Referat af bestyrelsesmøde den 14/4-2003 på patienthotellet i Odense

 

Tilstede: Thea Lousen, Gitte Eriksen, Marie Søgaard, Peter Secher, Kirsten Jochumsen, Lisa Bang, Tórur Dalsgaard.

Afbud fra Jannie Dalby Salvig, Jette Seidelin.

 

Ad 1: Referent: Ida Vogel

 

Ad 2: Referat af 28/2 2003 godkendes uden kommentarer.

Ad 3: Referat af GF 20-21/3 2003 godkendes uden kommentarer i redigeret udgave.

 

Ad 4: Det reviderede og godkendte regnskab for 2002 blev underskrevet.

 

Ad 5: Konstituering:

  1. Næstformand: Torur Dalsgaard
  2. Sekretær: Kirsten Jochumsen
  3. Kasserer: Peter Secher
  4. Vurderingsudvalg: Jane Lyngsø (kursist OUH) og dermed fra region Syd, blev udvalgt, da  FYGO senest  har været repræsenteret af U-søgende  fra øst (Marianne Johansen). GE kontakter JL
  5. Expertudvalget: Kirsten Jochumsen
  6. ENTOG/NFYOG: Gitte Eriksen og Marie Søgaard
  7. Det blev besluttet at oprette funktion som Kursussekretær: Ida Vogel

 

Ad 6a: DSOG meddelelser

  1. Høringssvar. A: Man kan forske på stamceller udover IVF. B: Sundhedsstyrelsens rapport om risikovurdering udsendes til DSOG´s bestyrelse mhp afgivelse af høringssvar.
  2. DSOG´s økonomi er fin. Der stilles forslag om nedsættelse af kontingent med 100 kr.

Ad 6b: Undervisningsudvalg: Målbeskrivelse er nu sendt til alle medlemmer. Porteføljen, der  indeholder alle relevante dokumenter inkl. logbog og checklister præsenteres på DSOG´s GF. Der vil ske en markant udskiftning i UU ved den kommende GF. Målbeskrivelsen ligger på hjemmesiden og skal fremover udleveres ved start i I-stilling. GE kontakter det nye UU med henblik på samarbejde omkring implementeringen af de nye målbeskrivelser i de enkelte regioner (informationsmøder, undervisning ect)

Ad 6 c: Efteruddannelsesudvalget afventer nye udvalgs udmeldinger. Christina Damsted Pedersen er FYGO´s kandidat

Ad 6d: Vurderingsudvalget intet nyt.

 

Ad 7: Meddelelser:

Region Nord:

Thisted-Ålborg blokken har ikke været opslået denne gang da det ikke har været muligt at finde 1½ års kirurgi med relevant indhold i Thisted. Videreuddannelsessekretariatet har lovet at blokken vil blive slået op med ½ års kirurgi senere. Der vil gå et år før kursusblokkene slås op igen i Region, hvis kirurgi tiden reduceres til 6 mdr. Antallet af U-stillinger vil være uændret. Herudover er der planer om at antallet af intro-stillinger reduceres fra 22 til ca. 16 svarende til (1½-2 x antallet af U-stillinger i regionen).

Der mangler en yngre lægerepræsentant til følgegruppe for Gynækologi i Region Nord. GE har meldt ind. Susanne Nøhr, afd. læge Gyn Obstet afd. Ålborg Sygehus er ny postgraduat klinisk lektor i Region Nord, Erik Ernst Skejby fortsætter.

 

Region Syd: KJ referer for JDS. Kirurgi tid på 6 mdr. skaber debat. Antallet af U-kursister skal øges til 6 fra 4 kursister per år. Der er bekymring for om der skydes over målet med antallet af uddannelsespladser. Der henvises til beregningerne i prognoserapporten, hvor der forventes stor afgang fra region syd.

 

Region Øst: Søren Brostøm sidder på FAYL plads i Det Regionale Råd. Jette Seidelin sidder i det speciale specifikke råd (~følgegruppen i Nord) sammen med Lise Sleiss (rep fra FAYL). Afventer udmeldinger fra centralt hold om dimensioneringen af blokkene.

