Referat af FYGO bestyrelsesmøde den 17.2.2000 i Århus

 

Tilstede:         Bjarne Rønde Kristensen (BRK), Danny Svane (DS), Dorthe Forman (DF), Søren Brostrøm (SB), Jette Seidelin (JS), Susanne Axelsen (SA) og Marianne Johansen.

 

Afbud fra:       Hans Jørgen Knudsen (HJK) og Birgitte Østberg (BØ).

 

1.      Valg af referent

MJ

 

2.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17.1.2000

Godkendt

 

3.      Generalforsamlingen/forårskurset

Dagsorden er fastlagt og annonceret i Medlemsbladet (Nr 1.2000) samt på hjemmesiden.

Det blev indskærpet at bestyrelsens kontaktpersoner for de respektive undervisere skal tage personligt kontakt til disse med henblik på at finde ud af hvor mange af underviserne der ønsker at deltage i middagen og den resterende del af kurset/generalforsamlingen. Tilbagemelding til JS. Menuén blev fastlagt. Vi har fået endelig bekræftelse fra alle underviserne. SB sørger for kursusbeviser til deltagerne.

Beretninger på generalforsamlingen:

Udover bestyrelsens beretning

ved BRK planlægger vi beretninger fra følgende udvalg:

Undervisningsudvalget ved BØ

Status for speciallægeuddannelsen ved BRK; herunder en opdatering fra vurderingsudvalget ved MJ.

Evt. Efteruddannelsesudvalget ved HJK. BRK vil forhøre sig hos HJK om udvalget ønsker at  komme med selvstændig beretning eller om deres beretning skal indgå i formandsberetningen.

EXPUs beretning vil indgå i bestyrelsens beretning ved BRK.

Mulige FYGO-kandidater til DSOGs bestyrelse samt efteruddannelsesudvalget blev diskuteret.

4.      Bestyrelsens beretning

Udover en mere generel bestyrelsesberetning vil FYGOs internationale relationer blive behandlet som et selvstændigt punkt, idet SB vil tage sig af ENTOG/EBCOG delen og BRK af den del, som  har med det nordiske samarbejde at gøre; herunder det stiftende møde for et fælles nordisk samarbejde i forbindelse med NFOG-kongressen i Oslo, juni 2000.

Hvad angår vedtægtsændringer er der ikke indkommet nogle rettidige forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtsændringer.

5.      Uddannelsesprisen

Blandt de indkomne forslag blev en afdeling ensstemmigt kåret som vinder af FYGO-prisen anno 2000. DS vil på generalforsamlingen uddele prisen til en repræsentant for afdelingen.

6.      FIGO 97-overskuddet

Det færdige forslag fra den tænketank, som blev nedsat i forbindelse med DSOGs generalforsamling 1999 er nu fremkommet med et endeligt forslag, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Forslaget ligger tæt opad det, som FYGOs bestyrelse fik mandat til at arbejde videre med på sidste generalforsamling.

7.      DSOG´s generalforsamling

DSOG´s generalforsamling vil finde sted i Sønderborg den . april. Mulige kandidater til formands-, næstformands- og sekretær-posten samt kasserer blev diskuteret. FYGOs mulige kandidater til henholdsvis DSOG´s bestyrelse og efteruddannelsesudvalget blev igen diskuteret.

8.      ENTOG vedtægter

SB har udarbejdet et dansk forslag til vedtægter for ENTOG-organisationen. Det var et særdeles gennemarbejdet og godt stykke arbejde. Med enkelte rettelser/kommentarer besluttede vi at sende forslaget som et officielt dansk FYGO-forslag til til vedtægter for ENTOG. Forslaget vil blive sendt til dels ENTOG-bestyrelsesmedlemmer og dels separat til øvrige skandinaviske ENTOG-medlemmer. Vedtægterne for ENTOG skal vedtages på det næste ENTOG-møde i løbet af 2000.

9.      Operationsliste

Vi nåede ikke dette punkt. SB har udarbejdet et forslag til operationsliste. Dette vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

10.  Brevpapir

SB har fået filen med FYGO-logoet. Han vil sørge for at vi får trykt en kasse med FYGO-brevpapir til brug ved udformning af kursusbeviser og lignende.

11.  Orientering

Undervisningsudvalget: BØ havde meldt afbud.

Internationalt: SA, SB, BRK og JS orienterede om ENTOG-mødet i Rom. Beretningen fra udvekslingsopholdene kan læses i sidste nummer af Medlemsbladet (Nr1.2000).

DSOGs bestyrelse DS og BRK orienterede om den foranstående DSOG-generalforsamling.

12.  Kirurgienquete

På grund af den megen utilfredshed blandt medlemmerne hvad angår den obligatoriske kirurgiske sideuddannelse har FYGO besluttet at gennemføre en tilfredsheds-undersøgelse blandt medlemmerne. Denne var tænkt gennemført som telefoninterview med yngre gynækologer, som enten p.t. har undervisningsstilling eller speciallæger, som i 1999 har afsluttet deres speciallægeuddannelse. Vi besluttede imidlertid i stedet at udsende et spørgeskema vedlagt adresseret svarkuvert, idet mange ikke telefonisk vil kunne sætte tal på antallet af udførte operationer. Spørgeskema undersøgelsen vil blive gennemført i den nærmeste fremtid.

13.  Evt.

NFOG-kongres: Med henblik på at styrke/etablere et nordisk FYGO-samarbejde har vi besluttet at prioritere bestyrelsens deltagelse i det fælles nordiske stiftende møde af NFYGO (Nordisk FYGO) i forbindelse med NFOG-kongressen i Oslo i juni højt. Bestyrelsens medlemmer skal forsøge at skaffe dækning af transport- og deltagerudgifter fra anden side. Såfremt dette ikke er muligt vil FYGO dække rejseudgifter samt en overnatning for bestyrelsens medlemmer.

 

Referent MJ

6/3 2000