REFERAT FYGO-BESTYRELSESMØDE 14. DECEMBER 2001 HOS LISA

 

 

Til stede: Gitte, Lisa, Søren, Kirsten, Thomas, Jannie

 

Afbud: Marianne, Jette, Annette

 

Ad 1. Jannie skriver dagens referat

 

Ad 2. Kommentarer til referat fra mødet 9. november 2001.

                      FYGO-inspektorer skal selv kontakte Jan Blaakjær

I arbejdet med målbeskrivelse deltager Jette og Jannie. Hvis der mangler yngre folk er Gitte og Kirsten interesserede.

 

Ad 3. Lars Heisterberg er involveret i planerne om blokudvidelse i region øst. Han har taget kontakt til Lene Sperling, undervisningsudvalget. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvori Lisa og Søren deltager. Vi hører fra Lene. Vedr. region syd vil Søren kontakte Lene og dernæst Erik Krogh.

 

Ad 4: Kontaktperson-ordningen fungerer ikke i praksis. Vi skal udarbejde en vedtægtsændring, hvor der foreslås at nedlægge ordningen, dvs § 11 skal slettes. De penge, der kommer i overskud vil blive anvendt til at nedsætte deltagergebyret ved GF.

 

Ad 5: Flot fremlagt regnskab.

 

Ad 6: Sponsorstøtte til GF er Novo, Wyeth, Schering, Organon, Orion Pharma.

Programmet er knapt på plads. Gitte kontakter Nina Palmgren mhp at varetage sessionen om spontan abort. Vi har ikke hørt om ATP har fået respons fra John Burne. Jannie kontakter Jørgen Husted som alternativ.

 

Vedr. den politiske diskussion ved GF. Formandsberetningen vil tilstræbes færdiggjort til DSOG-bladets deadline 12. januar 2002. Øvrige emner til debat kunne være: 1. Prognoser for fremtidens antal speciallæger, beredskaber, vagthyppigheder etc. 2. Målgrupper for FYGO-kurserne.

 

Kirsten, Gitte og Thomas er på valg og ønsker alle at genopstille. Lillan Kempf er på valg som revisor, Gitte kontakter hende vedrørende evt. interesse for at genopstille.

 

Ad 7: Ingen meddelelser. Vi vil prøve at evaluere FYGO-kurserne. Thomas laver udkast til evalueringsskema.

 

Ad 8: Nyt fra DSOG

                      Der har været et positivt møde med jdm-foreningen vedrørende ”den gode fødsel”.

                      Der skal laves en brugerundersøgelse, der uddyber de fødendes krav og forventninger

                     

Der har været møde med fertilitetsselskabet. Der føres nu statistik på alle fertilitetsbehandlinger. Der er givet tilladelse til, at HIV-positive må få tilbudt fertilitetsbehandling.

 

Forårsmødet vil handle om prognosearbejdet og seniorpolitik.

 

Intet nyt fra undervisningsudvalget. Der er møde vedrørende målbeskrivelser den 23. januar 2002.

 

Nyt fra vurderingsudvalget: Lene Lundvall er udtrådt og afdelingslæge Lisbeth Tollund indstilles til at erstatte hende.

 

Nyt fra ENTOG/NFYOG: I forbindelse med Nordisk kongres i Umeå skal der være et møde, hvorpå der skal debateres omkring emnet ”kirurgi til alle – pro eller kontra”. Der skal ligeledes udarbejdes en poster om uddannelse fra hver af de nordiske lande. Ved GF skal det fortsatte samarbejde i ENTOG diskuteres. Bestyrelsen skal være repræsenteret ved denne GF.

 

 

Ad 9. Evt: Exchange-ophold skal opslåes. Ansøgningsfrist medio marts.

 

 

Tak for et godt møde.

Referent Jannie Dalby Salvig