 

Ad 8: Studiegruppe Vest og Øst

Principiel beslutning om at tovholderne skal være i FYGO´s bestyrelse. Aftalen med Organon skal evalueres foråret 2004. GE ønsker ikke at fortsætte som tovholder i Organons studiegruppe i Vest. KJ overtager funktionen. I øst overtager TL efter Anette Tønnes Pedersen og Thomas Bergholdt

 

Ad 9: Planlagte Inspektor besøg i 2003

 

Sted

Inspektor

FYGO repræsentant

Dato

rapport

RH

Niels Uldbjerg og Ole Kierkegård

Kirsten Jochumsen

Aug/sept 2003

 

Hvidovre:

Carsten Lenstrup og Torben Munk

Jannie Dalby Salvig

er afholdt

+

Roskilde;

Bjarne Rønde og ?

Ida Vogel

?

 

Holstebro-Herning;

Lene Sperling og Ole Kierkegård

Søren Brostrøm

?

 

Randers:

Carsten Lenstrup og Ole Kierkegård

Jette Seidelin   

Afholdt

27/3-03

Afventer

Horsens;

Lene Sperling og Ulla Breth Knudsen

Jannie Dalby Salvig

?

 

Holbæk;

Niels Uldbjerg og Bjarne Rønde

Gitte Eriksen

12/5-03

 

Glostrup;

Ulla Breth og Torben Munk

Gitte Eriksen

8/5-03

 

 

FYGO fortsætter forsøgsordningen med juniorinspektorer, og evaluerer ved udgangen af 2003 ordningen med Sundhedsstyrelsen. GE udarbejder evalueringsskema. Sundhedsstyrelsen dækker transportudgifter samt evt overnatning. Løn dækkes af afdelingen, hvor der er forskellige forhold i de enkelte amter. Er der besvær med at få fri med løn skal der tages kontakt til DSOG´s formand. Der er dannet præcedens for at FYGO repræsentanten aflønnes for 1 dag, hvorimod inspektorerne har 2 dage til forberedelse, besøg og rapportskrivning.

GE har meddelt Sundhedsstyrelsen, at vi absolut er interesserede i at deltage i kommende Inspektorkurser, da vi anser det for vigtigt, at vi har samme uddannelse. Alle i bestyrelsen er interesserede i at få kurset – eventuelle pladser fordeles efter, hvem der kan evt suppleret med lodtrækning.

Kommende besøg fordeles således at yngre fra Vest inspicerer i Øst og visa versa. Det blev endvidere besluttet, at speciallæger kan deltage som juniorinspektorer.

 

Ad 10: Mødeplan for FYGO bestyrelsesmøder:

 

Ad 11: Indhold i FYGO bestyrelses internat weekend:

 

Ad 12: Kurser i 2003

(obs deadline 12/5 og 21/7 for DSOG bladet).

Kursus i prænatal diagnostik i hhv Øst og Vest aug/sept 2003 (IV og MS)

Sexologi kursus i vest planlægges september 2003 (GE og KJ)

Kolposkopi kursus (inklusiv HPV) ultimo 2003 i Vest  (GE og PS)

Herudover forslag om neonatologi kursus (SB og TD)

 

Ad 13: DSOG´s GF 2003

TD, GE, LB, KJ, JDS, JS, SB, IV, MS deltager, afbud fra PS.

FYGO-prisen 2002 overrækkes af GE.

 

Ad 14: Eventuelt

Alle medlemmer af bestyrelsen skal oprette en kursuskonti så indbetaling til kurser fremover kan ske via netbank suppleret med tilmelding per mail.

NFOG´s fellowship til FIGO 2003 (15.000 kr) ansøgningsfrist forlænget til 21/4, opslaget findes www.NFOG.com.

Hvordan skal FYGO´s hjemmeside anvendes fremover ? diskuteres næste BM. GE kontakter SB.

Eventuel oprettelse af FYGO mailliste (KJ overvejer hvordan)

 

Referent Ida Vogel