Referat fra FYGO’s bestyrelsesmøde tirsdag den 16.1.01, Patienthotellet, Odense Universitetshospital.

Tilstede : Kirsten Jochumsen, Hans Jørgen Knudsen, Søren Brostrøm, Bjarne Rønde Kristensen.

Afbud : AnetteTønnes Petersen, Jannie Dalby Salvig, Dorthe Forman Nielsen, Susanne Axelsen, Marianne Johansen.

 

Ad.1. Valg af referent : BRK

 

Ad.2. Godkendelse af referat fra 12.12.00 :

          Referatet godkendtes.

 

Ad.3. Kirurgienqueten:

Der var meddelelse  fra Dorthe og Jannie om at kirurgienqueten ville ligge færdig     til næste bestyrelsesmøde i februar.

 

Ad.4. Regnskab 2000 :

          Hans Jørgen gennemgik regnskabet for 2000, som viste fin overensstemmelse med  budgettet.

 

Ad.5. Håndbogen:

          Samtlige kapitler blev gennemgået og tilrettet. Manuskriptet bliver nu afleveret til trykkeriet

          på Skejby. Korrekturen vil derefter blive foretaget af Hans Jørgen og Søren .Efter korrektur 

          vil håndbogen blive lagt på hjemmesiden og forventes færdig fra trykkeriet inden      

          generalforsamlingen.

 

Ad.6. Det uddannelsespolitiske notat :

          Det blev aftalt, at de enkelte afsnit vil blive mailet rundt inden næste møde.

          Blokstrukturen: KJ; Rekrutering: SB; Speciallægepraksis : SB; Kapacitet : BRK; Logbog :

          ATP; Målbeskrivelse : ATP; Kirurgienqueten: JDS.

 

Ad.7. Blokstrukturer i de tre regioner :

          Hans Jørgen havde inden mødet udsendt oversigt over de aktuelt foreslåede blokstrukturer fra

          de tre regioner. Oplægget blev taget til efterretning.

 

Ad.8. Generalforsamlingen :

          Emner til beretningen, kursusprogrammet, valgposter og praktiske spørgsmål blev drøftet.

         

Ad.9. Der blev orienteret om Sundhedsstyrelsens sidste udkast til specialeplanlægning – lands-

           landsdelsfunktioner.

           Undervisningsudvalget skal i gang med oplæg til ny målbeskrivelse. Udvalget ønsker at vi                           

           supplerer udvalget med en til to fra vores bestyrelse.

 

.       

Bjarne Rønde Kristensen/ 19.1.01