Referat for FYGO bestyrelsesmøde d 9-10/8 2002 På Molslaboratoriet

 

1) Tilstede: Lisa Bang, Søren Brostrøm, Jannie Dalby Salvig, Ida Vogel,  Thormas Bergholt, Gitte Eriksen, Jette Seidelin, Kirsten Jochumsen. Afbud: Marianne Johansen og Annette Tønnes Petersen Referent IV

 

2) Referat af 13/5 blev godkendt uden kommentarer

 

3) Temadiskussion: hvordan den ændrede kønsprofil vil påvirke specialet.

Oplæg ved Gitte Eriksen: I alle lande ses en stadig stigende procentdel af kvinder i faget og kvinder under uddannelse i faget. I Danmark er 60% kvinder i faget men 90% af læger i introduktionsstillinger er kvinder. Kvindelige gynækologer i USA har flere jobmuligheder og tilbydes mere i løn.  Undersøgelser har vist at 60% af patienter er ligeglade med lægens køn, hvorimod 33% foretrak en kvinde og 7% foretrak en mand. Kvinder har tilsyneladende anden adfærd end mænd, således laver kvindelige læger laver 45% færre hysterektomier end deres mandlige kollegaer. Søren Brostrøm tilføjede med flere data: Kvindelige gynækologer føler at de får mindre assistance end deres mandlige kollegaer, men får de vanskeligste patienter i ambulatoriet samt får personalet som patienter. Herefter livlig diskussion. Diskussionen mundede ud med enighed om at der nok ikke var tvivl om at kønsfordelingen påvirker specialet, men at det ikke er det største problem. Problemet var nok mere om vi kan blive ramt af de rekrutteringsvanskeligheder som plager de andre specialer og som har ramt Sverige og Finland i gynækologien også. Prognoseudvalget sidste år viste desuden stort behov for rekruttering til og fastholdelse i specialet de næste år. Handlingsplan: tages op overfor DSOG mhp evt at lave et oplæg vedr arbejdsforhold, miljø, seniorpolitik ect  samt evt emne på næste forårsmøde

 

4) Aflyses da ATP ikke deltog i mødet

 

5) Målbeskrivelser: Jette orienterede om arbejdet med målbeskrivelserne og specielt modellen for speciallægeuddannelsen. Målbeskrivelsen bliver en af de nærmeste dage lagt på nettet. Alle opforderes til at give deres besyv med til JS. I målbekrivelsen fastlægges en beskrivelse af uddannelsens indhold og mål, men den tidsmæssige rækkefølge og vægtning bestemmes i regionsrådene.

Målbeskrivelsen forventes godkendt primo 2003 og dækkende for stillinger fra jan 2004. Derfra vil speciallægeanerkendelse kun tildeles hvis alle kompetancer kan attesteres ved underskrift. Der påhviler den enkelte uddannelsessøgende samt specielt de uddannelsesansvarlige overlæger en stor forpligtelse under hver stilling for at sikre en uddannelsessituation der gør at kompetancerne kan opnåes i tide.

 

Der er temamøde i Odense d 22/8 med forhåbentlig deltagelse af de uddannelsesansvarlige overlæger fra alle afdelinger samt uddannelses interesserede generelt .  Der planlægges et lignende møde i foråret. Der var enighed om at det bliver svært at få disse ændringer implementeret i afdelingerne. Det var også enighed om, at de kommende slag i.f.t. implementeringen af den nye målbeskrivelse nok vil være regionalt og lokalt. Desuden blev det besluttet, at  FYGO vil afholde regionale kursus om den nye speciallægeuddannelse og dens implementering. Tilrettelæggelsen af kurserne vil blive drøftet nærmere når der er mere klarhed om rammerne for den nye speciallægeuddannelse, dvs. realistisk set i foråret 2003.

 

6) Meddelser:

a.       FAYL har udpeget Jane Maria Lyngsø (Svendborg) og Marianne Christiansen (Horsens) til specialerådet i Region Syd. FYGO havde i prioriteret rækkefølge opstillet Jannie Dalby Salvig og Jane Lyngsø. SB skriver til FAYL herom.

