Referat fra FYGO-bestyrelsesmødet den 24.01.2002

Tilstede: Søren, Anette, Thomas, Jette, Marianne og Lisa

Afbud : Gitte, Jannie og Kirsten

 

ad.1. Valg af referent: Lisa fik æren

 

ad.2. Godkendelse af referat fra 14.12.01:

Referatet blev godkendt med følgende rettelser:
Det kursiverede under Ad 3 udgår

Ad 5: Flot regnskab. Resten udgår.

 

Ad.3. Meddelser fra Søren:

Et medlem, der har søgt dispensation fra undervisningsstilling og fået afslag, har oplyst, at kontorchef Karsten Bech har fortalt, at Sundhedsstyrelsen reelt har nedlagt muligheden for at give enkelte dispensationer. Søren kontakter Sundhedsstyrelsen for at høre om de har skiftet holdning i forhold til udmelingen fra 1998, hvor dispensationsmuligheden blev anbefalet i bl.a. gyn obs. Hvis der reelt er tale om at muligheden er nedlagt bør DSOG, FAYL og/eller DadL på banen.

Lægeforeningen har udsendt en pressemeddelelse om manglende uddannelseskapacitet i speciallægeuddannelsen.

Vedr. ENTOG har nu både kassereren og formanden nedlagt hvervet, generalsekretæren er ukontaktbar, hvorefter der resterer Søren og en engelsk læge som bestyrelsesmedlemmer. Der skal afholdes møde i Prag til sommer, hvor ENTOG kan forventes nedlagt.

 

Ad.4. Kursusplan status:

Laparoscopikurset på Hvidovre var en stor succes. Planlægges gentaget i samme regi i september 2002, da der var 30 på venteliste. Mulighederne for evt. at lave et tilsvarende kursus i vest vil blive undersøgt. Mulighed for sponsorering vil blive undersøgt.

Sphincterkurset i øst er overtegnet. I vest er 24 tilmeldt.

Blødningskurset bliver afholdt d. 24. april.

Sexologikurset tages op med den samlede kursusplan efter generalforsamlingen.

Til generalforsamlingen er der nu 19 tilmeldte udover bestyrelsen.

Thomas har lavet et evalueringsskema, der kan bruges til samtlige kurser, så vi kan se om kurserne skal gentages eller om der er ændringsforslag.

 

Ad.5. Blokke i Øst og Syd:

Vedr. region Øst: Lene Sperling, Søren og Lisa havde haft møde med Lars Heisterberg, sekretariatschefen for videreuddannelsesrådet i Region Øst. Der blev refereret fra det konstruktive møde med Region Øst vedr. udvidelse af uddannelses-kapaciteten. Flere centralsygehuse havde meldt positivt ind, mens universitetsafdelingerne generelt havde meldt pas i.f.t. at tage flere kursister. Der var enighed om at gå videre med de modeller for nye blokke (i stil med region Nord), men det blev samtidigt fremført at vi skal holde universitetsafdelingerne fast på at de også må bære en øget uddannelsesbyrde i fremtiden.

 

Vedr. Region Syd forsøges et lignende møde etableret med Lene Sperling, sekretariatschefen samt lokale FYGO og DSOG repræsentanter (Bente Sørensen).

 

Ad. 6 Meddelelser

1.        fra DSOG bestyrelsen:

·         U kursussagen, der var ikke bevillinger for kurserne i 2002, som var på nippet til at blive aflyst. Hovedkursuslederen havde is i maven, og kurserne vil nu blive afholdt.

·         DFKO har fået ny formand Suzan Lenz

·         Rapport fra inspektorernes genbesøg på Nykøbing Fl. Gyn. Afd. 19.4.2001 forelå. De var ikke tilfredse med at afdelingen ikke havde forsøgt etableret kontakt til de øvrige afdelinger (Næstved, og KAS afdelingerne) og ajourføringen af afdelingens uddannelsesprogram kun var i startfase. Begge dele lovede de at rette Tilfredshed med instruksbog var bleven opdateret.

·         DSOG generalforsamlingen valgproceduren skal være åben for nye interesserede. Ledige poster kommer i sprøjten.

2.       fra undervisningsudvalget:

Det første møde i gruppen, der skal arbejde med målbeskrivelser var afholdt i en meget positiv stemning. Jette Led Sørensen havde introduceret ny terminologi, og der var blevet nedsat arbejdsgrupper i reproduktiv gynækologi (almen gyn), foetomaternel medicin, urogyn og onkogyn. Desuden var der nedsat arbejdsgrupper til at beskrive de nye roller, vi skal mestre. Der vil blive taget udgangspunkt i de nyligt reviderede målbeskrivelser. Tidsplanen holder med svarfrist til Sundhedsstyrelsen primo april.

3.       Efteruddannelsesudvalget:

Formanden genopstiller ikke.

4.       vurderingsudvalget: Det er nu præciseret, hvad der skal til for at opnå point under ”organisatorisk erfaring”.

 

Ad.7. Regnskab og budget. Blev udsat til næste møde, da kassereren havde forfald. Der var ikke umiddelbart bemærkninger til det fremsendte.

 

Ad.8. Generalforsamlingen:

Ingen væsentlige praktiske problemer.

Vi afstår fra planlagt underholdning m.v. torsdag aften.

 

Ad. 9. FYGO-håndbogen:

Udskudt til næste møde

 

Ad.10. NFOG-kongressen

SB, LB, ATP og GE deltager og får rejse+ophold+kongresgebyr dækket fra forskellige kilder

- TB og KJ vil gerne deltage, hvilket formentligt kan lade sig gøre. Der mailes videre herom.

 

Ad.11. Eventuelt. Intet er taget til referat.

 

Lisa Bang