Referat fra Bestyrelsesmøde i FYGO 16.05.2001

 

Patienthotellet, Odense Universitetshospital

 

Tilstede: SB, ATP, LB, KJ, JDS, JS,GE, TB.

Afbud: MJ.

 

1.                          Referent.  TB valgt.

2.                          Godkendelse af referat. Godkendt uden ændringer.

3.                                       Kursusplan. Udfærdiget efter brainstorming og den tidligere rundsendte liste.

Bestyrelsen blev enig om følgende skitse; 

 

       *                    Tidlig graviditet General Forsamling                        21-22/3 2002

(ab. pro., ab.spon., ab.habit., ext. grav., mola, UL, etik, jura)

       *                    Hysteroskopi     (vest)                   GE                        feb 2002

       *                    Sexologi              (øst/vest)            ATP                     apr 2002

       *                    Laparoskopi       (øst/vest)            TB, ATP             jan 2002

       *                    Sphincter            (øst/vest)            SB, GE                 okt/nov 2001

       *                    CTG                     (øst/vest)            TB, GE,                jan 2002, okt 2001

       *                    Blødning             (odense)             ATP, KJ              nov 2001

       *                    Infertilitet            (øst)                     ATP                     sep 2001

                            

                             De ansvarlige bedes udfærdige udkast til program med tid, sted, sponsorere og undervisere til næste BM-møde.

 

4.                          Strategiweekend. SB har kontaktet Mols, og tids- og fortæringsplanen er som sidste år, og det tilstræbes at man er færdig til frokosttid om lørdagen.

Kommer: JS, KJ, ATP, GE, SB, LB, JDS, MJ(måske), afbud: TB.

Birgitte Bruun Nielsen inviteres i egenskab af  sekretær for DSOG.

 

Foreløbig dagsorden

 

Fredag 13.30 – 18.00                      a. Uddannelsespolitisk notat (Behov og kapacitet, kirurgi, blokke,    spec.læge praksis, målbeskrivelser og logbøger, evalueringer og sanktioner).       

Lørdag 9.00 -                                   b. Kursusplan                                                               

c. Formalia

d. Meddelelser

e. Evt

 

5.                          Hvad sker der i

DSOG:                                             Forårs- og efterårsmøde godt besøgt, god økonomi i DSOG,

Fremover vil man se på handlingsplanen, der afholdes strategi-weekend i august 2001. SB vil maile handlingsplanen til FYGO’s bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes konstituerende møde i FIGO-fonden den 14.08.2001.

Efteruddannelsesudvalget            JDS fortalte om NOVO-mødet 05-06.10.2001 hvor emnet er sectio, adipositas og gestationel diabetes. Desuden Onkologi-møde på Hindsgavl 31.08.2001.

Undervisningsudvalget                 JS berettede om Undervisningsudvalgets Temadag for alle delkursuledere, som var meget positivt. Udvalget vil i fremtiden koncentrere sig om U-kurserne og målbeskrivelsen.

Man blev desuden enige om at punkt 5 på denne dagsorden skulle være fast punkt på alle FYGO’s bestyrelsesmøder fremover.

 

 

 

 

 

6.                          Mødeplanen. Denne blev godkendt, men man enedes om at mødestedet alternerer mellem København og Odense af praktiske årsager. Julefrokost blev aftalt den 14.12.2001, stedet endnu ikke fastlagt.

15-16.06.01                11.00                   Strategi-weekend i Mols

09.08.01               15.15                    København Domus Medica

                             03.09.01               15.15                    Odense Patienthotellet

                             05.10.01               11.00                    i forbindelse med NOVO-mødet

                             09.11.01               09.00                    i forbindelse med DSOG’s efterårsmøde i Herlev

                             14.12.01               ??                         ??

                             Forår 2002                                        GF, i Odense

 

7.                                       Eventuelt.

SB orienterede om sidste møde i NFYOG (Stockholm), og understregede de store fordele ved dette forum, heriblandt udveksling af organisatoriske  og politiske erfaringer. Referede til svensk undersøgelse om svenske uddannelsessøgende gynækologers forhold, og muligheden af at gennemføre en lignende undersøgelse i Danmark. Der afholdes møde i NFYOG i forbindelse med NFOG næste møde i Umeå 2002. Temaet her vil være om alle i vores speciale skal kunne det hele. Kender vi potentielle indlægsholdere blandt vores medlemmer?

 

                             SB har bestilt inspektorrapporterne fra SST, og vil lægge disse på hjemmesiden. Vil ligeledes fremskaffe kursusbedømmelsesudvalgets liste med pointtildeling blandt kursusansøgere, og lægge disse på hjemmeside i anonymiseret form.

 

                             Flere blandt bestyrelsen fandt det beklageligt at DSOG bestyrelse  indstillede medlemmer til bestyrelse og udvalg på den netop overståede GF. Medlemmerne bør indstille sig selv. Der var enighed om atdet skal tages op på næste BM i DSOG.

 

                             DSOG’s betyrelse har meddelt at de ikke går ind for 6 måneders kirurgi i de fremtidige uddannelseblokke.

                            

                             Birgitte Bruun Nielsen er blev valgt til sekretær i DSOG og hun vil fremover blive inviteret til alle vores BM som observatør og hun vil blive tilknyttet vores mailinglisten.

 

Hvad angår målbeskrivelse og log-boger afventer Det Nationale Råd for Lægelig Videreuddannelse

SST’s foreløbige udkast som er på trapperne.Der vil blive afholdt et seminar i August. FYGO’s bestyrelse vil overfor DSOG indstille til at man bør være på forkant med situationen, og allerede nu overveje tiltag og kandidater til dette videre arbejde inden for vores speciale.

 

SB har haft kontakt til sekretariatschef i Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Øst Lars Heisterberg, og Foreningen af Yngre Lægers repræsentant i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Jens Winther Jensen mhp overgangsordninger i region Øst og Syd som allered etableret i region Nord. SST syntes det er en god ide men der er ingen sikre planer. Skal drøftes til næste BM i DSOG hvor vi i FYGO’s bestyrelse vil indstille til en skriftelig henvendelse til de regionale videreuddannelsesudvalg i Øst og Syd.  

 

Bestyrelsen diskuterede inspektorordningen specielt med henblik på omfanget af denne ordning og de økonomiske aspekter af vores deltagelse. SB tager kontakt til Jan Blåkjær om den financielle side af sagen som dækning af rejse/opholdsudgifter og løn. Og herudover hvormange besøg der kan påregnes per år samt behovet for junior-inspektor fra hver region for at hindre habilitetsproblemer.