATP).

 

Afbud: Marianne Johansen (MJ), Birgitte Østberg (BØ).

 

 

1.  Valg af referent

 

ATP valgt efter tur som referent.

 

 

2.  Godkendelse af referat fra strategi-weekend

 

Referatet godkendt uden rettelser.

 

 

3.  Referat fra stiftende møde i NFYGO

 

BRK orienterede.

I forbindelse med NFOG kongressen i Oslo i juni i år blev der stiftet en ny nordisk forening for yngre obstetrikere og gynækologer  -   NFYOG. Den nye forenings primære formål er at fungere som baggrundsgruppe og orienterende organ for de eksisterende europæiske organisationer af yngre gynækologer og obstetrikere. Uddannelsen står øverst på dagsordenen.

Foreningen har en styrelse som primært består af de nationale ENTOG repræsentanter og en formand. Bjarne Rønde Kristensen er valgt som formand for den nye nordiske forening.

Næste møde finder sted i slutningen af september.       

 

 

4.  Referat fra stiftende møde i ENTOG

 

SA orienterede. Et fyldigt referat fra mødet er offentliggjort i DSOG’s medlemsblad samt på FYGO’s hjemmeside.

Det næste ENTOG-møde finder sted i Malmø i forbindelse med EAGO/EBCOG kongressen d. 6.-9. juni 2001. De svenske ENTOG-repræsentanter står som ansvarlige for mødet samt for udvekslingsprogrammet som ligger i ugen forinden. Norge og Danmark har tilbudt supplerende pladser i udvekslingsprogrammet.

 

 

5.  Kursusoversigt

 

KJ opsummerede. Kurserne bliver annonceret på FYGO’s hjemmeside samt i DSOG’s medlemsblad efterhånden som de er færdigplanlagt.

6.  Budgetstatus

 

HJK gennemgik halvårsregnskabet.

 

 

7.  FYGO håndbogen

 

FYGO’s håndbog er på mange områder forældet og derfor under revision. Indholdsfortegnelsen blev gennemgået og de enkelte kapitler blev uddelegeret til bestyrelsens medlemmer.

 

 

8.  Kirurgi enqueten

 

DNF orienterede. På grund af for ringe svarprocent ved den første udsending (som var anonymiseret) blev det besluttet at udsende enqueten en gang til  -  til alle i fase II samt alle som er blevet speciallæger i 1999 og 2000. Denne gang i en ikke-anonymiseret udsending mhp. mulighed for at sende rykkere ud.

 

 

9.  Uddannelsestiltag

 

DNF vil sørge for at vi alle vil få tilsendt betænkningen fra Speciallægekommisionen, ”Fremtidens speciallæge”.

SB  havde rundsendt et visionært oplæg om konstruktionen af kursusblokkene. Dette blev diskuteret ivrigt.

SA orienterede om de eksisterende logbøger i hhv. region nord, i EBCOG og på Hvidovre Hospital. FYGO vil opfordre medlemmerne af Undervisningsudvalget til at opprioritere arbejdet med en fælles logbog som kan godkendes af DSOG til brug på landsplan.

Inspektor-ordningen: Der er kommet en opfordring fra inspektorerne om at de yngre læger bliver inddraget i ordningen. FYGO er positiv.

 

 

10.  Rekruttering til specialet

 

SB’s forslag om studenter-medlemskaber af FYGO blev diskuteret. Der var enighed om at det var et godt forslag – en god ide med tidlig tilknytning til foreningen. Vi vil diskutere vores holdning færdig ved næste møde før vi går videre med forslaget til DSOG.

 

 

11.  Hjemmesiden

 

Stor ros til SB!

 

 

12.  Generalforsamling

 

Afholdes torsdag d.15. – fredag d.16 marts 2001 på Ledernes Uddannelsescenter i Odense.

 

………og så nåede vi ikke mer’!