Referat

 

FYGO bestyrelsesmøde

D 9. august  2001

Domus Medica, København

 

Til stede: ATP, KJ, GE, LB, SB, MJ, TB

 

Afbud: JDS, JS

 

Pkt. 1: Valg af referent:

GE

 

Pkt. 2: Godkendelse af referat, mødet d. 15-16. juni:

Godkendt uden ændringer.

 

Pkt. 3: Det uddannelsespolitiske notat.

Notatet er færdigbearbejdet og udsendt medio juli. Er sat på Hjemmesiden og kommer i DSOG bladet 12/8. Desuden er sendt til DSOG´s bestyrelse (anmoder om punkt på næste DSOG BM), FAYL, Yngre Danske Kirurger, Ugeskrift for Læger samt de enkelte uddannelsesregioner.

Der blev udtrykt positive kommentarer til både proces og resultat, men afventer nu respons fra andre.

 

Pkt. 4: Meddelelser

-         SB fået henvendelse om SAK-kurser, der nu udbydes til læger, der stiler mod speciallægepraksis (sættes på hjemmesiden)

-         Der er valgt nye FAYL repræsentanter til ansættelsesudvalgene i de 3 regioner

Jesper Kjærgård (NORD)

Marie Bohn Hamming (SYD)

Pernille Raasthøj Mathiesen (ØST)

Det er uvist, hvilke specialer de pågældende kommer fra 

 

-         Inspektorbesøg (SB)

Der har været genbesøg på Nykøbing Falster Sygehus, Gyn Obstet afd. Forholdene fandtes angivelig tilfredsstillende – rapport runddelt.

 

”Junior” inspektorer (SB)

Der er aftalt følgende med DSOG

o       DSOG betaler transport udgifter

o       Afdelingerne anmodes om at bevilge den nødvendige frihed med løn (Brev fra Peter Hornes sendes til afdelingen i hvert enkelt tilfælde)

o       Senior-inspektorerne kontakter SB ved nye besøg, hvorefter FYGO´s bestyrelse udpeger relevant og ikke inhabil junior-inspektor

o       Som udgangspunkt deltager junior-inspektoren i skriveprocessen, men dette er ikke endelig besluttet endnu.

 

-         Vedr udvidelse af Uddannelseskapaciteten i Gyn/Obstet

o       Som svar på tidligere fremsendt brev 18/5 2001 til Sundhedsstyrelsen (SS) fra FAYL og FYGO vedr den midlertidige uddannelsesordning har vi den 25/7 2001 modtaget svar fra SS ved Karsten Beck. I brevet noterer man sig at uddannelseskapaciteten kun er udvidet i Region Nord. De manglende tiltag i SYD og ØST accepteres af SS under henvisning til at mange faktorer spiller ind på en sådan proces og at man har fuld forståelse for amternes vanskeligheder, hvorfor SS ikke vil foretage sig yderligere nu. Dog bemærkes at ansøgning om udvidelse af antallet af uddannelsesstillinger straks vil blive imødekommet.

o       Herefter gennemgang af regionerne

SYD;

o       Forslag til fremtidig struktur af nye uddannelsesblokke er på bordet i Sekretariatet (kontakt person er Erik Krogh Jensen) og indebærer en udvidelse med 33 %. I blokken placeres 1 års kirurgi (på samme sted som fase 3) – kursist tid 1 år OUH + ½ år centralsygehus – 1 år fase 3 centralsygehus.

Pris; ½ år fase 3 på OUH forsvinder, hvilket FYGO´s bestyrelse blev enige om var acceptabelt under hensyntagen til de specielle forhold i region syd med 1 Universitetssygehus.

Mht kirurgi; enighed om at kirurgien ikke nødvendigvis bør følge fase 3 sygehus, men forståelse for at fx Esbjerg ønsker blok til ”egne” folk, der derved kun skal køre 1 år til OUH.

Mht fase 3; forundring over at fx Svendborg og Horsens ikke er inddraget i regionens planer

                      ØST

o       Der er afholdt møde i Det regionale råd for lægelige videreuddannelse i Øst d 19/6 2001. FYGO/FAYL  har modtaget brev fra sekretariatschef Lars Heisterberg (LH), der giver indtryk af at man vil undersøge mulighederne for at udvide uddannelseskapaciteten indenfor den eksisterende stillingsmasse i region Øst.

o       Der har tidligere været talt om nedsættelse af udvalg, der skal se på dimensionering og  nye blokstruktur, men uvist, hvad der konkret skal ske og specielt hvornår. 

Konklusion; FYGO vil forsøge på konstruktiv vis at stimulerer processen, men erkender at arbejdet ligger indenfor Undervisningsudvalgets kommissorium

 

-         Uddannelses ansvarlige overlæger skal sendes FYGO håndbog.

