REFERAT AF FYGOBESTYRESLESMØDE  17.9.2002 KL 15.30  I ODENSE

 

Tilstede: Jannie Dalby Salvig, Kirsten Jochumsen, Søren Brostøm, Gitte Eriksen, Anette Tønnes Petersen og Lisa Bang.

Afbud fra Thomas Bergholdt, Jette Seidelin og Ida Vogel.

 

ad. 1. Referent blev Lisa Bang

 

ad. 2. Referatet fra mødet 9.-10.8.02 godkendtes med få sproglige rettelser.

 

ad. 3. Meddelelser fra

Formanden:

Vi har modtaget en invitation fra Association des Gynécologues Obstétriciens en Formation, de yngre franske gynækologer, til at deltage i deres 3. landsmøde Journee Nationales des Gynécologues Obstétriciens en Formation den 27.11.2002 i Paris. Deltagelse kunne nok være en god idé, men kun på betingelse af at man mestrer et rimeligt fransk. Ingen af de tilstedeværende meldte sig umiddelbart.

 

Der er kommet brev fra FAYL vedrørende i det specialespecifikke råd for gyn obs i Region Syd. Jannie Dalby Salvig og Marianne Christiansen (begge OUH) er indstillet af FAYL som Yngre Læge repræsentanter. Herudover vil de uddannelsesansvarlige overlæger for specialet i regionen sidde i udvalget.

 

ad. 4. Fra DSOG bestyrelsen:

Prognoserapporten er sammen med følgebrev v. DSOG formanden udsendt til samtlige amtssundhedsdirektører samt til formænd og sekretariatschefer for de regionale og det nationale råd.

 

DSOG bestyrelsen har nedsat en gruppe der vil se på vores arbejdsmiljø og afholde temadag den 13.3.2003

 

På generalforsamlingen til efteråret vil flere vedtægtsændringer blive foreslået. De kommer i DSOG Bladets  næste nummer og har specielt til formål at opdatere valgpunkterne.

 

Fra undervisningsudvalget:

Målbeskrivelsesarbejdet er endnu ikke fuldendt og der udspandt sig under dette meddelelsespunkt en længere diskussion heraf. Der er problemer med uensartede formuleringer og manglende konkretisering af mål indenfor den del af målbeskrivelse der omhandler  obstetrik. Til at færdiggøre dette arbejde vil UU  forsøge at frikøbe  Jette Led Sørensen  en måned. Herudover mangler logbøgerne, som Niels Uldbjerg arbejder på. Endelig forestår et stort arbejde med at forberede implementeringen i regionerne og på de enkelte afdelingerne, idet det er indtrykket, at de færreste afdelinger har gjort sig  klart, hvad den nye speciallægeuddannelse har af konsekvenser for den daglige arbejdstilrettelæggelse efter  januar (2004). Flere af bestyrelsesmedlemmerne ville forsøge at rejse diskussionen på deres afdelinger.

 

Lars Frank Andersen bliver ny Hovedkursusleder efter Ole Kirkegård.

 

Efteruddannelsesudvalget har ikke fået annonceret efteruddannelsesmødet 4.-5.oktober i bladet og beder om hjælp til at reklamere for mødet. Der holdes efteruddannelseskursus i Middelfart den 24.1. 2003 i gynækologisk onkologi.

 

ENTOG har lavet en buissnesplan til EBCOG, hvor der sættes rammer for den interne organisation, hjemmeside og budget.

 

NFOG har bedt om forslag til prioritering. DSOG har svaret at man ønsker: udveksling i norden f.eks. i forbindelse med subspecialisering, fælles nordiske kurser, 3.verdensfond.

 

ad. 5. Yngre Lægemedlemmerne af de regionale råd samt specialespecifikke råd i regionerne d.v.s. Marianne Christiansen og Annie Engberg (samt Søren og Jannie) indkaldes til næste FYGO bestyrelsesmøde den 29.10. kl.18. Søren indkalder.

 

Etablreing af et netværk af for de uddannelseskoordineredende yngre læger i de 3 regioner bliver vigtigt  i det arbejde omkring de nye målbeskrivelser. Samtidig bliver det  hensigtsmæssigt at samle de uddannelsesansvarlige overlæger og kliniske lektorer i specialet, hvis ikke uddannelsen skal blive alt for uensartet  i regionerne. FYGO vil anbefale at DSOG  tager initiativ til at samle disse nøglepersoner i begyndelsen af 2003 . Det er ligeledes vigtigt at der ved bloksammensætningen tages hensyn til såvel realistisk kompetencetilegnelse og sociale hensyn, så uddannelsessøgende læger ikke skal flytte adskillige gange under uddannelsen.

 

ad.6. Studiegrupperne annonceres i DSOG bladet. Gitte og Anette er kontaktpersoner. Første møde afholdes ultimo november og annonceres endvidere på hjemmesiden. Lisa Norit fra Organon vil gerne have direkte besked om, hvem der er tilmeldt, så hun herefter kan sende besked til mødedeltagerne.

 

ad.7. Kurser i øvrigt planlagt som følger: 12.11. urogyn i København, 13.11. HRT Skejby, 2003; 11.1. laparoscopi Hvidovre, 28.1. præeklampsi København, 6.3. sexologi København. I foråret planlægges desuden HRT kursus i Øst og sexologikursus i Vest.

 

ad.8. Stor ros til programmet for internatkurset der holdes i forbindelse med generalforsamlingen 2003. Programmet er ved at være på plads dog er der nogen usikkerhed omkring oplægsholder til emnet ”omskæring”. Naser Khader har sagt ja til at komme. FIGOfonden er ansøgt om støtte. Der budgetteres med et større underskud. En enig bestyrelse accepterede dette.

 

ad.9. Referenten har intet noteret under evt.