Ditte Trolle er udpeget til ny inspektor efter Jan Blåkær. Der er udpeget FYGO-repræsentanter til alle planlagte ny-besøg; vedr. fremtidige besøg har Sundhedsstyrelsen lovert at underette FYGOs formand ved udpegningen af inspektorer.

b.      Anbsættelsesudvalget har henvendt sig til forskellige instanser med et ønske om at flytte den ene R1 udd.stilling væk fra Nykøbing F. Region Øst har sagt nej. DSOG mener ikke det bør ske for allerede besatte stillinger, og i øvrigt bør man vente til der alligevel skal laves nye uddannelsesblokke.

c.       Ventetiden på kursusstilling i gyn/obs viser fortsat faldende tendens, jfr. UfL 164/25. Der blev sået tvivl om dette var tilfældigt, men en ministatistik v Århus Amt videruddannelsessekretariat viser en 7,9 års median kandidatalder for 2 halvår 2002 sammenlignet med 8,5 i 2001 og 10,2 i 2002.

d.      Region Øst nøler fortsat med at opslå postgraduate pædagogiske lektorater

e.       Vi har fået kopi af inspektorrapport vedr. genbesøg, Skejby, januar. Rapporten er flot.

f.        Lægeforeningen har udsendt ny forsknings- og efteruddannelsespolitik

g.       FAYL har lavet nyt uddannelsespapir

 

7) Hvad sker i:

DSOG: Lisa og Lene Sperling havde sendt brev til Specialerådet, Region Øst om at der var et behov for udvidelse af uddannelsespladser i region Øst. Dette blev afvist, da man 1) venter på målbeskrivelsen 2) der er mere presserende behov i andre specialer. Lisa refererede at DSOG holde strategiweekend næste weekend. Desuden er der d 2/9 klokken 17 informationsmøde i  København om HRT og hjertekarsygdomme samt 22/9 også i København om om etablering af landsdækkendede hysterektomi-database. Gitte anførte at det ikke var hensigtmæssigt at holde landsdækkende informationsmøder om eftermiddsagen i KBH.

4-5/10  er der efteruddannelsesmøde i KBH om infektioner og undersøgelse af børn.

NFOG: Peter Hornes er valgt som ny præsident for NFOG, til lykke! 

ENTOG:Søren Brostrøm er ny præsident, til lykke!

Undervisningsudvalget: Ole Kirkegård ønsker at blive afløst som hovedkursusleder.

Vurderingsudvalget: afventer til MJ kommer til FYGO møde

Efteruddannelsesudvalget: ingen nyheder

 

8) Kursusplan: Blev gennemgået af KJ

a.       Menopause/HRT/osteoporose:  Ø og V  (ATP og IV) Arbejdet bør påbegyndes snarest

b.      Urogynækologi :  Ø ~ d 12/11 2002  og V d 19/9 (GE og SB) Pharmacia som sponsor.

c.       Sexologi (heldagsmøde), Odense  ~ d feb  2003   (GE, ATP og KJ)

d.      Laparoscopi (heldagsmøde) Ø ~ d 11/1-03   (TB og ATP)  Folk på venteliste fra sidsteår prioriteres ved genansøgning.

e.       Præeklampsi, Pharmacia, Kbh d 14/1-03, lokaler booket. (JDS og MJ) 

 

9) Generalforsamling i Odense d 20-21/3-2003 igen på Lederens kursuscenter. 50-100 kursister. Pladserne besættes efter ”først til mølle” princippet. Udkast til program foreligger. Vi satser på Naser Khader, Birgitta Essen, Anne Vilhjelm Jahn som nogle af foredragsholderene.GE, JDS og LB arbejder videre.

 

10)eventuelt

Økonomi: Gitte orienterede om økonomi: det ser fortsat ud til at balancere i forhold til budgettet, dog er mødetilskud brugt allerede, så kurser bør hvile i sig selv. Sponsorering tilrådes.

 

Organon og  Studiegrupper. Der er fortsat brevveksling mellem Organon og SB ang aftalen om studiegrupperne.

 

 

Næste møde d 17/9 15.30 i Odense. Afbud IV, JS og TB.

 

10/8 referent Ida Vogel