Referat

af

FYGO bestyrelsesmøde d. 7.11.00 i Odense

 

 

Tilstede: Bjarne Rønde Kristensen (BRK), Søren Brostrøm (SB), Jannie Dalby Salvig (JDS),  Kirsten Jochumsen (KJ), Hans Jørgen Knudsen (HJK),  Anette Tønnes Pedersen (ATP),Dorthe N Forman (DNF).

 

Afbud: Marianne Johansen (MJ), Birgitte Østberg (BØ),Susanne Axelsen (SA).

 

 

1.  Valg af referent

DNF frivilligt valgt som referent.

 

 

2.  Godkendelse af referat fra best.møde d.24.8.00

Referatet godkendt med enkelte rettelser.

 

 

3.      Orientering fra div. udvalg

-Efteruddannelses udvalget: intet nyt herfra

-ENTOG: SA går af som bestyrelsesmedlem ved næste ENTOG-møde i Malmø, juni 2001 Vi mangler derefter en skandinavisk kandidat.

-Vurderingsudvalget : intet nyt

-Undervisningsudvalget: intet nyt

-DSOG: BRK orientered fra bestyrelsen. Af speciel interesse for os er udpegning af yngre medlemmer til FIGO-fondens bestyrelse. Disse skal vælges på DSOG’s generalforsamling i foråret.

-Nordisk Forening ad Yngre Obstetrikere og Gynækologer (NFYOG):BRK orienterede om første bestyrelsesmøde , hvor Norge, Sverige og Danmark deltog med hver 2 repræsentanter. Desværre var ingen fra Finland mødt op. Bestyrelsen vil fungere som et centralt forum for udveksling af erfaringer og idebank omkring uddannelsesmæssige spørgmål i de nordiske lande. Der er planlagt bestyrelsesmøder 2 gange årligt.Bestyrelsen har nedsat sig uden formel konstituering

 

4.      Uddannelse

Vi besluttede på næste FYGO generalforsamling i marts måned at præsentere bestyrelsens udspil omkring diverse uddannelsespolitiske tiltag.

Følgende er tov-holdere på skriftlige oplæg:

KJ :Blokstrukturen i regionerne, herunder kirurgi-delen, idet vi dog afventer resultatet at den udsendte kirugienquete

                      BRK: Kapacitets-behovet

                      AT: Logbøger og målsætning

                      SB: Speciallægepraksistid i blokken

                      DNF/JDS : Kirurgienqueten

 

 

 

 

5.  General forsamling  Odense, 15-16 marts 2001,

Hovedemnet for forårsmødet i forbindelse med generalforsamlingen er Obstetrik. Et flot og spændende program er kommet på benene og vil blive anonceret i næste nummer af DSOG’s medlemsblad, samt på vores hjemmeside.

Som udtryk for bestyrelsens beslutning om positiv særbehandling af de efterhånden særdeles få mandlige medlemmer af FYGO, besluttede vi at uddele gratis champagne til mandlige deltagere ved generalforsamlingens festaften !!

 

 

6        Håndbogen

KJ har fået de fleste indlæg til håndbogen.

 

8.      Samarbejdet med YDK/Ortopæd.kir

SB orienterede fra fællesmøde med YDK og Ortopæd.kir. Begge er meget interesserede i fælles kurser med FYGO. Det besluttedes at åbne FYGO kurserne for YDK og Ortopæd.kr. såfremt der er ledige pladser. Vi vil udveksle kursusplaner, som lægges på hjemmesiden.

 

Kommende mødedatoer:

Mødet hos Bjarne 12 december vil muligt blive holdt andet sted – vi venter på udspil fra Bjarne.

 

 

 

 

 

  

 

    

Dorthe N Forman