Referat af FYGO bestyrelsesmøde d. 17.11.2000 på Herlev Sygehus

 

1.      Valg af referent:

 

JDS frivilligt valgt som referent

 

2.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7.11.2000

 

Referatet var ikke udkommet ved indeværende møde

 

3.      Orientering fra ENTOG

 

Man er mere eller mindre blevet tvunget til at afholde møde i ENTOG d. 6. juni 2001 i forbindelse med EPCOG kongressen, hvis man skal regne med sponsorstøtte og lokaler. EPCOG råder over midler, der er øremærket til uddannelse. Det er sædvanligvis disse midler, der anvendes til ENTOG mødet. Vores mål er, at ENTOG får sin egen økonomi og vi vil rette henvendelse til EPCOG med henblik derpå. Programmet på ENTOG mødet er uforandret og den planlagte dag med workshops afholdes i forbindelse med EPCOG kongressen.

 

4.      Orientering fra vurderingsudvalget.

 

Vurderingsudvalget har arbejdet efter de fastsatte retningslinier mhp. pointgivning til ansøgerne til kursusstilling i gyn/obst 2. halvår 2000. Det er endnu ikke officielt, hvem stillingerne er tildelt.

I region Nord blev der udbudt en stilling (blok 11, Horsens-Skejby) efterflg, dvs. den var ikke omfattet af det samlede opslag. Stillingen blev opslået med 1 uges ansøgningsfrist, hvilket er problematisk i forhold til arbejdsprocedurerne i vurderingsudvalget og set fra ansøgernes side. En række procedure-problemer i forbindelse med besættelse af denne stilling blev drøftet og vi enedes om at vi udarbejder et detaljeret notat vedr. disse forhold set fra FYGO´s side (udarbejdes af JDS) og set fra vurderingsudvalgets side (udarbejdes af MJ)

 

Vedr. pointtildeling. MJ vil fremskaffe en præcis liste over kurser, der er pointgivende. Desuden må kravene til pointgivende operativ aktivitet og andre aktiviteter fremgår entydigt. For øjeblikket gives der anmærkninger for særlig kvalificende aktivitet fx. stor ultralydserfaring, hvilket vi finder uacceptabelt.

 

ATP vil udarbejde notat vedr. speciallægekommissionens krav til besættelse af kursusstillinger.

 

5.      Orientering fra efteruddannelsesudvalget.

 

Intet nyt

 

6.      Forslag til vedtægtsændringer til FYGO generalforsamlingen.

 

SB og HJK gennemgår vedtægterne til næste møde mhp. rettelsesforslag. Disse skal annonceres skriftligt 14 dage før generalforsamlingen.

 

7.      FYGO´s uddannelsespolitik – orientering fra undervisningsudvalget.

 

Sidste møde i undervisningsudvalget blev afholdt d. 13.11 2000. Man planlægger for øjeblikket en temadag for delkursusledere på U-kurserne. I fremtiden vil undervisningsudvalgets arbejde omfatte udarbejdelse af forslag mhp. 1. at øge uddannelseskapaciteten og 2. nye målbeskrivelser.

Ad. 1. Kapaciteten skal øges 33%. Man diskuterer bloklængde og sammensætning. Undervisningsudvalgets holdning er at man må sikre ensartetheden på landsplan og at blokkene skal  indeholde 1 års kirurgi.

Ad. 2. Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde overordnede retningslinier med frist for færdiggørelse af arbejdet d. 18. december. Herefter skal de enkelte specialer udarbejde deres målbeskrivelse, hvilket der er afsat kr. 50.000,- til.

FYGO har mulighed for at præge det kommende arbejde i undervisningsudvalget. Vi vil udarbejde flg. uddannelsespolitiske notater til januar-mødet 1. Rekruttering til specialet, tid i speciallægepraksis (SB), 2. Målbeskrivelser, rammebeskrivelser, logbøger (ATP), 3. Kirurgi (JDS), 4. Blokstrukturen (KJ), 5. Blokkapacitet (BRK).

 

8. Håndbogen

 

Der arbejdes på færdiggørelse. FYGO-håndbogen er lovet færdig til generalforsamlingen, hvilket vil sige at den skal i trykken ultimo januar. Forsiden bibeholdes. Ferring har givet tilsagn om financiering.

 

9.      Generalforsamlingen

 

Programmet er stort set på plads. Vi mangler tilsagn fra John Burne. ATP arbejder videre hermed. Som alternativ blev Ingemar Ingmarson nævnt.

Vi har tilsagn om sponsorstøtte fra Novo, Pharmacia, Coloplast, Ferring. ATP kontakter Schering og Organon.

Det sociale samvær om aftenen koordineres af ATP,KJ og JDS.

 

10.  Kommende mødedatoer

 

Bestyrelsesmøde og julefrokost d. 12. dec. kl.15.15 hos JDS, Kåsvænget 23, Strib, 5500 Middelfart, d. 16. januar kl. 14.45 på pt-hotellet, Odense, d. 27. februar kl. 14.45 på pt-hotellet, Odense KJ bestiller bord på restaurant Marie-Louise.

 

11. Aktuel kursusoversigt

 

Hysteroskopi-kurset i øst og kolposkopi-kurserne i øst og vest er gennemført med succes. SB skal undervise i IT og computerteknik for lægerne på Glostrup – vi vil også gerne deltage.

 

12.  Evt

 

Novo har givet kr. 25.000,- til NFYOG.

HJK gennemgik den aktuelle økonomiske status i FYGO – det ser rimeligt ud. Der er i hvert fald orden i regnskabet og man kan jo vanskeligt tro at andre kan passe denne post…….

 

Tak for god ro og orden og til Birgitte for at have taget sig af det praktiske.

 

Jannie Dalby Salvig