Referat af møde i FYGO's bestyrelse d. 19/11-1999


 

Tilstede: Bjarne Rønde Kristensen (BRK), Hans Jørgen Knudsen (HJK), Marianne Johansen (MJ), Dorthe Forman (DF), Susanne Axelsen (SA), Søren Brostrøm (SB), Danny Svane (DS).


Afbud fra: Jette Seidelin, Birgitte Østberg.

 

 1. Orientering:

BRK har skrevet til kontaktpersoner i Nordens Foreninger af Yngre gynækologer og obstetrikere m.h.p. fællesmøde i forbindelse med NFOG-møde i juni. Prøver endvidere at arrangere et formøde i forbindelse med ENTOG-møde i Italien i disse dage.

Inspektorbesøg, genbesøg i Slagelse. Når færdige rapporter foreligger vil det annonceres i ”Sprøjten” uden gengivelse. Kopier af rapporter kan rekvireres i Sundhedsstyrelsen.

”Tænke-tank” gruppen der skal udforme forslag til anvendelsen af FIGO midler her haft møde. BRK udformer kommisorium til DSOG’s bestyrelse.

Klage fra amtsreservelægerådet i Storstrøms amt, Lisa Maria Bang, vedr. den kirurgiske uddannelse på Nykøbing F sygehus.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
  Godkendt.

 2. Budget status.
  Orientering fra HJK. Bestyrelsen anser status for acceptabelt.

 3. Generalforsamling 2000.
  Programmet er næsten på plads. Diskussion omkring den principielle ”honorering” af foredragsholdere. Foredragsholdere fra eget speciale honoreres med traditionelle vinpakke. Foredragsholdere udenfor eget speciale honoreres efter konkret vurdering.

Sponsorer kontaktes af bestyrelsen.

 1. Kirurgi i uddannelsen. (BØ forhindret i at deltage i mødet).
  HJK orienterede fra Lene Sperling’s undersøgelse af den kliniske uddannelse fra 1995. Undersøgelsen havde ringe besvarelse. HJK kontakter Lene mhp nærmere uddybelse.
  Forslag fra BRK om telefoninterview af de aktuelle fase II og III læger. HJK vil kontakte Ole Kierkegaard for at få navnene på disse.
  Operationslister: BRK foreslår sådanne oprettet standiseret. SB vil lave udkast hertil.

 2. Subspecialisering, ekspertuddannelse.
  Orientering fra temadag i Odense. Der savnedes konklusioner. FYGO forholder sig afventende og kritisk overfor expertuddannelsen og konsekvenserne heraf.

 3. Valg til vurderingsudvalget.
  Marianne Johansen valgt.

 4. Valg til efteruddannelsesudvalget.
  Bestyrelsen vil pege på en kandidat til GF 2000.

 5. DSOG’s  forårsmøde/GF.
  Programmet for ledsagere kritiseres. FYGO er blevet bedt om at pege på en kandidat til sekretærposten i DSOG.

 6. Kodebog: diagnoser/operationer.
  DS har planer om at udgive en kodebog med angivelse af gynækologiske diagnose/operationskoder. Udgivelsen der eventuelt kan udgå fra FYGO er sikret sponsordækning fra Janssen/Cilag. Sagen er forelagt DSOG der modtog ideen positivt og Jan Blaakjær vil kontakte nomenklaturudvalget der får en frist til at melde sig på ideen. Bogen skal sendes til samtlige aktive medlemmer af DSOG og FYGO uden beregning. Bestyrelsen er positiv overfor ideen og tilslutter sig arbejdet/udgivelsen på betingelse af godkendelse af manuskriptet. DS vil sende (maile) manuskriptet til bestyrelsen når DSOG har givet grønt lys. Udgivelsen er planlagt til først i det nye år.

 7. Hjemmesiden.
  Orientering fra arbejdet.

 8. Kursusstatus.
  Efterårets kurser er forløbet tilfredsstillende.

 9. Orientering fra ENTOG.
  SA orienterede. Bestyrelsen (især nuværende formand) allokerer for at medlemskab og dermed besættelse af bestyrelsesposter skal åbnes op for ”yngre” speciallæger. I øjeblikket kan man kun være aktiv under uddannelsen til speciallæge. Endvidere er der fremsat forslag om at udvide bestyrelsen til 7 poster (nuværende 5). Ovenstående kan give problemer i relation til repræsentationen af uddannelsessøgende. Mødet i slutningen af november i Italien vil vise hvad der besluttes. Den danske repræentation vil forsøge at samle de nordeuropæiske lande lidt mere i disse spørgsmål.

  Herefter blev mødet afbrudt idet efterårsmødet startede. Øvrige punkter blev udsat til næste møde som bliver i det nye år. BRK vil udsende forslag til nye mødedatoer i vinter/forår.

  Referent: Danny Svane

  29-11-99


Referat fra FYGO bestyrelsesmøde

den 19/11 1999 i København