KJ efterlyste opdateret adresseliste, der med fælles hjælp blev næsten komplet. Anmoder Undervisningsudvalget om hjælp.

 

Pkt. 5: Kursusplan 2001-2002

Vedr sponsorering af FYGO-kurser er aftalt følgende generelle vejledninger

-         For min. kr 5.000 gives LOGO på hjemmesiden i forbindelse med opslag

-         Ingen taleret til repræsentant, men kan deltage og udlevere fx kuglepenne og produkt information

Alternativt

-         Stille lokaler til rådighed samt sørge for forplejning.

 

Undervisere honoreres med vingave a 300 kr samt refusion af transportudgifter. Undervisere udenfor specialet honoreres med stor vingave á 600 kr

 

Kursusplanen blev gennemgået.

-         Hysteroskopi (Århus) fastsat til 3/10. Annonceret og på plads.

-         Blødning og infertilitet er på skinner

-         Sphinkter (København) forsøges uge 5 og Århus uge 9 (Skejby). Pharmacia Upjoin sørger for lokaler + forplejning i København. GE kontakt til Karl M. Bek. SB kontakter Henrik Nyholm, Glostrup der herefter koordinere program med KMB.

-         CTG (Århus) stiller mod 14/11. GE kontakt til undervisere

-         CTG (København) stiller mod primo feb (TB)

-         Laporaskopi (København) stiller mod medio januar som 1 dages lørdagskursus med fantom/blackbox/simulator træning + basal kendskab til udstyr mm. TB kontakt til undervisere. Max deltager 12 stk gebyr 200 kr. Afventer med Århus kursus

-         Sexologi kun på tegnebrættet.

 

Generalforsamlingen     

-         JDS ikke fået endelig bekræftelse fra Ledernes Uddannelsescenter. Vissenbjerg kunne være alternativ GE kontakt til JDS.

-         SB står for kontakt til sponsorer, der tilsendes standardskrivelse + budget (GE opdaterer fra 2001)

-         På næste møde forslag til program/undervisere (JDS, GE, LB)

 

Pkt. 6: Nyt paradigme, målbeskrivelse

Sundhedsstyrelsen har juni 2001 udsendt ”Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; den lægelige videreuddannelses kompetancemål, lærings og evalueringsstrategier.

Få kommentarer;

-         meget overordnet og der venter et stort arbejde for det/de udvalg der skal arbejde konkret med målbeskrivelse for Gyn/Obstet.

-         definition og afgrænsning af minimumskompetancer for fremtidens speciallæge i Gyn/Obstet forventer FYGO bliver det store spørgsmål.

Fra undervisningsudvalget deltager Jette Led og Jette Seidelin i seminar/workshop arrangeret af SS ultimo august med deltagelse af 2 repræsentanter fra hvert speciale. Herefter afventes udspil fra undervisningsudvalget i form af nedsættelse af et arbejdende udvalg.

Det blev besluttet at invitere JL og JS til næste bestyrelsesmøde og diskuterer det fremtidige arbejde.

 

Pkt 7 Rekrutteringsproblemer

DADL udarbejdet rapport om rekrutteringsproblemer i de enkelte speciale. Som ventet ingen problemer i Gyn/Obstet. 

 

Pkt. 8: Hvad sker der i:

- DSOGs bestyrelse. LB berettede.

Nedsat arbejdsgruppe bestående af LB (tovholder), GE, Ditte Trolle + 1 medlem fra DFKO til udarbejdelse af behovsanalyse med fokus på stillingsmasse nu og i fremtiden. Der udarbejdes spørgeskema – rundsendes til kommentarer senere. FAYL´s uddannelses enquete forventes offentliggjort sept 2001.

DSOG´s bestyrelse planlægger opdatering af forslag til perspektiv plan fra 1999. FYGO vil forsøge at få indarbejdet mere om uddannelsespolitik.

- Undervisningsudvalget.  Intet nyt

- Efteruddannelsesudvalget. Intet nyt.

- Vurderingsudvalget. Mødes 3/9 om overordnede fortolkninger af bl.a. udlandsophold og brugen af ”positive” anmærkninger. Efter nogen diskussion er FYGO´s fælles holdning at 3 mdr´s udlandsophold tæller uden yderligere begrundelse. MJ vil fremføre dette synspunkt.

 

Økonomi (tilføjet dagsorden pkt 9a)

FYGO´s økonomi er tilfredsstillende. FYGO håndbogen er endelig afregnet som aftalt. Det blev besluttet at overføre 50-60.000 kr til vores højrentekonto.

 

Pkt. 9b: Eventuelt.

Generel enighed om at det havde været et godt og konstruktivt møde. Københavnerne udtrykte begejstring for mødestedet !

 

Næste møde mandag d 3/9 2001, Patienthotellet i Odense kl 15.15 (SENERE AFLYST)

 

 

For referatet

Gitte Eriksen

13-08-2001