Referat fra Bestyrelsesmøde i FYGO 9.11.2001

 

Amtssygehuset i Herlev

 

Tilstede: SB, LB, KJ, JDS, JS, GE, TB, ATP.

Afbud: MJ.

 

1.               Referent: ATP.

 

2.               Referatet godkendt uden ændringer.

 

3.               Generalforsamling:

                

a.  Kursusprogram:

                 Programmet blev gennemgået med diverse ændringer.

                                  

                 b.  GF dagsorden:

                 Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg (Gitte, Kirsten, Lisa og Thomas).

                 Der skal desuden vælges en ny revisor samt et nyt Fygo-medlem til vurderingsudvalget (p.t. Marianne)

 

                 c.   Praktisk:

                 Jannie har kontakt med Ledernes Udd.center i Odense mhp. alt det praktiske. Søren har skrevet til mulige sponsorer

 

4.               Kursusplan, status:

                 - svigtende tilmeldinger til kurset i blødningsforstyrrelser
- overvældende interesse for kurset i basal laparoskopi – hurtigt overtegnet (begrænset antal pladser). Enighed om at vi skal gentage kurset jævnligt, hvis underviserne vil.

                 - CTG-kurset på Hvidovre: foreløbigt 15 tilmeldte

- CTG-kurset i Århus: Gitte er i færd med at kontakte undervisere.  

                 - sphincter-kurset i Kbh. holdes på Pharmacia.

 

5.               Meddelelser:

                 - Sundhedsstyrelsen overtager administrationen af U-kurserne.

                 - Der er planlagt inspektorbesøg i Odense til januar (Gitte deltager fra FYGO sammen med Charlotte Wilken og Niels Uldbjerg) samt på RH til foråret ( Jannie deltager sammen med Ole Kirkegaard og Jan Blåkær).

                 - Manual til brug for inspektorbesøg kan rekvireres hos Sundhedsstyrelsen

                 -  NFYOG-møde i Oslo d. 17-18. nov. (Søren og Gitte deltager)

                 -  NFOG-kongres i juni 2002: Der skal planlægges et indlæg spec. for udd.søgende i specialet på åbningsdagen.

                 - ENTOG: organisatoriske problemer             

 

6.               Kursist-klager:

                 Der har været røster fra flere kursister om at uddannelsen flere steder simpelthen er for ringe, typisk i fase II så man er dårligt rustet til at fungere selvstændigt i vagten i fase III. Hvad gør vi ved det?

                 - Gitte foreslog et indlæg til medlemsbladet vedr. de officielle klageveje samt formålet med evalueringssystemet og de regionale videreuddannelsesudvalgs kompetencer og sanktionsmuligheder. Gitte laver et udkast.

- undervisningsudvalgets evaluering af de forskellige udd.afdelinger bør offentliggøres ved generalforsamlingerne.

- vi kan kun gå ind i enkelt-sager, hvis folk klager konkret.

 

7.               a.   DSOG’s bestyrelse:

                 - DSOG’s bestyrelse har udtrykt enighed med FYGO’s bestyrelse vedr. konkret dispensationssag. PH vil henvende sig til de to sagkyndige.

                 - prognosegruppens sp.skema er blevet udsendt, foreløbig er 261 besvarede sp.skemaer kommet retur. De bliver indtastet på Skejby.

                 - forårsmødet kommer til at handle om ”Seniorordning”.

 

                 b.   Undervisningsudvalget:

                 Jette orienterede: Vedr. arbejdet med de nye målbeskrivelser er man gået bort fra den lille 6-mandsgruppe og er i stedet ved at sammensætte en stor arbejdsgruppe på 20 personer med repræsentanter fra alle subspecialer og alle kompetencelag. Tanken er at denne gruppe skal mødes i alt 3 gange men i øvrigt udføre selve opgaven i mindre subgrupper. Trådene samles af en 3 personers styregruppe: Jette Seidelin, Bent Ottesen og Niels Uldbjerg. Der er fuld opbakning for denne model i både DSOG og FYGO’s bestyrelse.

                 Fra FYGO deltager Jette og Jannie, evt. Kirsten og Gitte.

 

                 c.   Efteruddanelsesudvalget:

                 Jannie orienterede: Der planlægges et tværfagligt møde i efteråret 2002 mellem patologer, pædiatere og gynækologer.

                 Alle kurser skal gennem efterudannelsesudvalget for at blive godkendt til CME point.

 

                 d.   Vurderingsudvalget:

                 Lisa orienterede: 6 mdr. udlandet kan tælle i kriterium 2. 3 mdr. med særligt indhold i ansættelser kan tælle i kriterium 7.

 

8.               Mødeplan 2002:

                 Kommende møder:      14.december 2001 hos Lisa

                                                    24. januar 2002 kl. 15.00 i København

                                                    26. februar 2002 kl. 15.00 i Odense

                                                    7.-8. marts 2002, GF i Odense

                                                    3.-4. april 2002, GF DSOG

 

9.               Evt.:

                 Honorering for undervisning ved vores kurser blev drøftet.

 

 

Referent: Anette Tønnes Pedersen