Referat fra FYGO-bestyrelsesmøde

mandag 6/1 2003 Patienthotellet, Odense

 

 

Tilstede:             Jannie Dalby Salvig, Gitte Eriksen, Ida Vogel, Jette Seidelin, Lisa Bang, Anette Tønnes Pedersen, Søren Brostrøm og Kirsten Jochumsen

 

Afbud:                Thomas Bergholt

 

Ad 1:                   Valg af referent, KJ uden protest J

 

Ad 2:                   Referat fra møde 29/11 2002 godkendt med rettelser, fremsendes.

 

Ad 3:                   Meddelelser

a.        JDS refererede fra inspektorbesøg på Hvidovre. Meget positivt at juniorinspektorer deltager, men besøget er også ganske arbejdskrævende. Der gives fri med løn til en dags arbejde, men reelt bruges 3-4 dage. Sundhedsstyrelsen refunderer transport (dog lav takst til juniorinspektorer!) og overnatning.

 

b.       SB annoncerer at det er tid til indstilling til FYGO’s uddannelsespris 2002 i næste nr. af DSOG-bladet og på hjemmesiden. Indstillinger sendes til KJ før 26/2 2003 så indkomne forslag kan bedømmes til næste møde.

 

c.        LB orienterede fra DSOG. Nyt fagligt bedømmelsesudvalg ved ansættelse af nye overlæger. Lægens 7 roller skal alle vurderes. Samtidig laver lægeforeningen et kursus for dem der skal sidde i de nye bedømmelsesudvalg, så de er i stand til at foretage en kvalificeret bedømmelse. Mindst en person i bedømmelsesudvalgene skal have været på lægeforeningens kursus.  Ved ændring af en i forvejen ansat overlæges funktionsbeskrivelse, skal også foretages ny vurdering.

 

Sundhedsstyrelsen har sendt forslag til nye speciallægebestemmelser til høring bl.a. til speciallægeselskaberne. Der foreslås heri en tidsbegrænsning på 6 år fra intro til hoveduddannelsen påbegyndes. FYGO bestyrelsen ønskede, at der i høringssvaret blev tilføjet, at barselsorlov o. lign. skulle kunne fratrækkes tidsgrænsen.

 

Der er en ny lov om svangerskabsafbrydelse og sterilisation på vej. Den nye lovtekst indeholder lovgivning om fosterreduktion, bopælspligten er ophævet, og private klinikker kan udføre indgrebene. Se endvidere Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk  under abort.

 

Der er i DSOG diskussion af værdien af ekspertuddannelsen og om den fortsat har en berettigelse.

 

d.       JDS refererede fra efteruddannelsesudvalget.  Næste kursus er et onkologikursus 24/1 2003 på

Byggecentrum i Middelfart. Der forventes stor udskiftning i udvalget i forbindelse med næste GF.

 

e.        JS refererede fra undervisningsudvalget. Fortsat arbejde med målbeskrivelserne, der forventes godkendt i Sundhedsstyrelsen i morgen 7/1 2003. Logbøger er på vej, udarbejdes af Niels Uldbjerg. Endvidere evalueres løbende på U-kurserne, og kursusindholdet og underviserne udskiftes løbende. Efter behov. Der forventes større udskiftning i udvalget i forbindelse med forårsmødet 2003.

 

f.         Der var generel opbakning til uddannelsesseminar i NFYOG-regi. Der forventes 5-6 deltagere pr. nordisk land.

 

Der er penge i en nordisk FIGO-fond. Der forventes at kunne søges penge til deltagelse i FIGO-kongres i Chile i år af 1-2 uddannelsessøgende gynækologer pr. nordisk land. Ansøgning skal  ledsages af et abstract indsendt til kongressen.

 

Ad 4:                   Organon-studiegrupper er planlagt i øst 26/2 2003 og vest 27/2 2003. I øst er emnet endnu ikke helt fastlagt, ”Den genome æra” er et godt bud. I vest er emnet vulvalidelser.

 

Ad 5:                   Orientering om uddannelsesråd i øst v. SB og LB. Lise Schleiss forventes opstillet på FAYL’s plads, Jette Seidelin opstiller som FYGO’s repræsentant.

 

Ad 6:                   Regnskab for 2002 fremlagt af GE. Der har været et overskud på ca. 40.000 i det forgangne år. Udgifterne til bestyrelsesmøder har været faldende de sidste år.

 

Ad 7:                   Formandens (SB’s) beretning godkendt med rettelser fra GE og LB. Kursusprogrammet udkommer snart i let revideret udgave, idet der har været afbud fra Anette Wilhelm Jahn. Beth Elverdam foreslået som alternativ indlægsholder. GE kontakter hende.

                             Vedr. bestyrelsens medlemmer og associerede afgår SB, ATP, LB, JS sikkert i forbindelse med forårets GF. GE opstiller til formandsposten. IV og KJ fortsætter. JDS overvejer om hun forbliver i bestyrelsen. TB er  (desværre) udtrådt af bestyrelsen forud for aktuelle møde. Suppleant Peter Secher indkaldes til næste bestyrelsesmøde (JDS tager kontakt) hvor vi også håber at TB kan deltage.

 

Ad 8:                   Livlig diskussion om løst og fast fra alle regioner. Et væsentligt diskussionsemne var hvordan vi løser problemer med at bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i diverse DSOG-udvalg ikke har opbakning fra deres afdelinger til deltagelse i møder. Denne problemstilling forventes videredebateret i DSOG-regi, evt. ved forårsmødet.

 

 

Og så fik vi i øvrigt glimrende mad på Sortebro Kro.

 

 

Referent: Kirsten Jochumsen  06.01.2003