Referat

FYGO's bestyrelsesmøde

Tirsdag den 12. december 2000

…………………………..

Dagsorden :

1.      Valg af referent.

2.      Godkendelse af referat fra mødet den 17.11.00

3.      Vurdering til kursusstilling i relation til speciallægekommissionens betænkning (ATP).

4.      Forslag til vedtægtsændringer ( HJK & SB )

5.      Generalforsamlingen ( JDS ).

6.      Håndbogen ( KJ )

7.      Bestyrelsens overvejelser m.h.t.

-         bestyrelsen efter 16.3.00

-         DSOG-poster

-         ENTOG-kandidat

-         FIGOfonden

8.      Evt.

……………………………….

Tilstede:

Bjarne Rønde Kristensen (BRK), Anette Tønnes Petersen (ATP), Hans Jørgen Knudsen (HJK), Kirsten Jochumsen (KJ), Jannie Dalby Salvig (JDS), Susanne Axelsen (SA), Søren Brostrøm (SB).

Afbud:

Dorthe Forman Nielsen (DFN), Birgitte Østberg Jensen (BØJ), Marianne Johansen (MJ).

 

…………………………………

Vedr. pkt 1.:

SB

 

Vedr. pkt. 2:

Godkendt, med rettelse til pkt. 4: Vi er ikke imod point for ultralydserfaring, men vi er imod skjulte kriterier. Desuden mener vi at point for ultralyds- og operativ erfaring kun skal gives undtagelsesvist, og kræve betydelig erfaring.

 

Vedr. pkt. 3:

Vi må erkende, at Speciallægekommisionens anbefalinger vil medføre, at kirurgi og evt. anden sideuddannelse i fremtiden skal placeres i blokken. Til gengæld må man håbe at ventetiden på blokkene afkortes. Vi er principielt tilhængere af disse samlede blokforløb, men de kræver meget af alle parter for at lykkes. Vi kan frygte at de produktionsmæssige forhold bliver vægtet tungere end de uddannelsesmæssige. Vi bør være mere offensive for at få indflydelse på valget at de uddannelsessteder, der skal indgå i de nye blokke.

 

Vedr. pkt. 4:

HJK og SB havde gennemgået FYGO’s gældende vedtægter. Der er måske behov for nogle sproglige rettelser, men da der ikke er behov for nogle væsentlige indholdsmæssige ændringer bør vi ikke tage initiativ til vedtægtsændringer på nuværende tidspunkt.


 

 

Vedr. pkt. 5:

Vi har endnu ikke fået svar fra John Burns, den britiske ”star-speaker”, vi havde ønsket. Hvis der ikke snarest er svar fra denne kontakter ATP Ingemar Ingemarsson, Lund. Der er uheldigvis en kollision mellem vores GF og kursus i prænatal diagnostik. Efteruddannelsesudvalget har valgt denne 3. week-end i marts som fast CPD-kursustidspunkt fremover. DSOG har samtidig valgt at fastlægge datoerne for deres GF de næste 4 år. Da vores GF vedtægtsmæssigt er defineret i.f.t. DSOG’s GF bør vi også fastlægge datoerne for vores GF fremover. Den 2. week-end i marts virker som det bedste bud. KJ kontakter DSOG’s sekretær m.h.p. koordinering.

 

Vedr. pkt. 6:

KJ samler det indkomne og rundsender det inden jul. Alle læser korrektur frem til næste møde, hvor håndbogen færdiggøres. HJK kontakter Skejby A/V-afdeling m.h.p. layout og trykning. SB kontakter DSOG’s sekretær m.h.p. udsendelse sammen med DSOGs medlemsblad.

 

Vedr. pkt. 7:

BRK og DFN træder ud af bestyrelsen på GF. JDS og ATP er på valg og søger genvalg til bestyrelsen. Der er således en ledig formandspost, et antal ledige bestyrelsesposter samt ledige poster til uddannelsessøgende i bl.a. undervisningsudvalg og efteruddannelsesudvalg. Forskellige muligheder blev drøftet.

 

Vedr. pkt. 8:

-         Der er tilsyneladende administrativ modstand mod udvidelse af uddannelseskapaciteten i region Øst. Vi følger sagen tæt. Vi laver et forslag til sammensætning af de nye, midlertidige blokke.

-         Arbejdet med ny målbeskrivelse går snart i gang. Vi lægger op til et tæt samarbejde mellem undervisningsudvalget og FYGO’s bestyrelse. KJ, JDS og ATP er vores kandidater til dette samarbejde.

-         Amtsrådsforeningen har lavet en evalueringsrapport af ansættelsesproceduren til kursusstillinger

-         Kirurgi-enqueten er snart klar

-         Der er lavet en ny samarbejdsaftale mellem LiF og DADL, som imidlertid ikke vil medføre ændringer i.f.t. det samarbejde vi hidtil har haft med industrien.

 

 

 

 

 

Søren Brostrøm

17. december 2000