Referat af FYGO-bestyrelsesmøde den 10. april 2001-04-10

 

Tilstede: Anette Tønnes, Gitte Eriksen, Kirsten Jochumsen, Lisa Bang, Søren Brostrøm.

Afbud: Jannie Dalby Salvig, Jette Seidelin, Marianne Johansen, Thomas Bergholdt

Ad.1. Referent: Lisa Bang

 

Ad.2. Referatet fra FYGO bestyrelsesmødet den 27.2.01 blev godkendt.

 

Ad.3. Referatet fra FYGO generalforsamlingen blev godkendt med følgende rettelser.

 

·        Under punkt 4 skal der tilføjes: ”Ellinor Helmuth blev valgt som revisor”.

 

·        Under punkt 5 skal stemmetallene ved valget mellem de to kandidater til undervisningsudvalget tilføjes – som de er ved de øvrige valg. Punktets linie 3 kommer således til at erstattes med ”Til undervisningsudvalget opstillede Jette Seidelin og Gitte Glavind. Jette Seidelin blev valgt med 35 stemmer, Gitte Glavinds fik 18 stemmer.”

 

·        Der skal til føjes ”Punkt 6. FYGO prisen blev uddelt til Gynækologisk obstetrisk afdeling, Skejby Sygehus, der var indstillet af Birgitte Bruun og Gitte Eriksen.(For den nærmere argumentation henvises til ”Sprøjten nr. 2)” samt

 

·        ”Punkt 7. Eventuelt: Formanden takkede afgående formand Bjarne Rønde Kristensen, afgående bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Knudsen og Dorthe Nielsen Formann samt afgående medlem af undervisningsudvalget Birgitte Østberg og afgående medlem af Efteruddannelsesudvalget og ENTOG Executive Comittee Susanne Axelsen for deres indsats for foreningen.”

 

·        Arbejdssted skal tilføjes for alle de i referatet nævnte.

 

 

 

Ad 4. Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Næstformand: Anette Tønnes Pedersen

Sekretær Kirsten Jochumsen

Kasserer: Gitte Eriksen

Hjemmesideredaktør: Søren Brostrøm

Kontaktpersoner til ENTOG og NFYOG: Gitte Eriksen og Søren Brostrøm

 

Ad.5. DSOGs generalforsamling:

Som besluttet på FYGO generalforsamlingen indstiller FYGO følgende:

til DSOGs bestyrelse Lisa Bang

til DSOGs uddannelsesudvalg Jette Seidelin

til DSOGs efteruddannelsesudvalg Jannie Dalby Salvig

 

Herudover vil bestyrelsen indstille:

til DSOGs Komite for Expertuddannelse Kirsten Jochumsen

til Dansk Medicinsk Selskabs repræsentantskab Søren Brostrøm.

 

Bestyrelsen til FIGO-fonden skal vælges, der bliver mange kandidater heraf flere med tilknytning til FYGO.

 

6. Uddannelsespolitisk notat

Der blev planlagt følgende oplæg, der skulle være fremlægges i forbindelse med FYGO-bestyrelsens strategiweek-end den 15-17.6.

 

·        Behov og kapacitet, også i forbindelse med funktionsbærende enheder. Lisa har lovet at fremskaffe de tidligere prognoser fra en arbejdsgruppe i DSOG samt DadLs prognoser, mens Gitte har lovet at se specielt på problemerne med fase 3 stillingerne og § 14 modningen.

·        Målbeskrivelser log logbøger. Jette Seidelin og evt. Susanne Axelsen.

·        Formalia vedrørende Vurderings- og ansættelsesprocedurer. Lisa og Marianne.

·        Evaluering og sanktioner – formalia. Lisa.

·        Kirurgi. Jannie.

·        Speciallægepraksis. Søren.

·        Blokke. Kirsten.

 

Ad. 7 Arbejdet med ny målbeskrivelse

Kirsten, Jette, Anette og Jannie blev foreslået som arbejdsgruppe. Endvidere blev Gitte Glavind (der stillede op til undervisningsudvalget) nævnt som en man kunne inddrage. Der foreligger et stort arbejde med paradigmeskiftet i målene. Muligvis kan der findes inspiration hos anæstesiologerne. Kørekortsideen som f.eks. bruges på Skejby blev bl.a. fremført som et eksempel til efterfølgelse. Der var enighed om at FYGO skulle presse på for at få arbejdet i gang – herunder diskussionerne af hvad fremtidens speciallæge skal kunne.

 

Der blev foreslået, at vi holdt et fælles temamøde mellem FYGObestyrelsen og DSOGs undervisningsudvalg efter nyvalget.

 

Ad.8. Nyt om kursusblokke i de tre regioner

I Region Nord har der tidligere været stor fodfejl i opslag, men sidste gang var opslaget korrekt, og FYGO var efter indsigelserne mod det tidligere opslag blevet hørt, inden annoncen blev opslået.

 

Vedr. region Øst, er der ingen konkrete planer om at øge uddannelseskapaciteten på trods af Sundhedsstyrelsens udmelding for længst. Sekretariatet har ikke haft tid, og har heller ikke fundet det hensigtsmæssigt med for mange forskellige ændringer lige efter hinanden, hvorfor de har ville vente med udvidelsen til ændringerne i forbindelse med Speciallægekommissionens betænkning alligevel skulle implementeres. Det er helt utilfredsstillende og Søren vil tage kontakt med Lars Heisterberg, der er ansat som sekretatariatsleder. I region Øst. Lisa har allerede kontaktet Jens Winther Jensen, der er formand for Yngre Lægers Forsknings og Uddannelsesudvalg.

 

Region Syd har problemer med fase 3.

 

Ad.9. Diverse.

Til vurderingsudvalget i region Syd er overlæge Helle Mogensen, Sønderborg Hospital, foreslået.

 

Sundhedsstyrelsen afholder inspektormøde den 16.5. Der var tvivl om hvorvidt FYGOs inspektorer (Jannie, Kirsten og Søren) skulle med til dette. Søren kontakter Jan Blåkjær herom. Det er senere afklaret, at de ikke skal med.

 

Yngre Danske Kirurger og Yngre Ortopæd Kirurger har ytret ønske om fællesmøde vedr. kurser og specillægekommissionen. Der er oplagt med fælles adgang til de pædagogiske og operative kurser, som vi allerede har. Måske skulle kurserne evalueres fælles. Søren kontakter YDK og YOK.

 

NFYOG holder møde i Stockholm den 21.4. og efterlyser temaer til mødet i Umeå i 2002. Utilsigtede hændelser, målbeskrivelser, simulatorer, etniske patienter og rekruttering til gynækologien (i forhold til køn) blev foreslået.

 

Ad. 10. Mødeplan.

16.5. kl. 15.15 i Odense bestyrelsesmøde

15.6. kl. 11-16.6. kl. 12 Strategi weekend i Mols

9.8. kl. 15.15 i Odense bestyrelsesmøde

3.9. kl. 15.15 i Odense bestyrelsesmøde

5.10. kl. 11 i forbindelse med NOVOmødet

9.11. kl. 11 i forbindelse med DSOGs efterårsmøde

Julefrokost???

 

 

Referenten har ikke noteret yderligere under aktuelt.

 

Lisa Bang