Referat fra FYGO-bestyrelsesmødet 10/4 2002 på Patienthotellet, OUH

 

Tilstede: SB, LB, GE, IV, KJ, ATP og JS.

 

Afbud: JDS, TB og MJ.

 

Først velkommen til nyt medlem af bestyrelsen; Ida Vogel , fase I-læge Randers.  

 

Ad 1:  Valg af referent, KJ

 

Ad 2 :  Godkendelse af referatet fra mødet 27/2 2002. Godkendt uden kommentarer.

 

Ad 3 :  Godkendelse af referatet fra GF. Referatet blev godkendt med de rettelser der er indsendt af

GE, SB og LB. En rettet version udsendes af TB.

 

Ad 4 : Regnskabet fra 2001 blev underskrevet af  de tilstedeværende. Også underskrevet af revisorerne.

 

Ad 5 : Konstituering af bestyrelsen. Som tidl. d.v.s.

 

            Formand : Søren Brostrøm

            Næstformand: Anette Tønnes Pedersen

            Kasserer: Gitte Eriksen

            Sekretær: Kirsten Jochumsen

 

Ad 6 : Mødeplan for 2002/2003

 

            13/5 2002  kl. 15.30 i Odense

            9-10/8 2002 Internatmøde (IV og GE undersøger mulige steder, evt. Molslaboratoriet.)

            17/9 2002 kl. 15.30 i Odense

            29/10 2002 kl.15.30 i Odense

            29/11 2002 kl. 10.00 Herlev

            6/1 2003 kl. 15.30 i Odense

            28/2 2002 kl. 15.00 hos SB

            20-21/3 2003 FYGO forårsmøde og GF

 

Ad 7:  Meddelelser.

 

            KJ: Der er kommet brev fra FAYL på vegne af det regionale råd for lægelig videreuddannelse i region Syd. Der skal oprettes et uddannelsesråd for hvert speciale og sandkasseorganisationerne er  blevet bedt om at indstille 2 kandidater. FYGO vil pege på JDS og en anden under uddannelse udenfor bestyrelsen. ( Jane Lyngsø)

 

            GE: Der er problemer med afholdelse af møder i ”Studiegruppe vest”. Organon har accepteret at indholdet på møderne suverænt bestemmes af dem der deltager i studiegruppen. Til gengæld er det usikkert hvem der er inviteret til at deltage i studiegruppens møder. Aktuelle møde lukket for flere deltagere, der ellers tilhører målgruppen. (læger der er færdige med  fase II). Det møde der er tilrettelagt 11/4 afholdes som planlagt. På mødet må det diskutteres hvem der kan inviteres. Såfremt ikke alle der er i region Vest og tilhører gruppen af postkursister kan inviteres, kan FYGO ikke deltage i at arrangere mødet, og GE må trække sig som mødearrangør (i hvert fald som FYGO-person).

 

            SB: Lisa Bang og Marlene Mohr er udpeget til at deltage i udvekslingsophold i Prag.

 

Ad 8 : a) meddelelser fra DSOG v. LB:

                     

            Der er indsendt brev til Sundhedsstyrelsen vedr. DSOG’s ønske om at reducere den obligatoriske kirurgiske ansættelse fra 18 til 12 måneder. Til gengæld søges ansættelsestiden inden for gynækologi forlænget med 6 måneder.  Brevet er sendt 22/3 2002

 

            DSOG har sendt forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om mulighederne for at opnå dispensation. Sundhedsstyrelsen har meldt tilbage at der ikke er givet nogen dispensationer siden 1998 (muligvis 1), afslag givet til 5-10 ansøgere. Dispensation gives ikke med tilbagevirkende kraft, hvilket i realiteten vil sige at dispensation ikke gives, da det vil være utopi at tro at afdelingerne har ledige stillinger, der ad hoc klassificeres til kursusstillinger til dispensanter, og i hvert fald heller ikke nogen ønskelig model.

            DSOG kommer med en udmelding om deres holdning til dette. Denne vil blive bragt i DSOG-bladet.

 

            Desuden kort orientering om forårsmødet og DSOG-GF, NFOG og FIGO-fond/forening.

 

            b) meddelelser fra undervisningsudvalget og udvalget for målbeskrivelser v. JS:

 

Første udkast til de nye målbeskrivelser ligger klar til bedømmelse/korrektur!

Niels Uldbjerg arbejder med at lave log-bøger.  

22/8 2002 er der temadag om uddannelse på Odense Universitetet, alle interesserede er velkomne.

 

            c) Ingen meddelelser fra efteruddannelsesudvalget, JDS fraværende.

 

            d) Vurderingsudvalget har holdt møde til bedømmelse af ansøgere til næste kursusstillingsrunde. (Mail fra MJ)

 

Ad 9:  Der er for det kommende år planlagt følgende kurser:

 

            Forårsmødet 20-21/3 2003:  Fremmede kulturer i gynækologi og obstetrik. Odense         (LB, GE og JDS)

 

            Menopause/HRT/osteoporose:  Ø og V  (ATP og IV)

 

            Urogynækologi :  Ø (nov.)  og V     (GE og SB)

 

            Sexologi (heldagsmøde), Odense  (prim. nov.)   (GE, ATP og KJ)

 

            Laparoscopi (heldagsmøde) Ø (jan.)   (TB og ATP)        

 

Akut obstetrik ; blødning, fastsiddende skuldre og UK .  Ø og V  (JDS og SB)

 

 

Ad 10: FYGO deltager med en melodi til melodi grand prix’et til forårsmødet i DSOG.

 Der blev øvet flittigt og kostumer aftalt.

 

 

Ad 11: Eventuelt, intet

 

 

Referent Kirsten Jochumsen 11/4 2002