Referat af FYGO bestyrelsesmøde den 17.1.2000 i Odense

 

Tilstede:         Bjarne Rønde Kristensen (BRK), Danny Svane (DS), Marianne Johansen (MJ), Dorthe Forman (DF), Søren Brostrøm (SB) og Jette Seidelin (JS).

 

Afbud fra:       Hans Jørgen Knudsen (HJK), Susanne Axelsen (SA) og Birgitte Østberg (BØ).

 

1.      Valg af referent

JS

 

2.      Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

 

3.      Generalforsamlingen

Dagsorden:

Dagsorden til GF gennemgået. Der var enkelte rettelser og følgende punkter tilføjes:

Status for speciallægeuddannelsen

                      EBCOG logbog

                      expertuddannelse i EBCOG

FYGO’s internationale relationer

                      ENTOG (EBCOG)

                      nordiske relationer

                      satsning fremover

Anvendelse af overskud fra FIGO 1997

                      hvordan tilgodese FYGO interesser

                      fast antal FYGO medlemmer i fondsbestyrelsen

                      midler til yngre gynækologer og obstetrikere

MJ sørger for at dagsordenen herefter vil blive offentliggjort i DSOG bladet og på hjemmesiden (hjulpet af DS).

 

På næste bestyrelsesmøde vil der blive stillet forslag til en dirigent til GF.

 

BRK laver skabelon til bestyrelsens beretning inden næste bestyrelsesmøde.

 

Program:

Programmet er på plads. Der skal mailes til MJ inden den 15.2.00 om der er taget kontakt til alle de personer vi hver for sig er ansvarlige for.

 

Økonomi

Vi vil alle tage kontakt til medicinalfirmaer m.h.p. sponsorstøtte. Positive tilbagemeldinger fra medicinalfirmaer viderekommunikeres til HJK.

 

JS sørger for skriftlig tilbagemelding til Hotel Frederik II om at vi ikke er økonomisk forpligtede før sidste tilmelding den 15.2.00. Antallet af reserverede enkeltværelser er reduceret fra 72 til 50. Alle værelser er med mulighed for dobbeltopredning. JS besøger hotellet inden næste bestyrelsesmøde.


4.      Valg til bestyrelsen

4 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg. HJK, DF og SB genopstiller, MJ ønsker ikke genvalg. BRK og DS tager kontakt til revisorerne for at høre om de ønsker genvalg.

 

Der skal vælges et medlem til efteruddannelsesudvalget, da HJK’s valgperiode udløber. Øvrige udvalgsposter i DSOG er besat.

 

5.      Internationalt

Udvekslingsophold og ENTOG møde i Italien 1999

Referat af udvekslingopholdet ved Kirsten Jochumsen og JS vil blive bragt i næste nummer af DSOG bladet.

ENTOG mødet i Rom blev et politisk drama. Generalforsamlingen blev holdt udenfor det annoncerede tidspunkt uden dagsorden eller dirigent. ENTOG blev stiftet i Athen i 1997, hvor der blev aftalt nogle regler for sammensætning af bestyrelsen. Ved mødet i Rom blev der fra ENTOG’s bestyrelse fremlagt et sæt nye vedtægter til beslutning på mødet. Dette opponerede de danske delegerede (SB og BRK) imod, idet vi fastholdt at der må være tid til at gennemtænke og gennemdiskutere vedtægterne hjemme i vores egne lande. Diskussionen blev meget følelsesladet idet nogle af de siddende bestyrelsesmedlemmer ikke kunne genvælges ifølge de gamle regler, fordi de i mellemtiden var blevet speciallæger. Hvis de nye vedtægter blev vedtaget kunne de genopstille. Afgørelsen blev at forslag til vedtægter skal til diskussion i medlemslandene og skal vedtages på næste møde. De gamle bestyrelsesmedlemmer, som har ydet en stor indsats for ENTOG vil blive tilknyttet den nye bestyrelse. Der blev valgt en ny bestyrelse med repræsentanter fra Portugal, Holland, England Tyskland og Danmark (SA). Den hollandske repræsentant blev valgt til ny formand. Inden mødet i Rom var det annonceret at SA skulle være ny præsident, men af strategiske grunde valgte SA i samråd med den nyvalgte bestyrelse at trække sig som kandidat til posten.

 

SA og SB vil gennemgå vedtægtforslagene for ENTOG og fremlægge dem for FYGO’s bestyrelse.

 

Næste ENTOG møde bliver i forbindelse med EAGO’s årsmøde i Basel i juni 2000.

 

EBCOG

Intet nyt fra EBCOG. Repræsentanter til EBCOG skal være medlem af FAS.

 

NFOG og NFYOG

Det er et satsningsområde for FYGO at styrke det nordiske samarbejde.

 

På ENTOG mødet i Rom blev der af BRK taget initiativ til et møde mellem de nordiske lande. Der er stiftet en forening svarende til FYGO i Sverige og Norge. Finland er formentlig på vej. BRK vil sende invitation til de nordiske lande om deltagelse i FYGO’s generalforsamling.

