Referat fra FYGO-bestyrelsesmødet

13/5 2002 på Patienthotellet, OUH

 

Tilstede: SB, LB, GE, IV, KJ, TB, JDS og JS.

 

Afbud: ATP og MJ.

 

 

Ad 1:  Valg af referent, GE

 

Ad 2 :  Godkendelse af referatet fra mødet 10/4 2002 med enkelte smårettelser. Godkendt med den kommentar at Jane Lyngsø har accepteret at indtræde i Uddannelsesrådet for region Syd.

 

Ad 3:

Meddelser;

Vedrørende inskeptorbesøg og FYGO deltagelser blev følgende aftalt;

Herlev d 24/4 kunne vi desværre ikke stille med repræsentant.

Esbjerg d 22/5 TB deltager

Hvidovre (efteråret 2002) JDS deltager sammen med Ole Kierkegård og Ole Mogensen

Roskilde (efterår 2002) GE deltager sammen med Bjarne Rønde og ?

RH (efteråret 2002) KJ deltager sammen med Jan Blåkjær og Torben Munk

Sønderborg (efterår 2002) SB deltager

 

De enkelte juniorinskeptorer kontakter selv inskeptorerne med henblik på planlægning.

 

Ad 4: Hvad sker i

DSOG´s bestyrelse;

FYGO ønsker de nyvalgte bestyrelses medlemmer til lykke og håber på godt samarbejde fremover. Ligeledes tak til Peter Hornes for et godt samarbejde.

 

Vedr: Dispensation mhp speciallægeanderkendelse er der rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen via DSOG og FAYL og tilbagemelding betyder at dispensation reeelt er afskaffet.

 

Undervisningsudvalget

Budgetansvaret for U-kurserne er nu definitivt placeret hos hovedkursuslederen. FYGO bakker op om Ole Kierkegårds arbejde og håber det forsætte fremover.

 

JS orienterede herefter om arbejdet med målbeskrivelser, hvor arbejdet skrider planmæssigt frem. Der har været afholdt møde d 25/4 hvor Urogynækologi blev anvendt som model. Der arbejdes overordnet med en gynækologisk og en obstrisk gruppe. Der arbejdes med at definere og beskrive realistiske målkrav således at målene ikke bremser for opnåelse af speciallæge anerkendelse. Mht til evaluering af kursusudbytte vil der ikke blive iværksat eksamen. D 27/5 mødes JS med DSOG´s bestyrelse. D 1/8 skal Sundhedsstyrelsen have tilsendt en beskrivelse af den fremtidige struktur opbygning, der skal fungere som redskab for regionernes videre arbejde. D 6/8 mødes målbeskrivelsesgruppen igen. D 22/8 afholdes temadag i Odense med fokus på målbeskrivelserne. Endelig skal målbeskrivelserne sendes til Sundhedsstyrelsen d 15/9. Et realistisk mål er at den nye målbeskrivelse implementeres sammen med de blokke, der starter 1/1 2004.

Mht opbygningen af den fremtidige speciallæge uddannelse vil den bestå af en introduktionsuddannelse og en hoveduddannelse der indeholder 1½ år kirurgi og 3 års gyn&Obst. Ifølge udmelding fra Carsten Bech, kontorchef Sundhedsstyrelsen, vil man blive ansat ved en hovedafdeling, hvorfra man får sin uddannelse. Der vil ligeledes ikke være mulighed for at søge speciallægeanerkendelse før tid, hvis man har opfyldt sine mål.

De elementer som FYGO finder væsentlig for de nye blokke er følgende

1) reducere spildtid 2) optimere uddannelsen 3) reduktion i kirurgi til 1 år, hvor kirurgien bevares i blokken 4) minimum 1 år på enten Centralsygehus og Universitetsafdeling 5) max 3 år Gyn Obst 6) 1 års introduktionsuddannelse 7) ensartet længde og opbygning i de 3 regioner.

 

Efteruddannelsesudvalget:

Sussane Axelsen er nyvalgt formand herudover sidder Christine Felding (DFKO), Sussane Ledertoug, Lars Frank og JDS. Udvalget vil i fremtiden have en mere opsøgende adfærd.

 

Vurderingsudvalget

De nye blokke er besat med forsat 3 klassificerede ansøgere per blok. Navnene offentliggøres senere i Bladet

 

Ad 5: ENTOG + NFYOG

I forbindelse med NFOG kongressen i Umeå afholdes d 1/6 medlemsmøde i NFYOG. Herudover holdes session om den kirurgiske uddannelse indenfor specialet.

 

I ENTOG regi afholdes 22/5 Counsilmøde i Prag. Der er aktuelt 3 medlemmer tilbage i bestyrelse heraf SB. Der vil blive stillet forslag om at man i fremtiden frigør sig fra EBCOG/EAGO kongressen og i stedet placerer 1 uges udveksling og afholder ENTOG møde i forbindelse hermed. Næste udvekslingsophold vil blive i Holland efteråret 2003. Såfremt ovenstående accepteres af Counsil er SB kandidat til præsidentposten i ENTOG.

 

Ad 6: Organon og studiegrupper

Der afholdes 30/5 møde med Organon for at få afklaret det fremtidige samarbejde. ATP og SB deltager.

 

Ad 7 Kursusplan

Blev gennemgået

1) Menopause/HRT/osteoporose:  Ø og V  (ATP og IV)

2) Urogynækologi :  Ø (nov arbejdes på uge 47)  og V  (GE og SB) Pharmacia som sponsor

3) Sexologi (heldagsmøde), Odense  (prim. nov arbejdes på 9/11 2002)   (GE, ATP og KJ)

Organon som sponsor

4) Laparoscopi (heldagsmøde) Ø (jan 2003)   (TB og ATP)       

5) Præeklampsi (DIC, ppmed, forløsning hvornår, hypertension og grav) JDS og MJ (forår 2003)

 

Ad 8  GF 2003

Ledernes er booket 20-21/3 og kontrakten er underskrevet. Der blev nævnt flere interessante undervisere og GE, JDS og LB arbejder videre med dette.

 

Ad 9 Internat 2002

IV reservere Molslaboratoriet 9-10/8. Vi mødes kl 10.00 og afslutter til middag d 10/8. Af emner til diskussion; målbeskrivelserne (JS), målgrupper for vores kurser, hvordan vil den ændrede kønsprofil påvirke specialet ?

 

Ad 10 eventuelt

Ingenting

 

 

 

Referent Gitte Eriksen d 13/6 2002