Referat

 

FYGO bestyrelsesmøde

Fredag d. 15. juni  lørdag d. 16. juni 2001.

Molslaboratoriet, Femmøller

 

Til stede: JS, ATP, KJ, GE, LB, JDS, SB

Afbud: TB, MJ

 

Pkt. 1: Valg af referent:

SB

 

Pkt. 2: Godkendelse af referat, mødet d. 16. maj:

Godkendt uden ændringer.

 

Pkt. 3: Det uddannelsespolitiske notat.

Diskussionen forløb emnevis, med oplæg til de enkelte punkter. SB sammenskriver notatet udfra den konsensus, der blev opnået på mødet. Udkastet rundsendes i uge 26, herefter kort frist til ændringer. Målet er at det færdige notat trykkes i næste nr. af DSOG Bladet, med deadline medio juli. Såfremt der skulle vise sig behov for yderligere diskussion af enkelte punkter må vi dog vente med offentliggørelsen til efter bestyrelsesmødet primo august.

 

Pkt. 4: Meddelelser

- SB + GE berettede fra ENTOG-mødet, Malmø, 5.-6. juni. Desværre kører ENTOG stadigt lidt trægt. SB blev valgt ind i bestyrelsen. Når vi ser hvordan det næste år går må vi – sammen med vores nordiske kolleger – genoverveje vores prioritering af ENTOG-arbejdet.

- Fællesmødet med YDK og YOS er skudt til efter sommerferien.

- En række forhold vedr. vores deltagelse i inspektorordningen er endnu uafklarede. SB havde lavet udkast til brev til DSOG vedr. dette, der godkendtes.

 

Pkt. 5: Kursusplan 2001-2002

Kursusplanen blev gennemgået.

- Hysteroskopi (Århus) fastsat til 23/10, reprise af tidl. aflyst kursus, GE sørger for opslag i næste nr. af bladet.

- Sfinkter (København) fastsat til d. 9/10; dog var der en del indvendinger mod det påtænkte program, samt forslag om medvirken af Karl M. Bek ved Københavner-kurset; GE kontakter denne, og GE + SB aftaler endelig form herefter.

- Blødning og infertilitet er på skinner, øvrige kurser endnu kun på tegnebrættet

- KJ sørger for annoncering af den samlede kursusplan i næste nr. af bladet.

- JDS er tov-holder på GF, assisteret af LB vedr. programmet og GE vedr. praktisk/økonomisk. Ledernes Udd.center, Odense er booket.

- Den generelle kursuspolitik, specielt målgrupper, blev drøftet, men diskussionen er vel ikke afsluttet?

 

Pkt. 6: Økonomisk status

GE forelagde status, der er god.

 

Pkt. 7: Hvad sker der i:

- DSOGs bestyrelse. LB berettede. Positiv respons på kritik af valgproceduren på DSOGs GF.

- Undervisningsudvalget. JS berettede. Udvalg vedr. ny målbeskrivelse nedsættes formentlig i august, vores kandidater er JS + JDS. Arbejdet starter formentlig først efter Sundhedsstyrelsens temadag ultimo august vedr. det nye paradigme. Desuden er der kommet henvendelse fra sekretariatet, Region Øst vedr. deltagelse i udvalg til at se på bloksammensætningen. Udvalget skal muligvis også se på Region Syd blokkene. JS forsøger at få mere info. vedr. dette udvalgs kommsiorium, og vi prøver at få LB + JDS med i udvalget. I øvrigt kunne KJ berette om uofficielle kontakter vedr. nye blokke i Region Syd. Der var ikke overvældende tilfredshed med det foreløbige udspil, vi arbejder videre med sagen.

- Efteruddannelsesudvalget. Intet nyt.

- Vurderingsudvalget. SB havde kontaktet MJ, samt afsendt det tidl. besluttede brev til udvalget vedr. Malmø-point-problemet. MJ deltager på vores næste møde, hvor vi vil drøfte hvad der er sket.

 

Pkt. 8: Eventuelt.

Generel enighed om at det havde været et godt og konstruktivt møde.

 

 

 

 

 

 

 

 

For referatet

Søren Brostrøm

19-06-2001