 

FYGO’s bestyrelse stiler mod deltagelse på NFOG mødet i Oslo i juni 2000, hvor der vil blive arrangeret møde i NFYOG.

 

6.      DSOG’s generalforsamling

DSOG’s generalforsamling er flyttet til den 27. april 2000 i Sønderborg. Der vil ikke blive holdt årsmøde i forbindelse med GF. Hvis man tager fly til Sønderborg kan man ikke nå tilbage til København samme dag, hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende middag. Flytning af mødet er begrundet i at man ikke har haft kapacitet til at afholde mødet i Svendborg.

Det er problematisk at mødet er flyttet, således at fremmødet formentlig vil blive begrænset, og FYGO’s bestyrelse vil forsøge at møde talstærkt op. Vigtige poster er på valg: formandsposten, næstformandsposten, organisatorisk sekretær, videnskabelig sekretær og kasserer.

FYGO vil pege på DS som organisatorisk sekretær.

 

7.      Kodebogen

DS præsenterede forslag til kodebog med gynækologiske diagnoser og operationer. (Se referat fra bestyrelsesmødet 19.11.1999). Flot arbejde, som vi er stolte over at kunne udgive som en FYGO publikation sponsoreret af Janssen-Cilag.

 

8.      Standardiseret operationsliste

SB præsenterede forslag til operationsliste, som blev kommenteret. Yderligere kommentarer mailes til SB, der vil fremvise revideret udgave ved næste bestyrelsesmøde. Der skal udarbejdes tilsvarende liste for UL.

 

9.      Status for forårets kurser

Det blev besluttet at tage internetkurset af programmet, da det vurderes at der findes mange tilbud om litteratursøgning i databaser i andet regi.

 

Øvrige kurser forløber planmæssigt. Kirurgi kurset vil formentlig ikke løbe rundt økonomiske, men det accepteres at FYGO dækker underskuddet.

 

Der er ikke afholdt kolposkopi kursus i Øst.

 

Det vedtages at undervisere udenfor specialet belønnes med den store rødvinspakke på 800 kroner i forbindelse med kurser.

 

Alle kursusledere skal maile til BRK hvor mange tilmeldte, der har været til kurserne og hvor mange, der evt. måtte afvises.

 

10.  Orientering

Speciallægekommissionens udspil

Udspillet forsinket

 

Revidering af specialeplanlægning, lands- og landsdelsfunktion

BRK: Arbejdet er ved at være færdigt og der er ikke store ændringer. Der er forslag om at Skejby får landsfunktion på endometriose.

 

Arbejdsmiljøundersøgelsen

Vi har tilkendegivet at vi gerne vil deltage. Undersøgelsen vil blive sat i værk i samarbejde med Foreningen af Yngre Onkologer og Bernadette Guldager, og 100 af vores medlemmer vil blive kontaktet.

 

Hjemmesiden

SB vil blive oplært i vedligeholdelse af hjemmesiden, for at aflaste DS. Punktet udsættes i øvrigt til næste møde

 

Kontaktpersonnyt

Det er tid at opdatere listen med kontaktpersoner. Kontaktpersonerne fordeles mellem de tilstedeværende, og ændringer og opdateringer skal meldes tilbage til MJ.

 

Dokumentation for ultralyd i kursusstilling

Ifølge bekendtgørelsen for uddannelse af speciallæger 1996 skal ultralyd dokumenteres ved ansøgning om speciallægeanerkendelse. Der er ikke formuleret hvilke krav, der stilles, men vores medlemmer opfordres til at lave ultralydslister svarende til operationslister. Vi vil tage standardiserede ultralydslister op.

 

Expertudvalget

Intet nyt.

 

Orientering om regnskabsstatus, undervisningsudvalget og efteruddannelsesudvalget udsat da HJK og BØ ikke deltog i mødet.

 

11.  Kalenderen

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 17. februar 2000 hos DF.

 

Der vil blive afholdt bestyrelsesmøde inden forårsmødet den 10. marts klokken 12 på hotel Frederik II. JS bestiller frokost.

 

Der foreslås endvidere bestyrelsesmøde den 4. april og strategiweekend den 12.-13. maj. DF tager kontakt til Molslaboratoriet m.h.p. booking af stedet.

 

12.  Prioritering af hængepatier

Ikke nået

 

13.  Evt.

MJ mailer enquete om kirurgisk sideuddannelse. Feed back hurtigst muligt. I uge 5-6 foretages telefon interview i hht enqueten efter en udsendt liste. Herefter atter tilbagemelding til MJ.

 

Der uddeles fremkomne forslag til uddannelsesprisen. Det vil blive besluttet på næste bestyrelsesmøde hvem prisen skal gå til. Prisen uddeles på FYGO’s GF og der uddeles diplom ved DSOG’s GF.

 

SB sørger for kopiering af brevpapir med FYGO logo. DS sender logoet på fil til SB og JS.

 

 

Referent: Jette Seidelin

25. januar 2000