Referat af FYGO-bestyrelsesmøde 5/10 2001 kl.  11.00 – 14.00 i Bagsværd (NOVO)

 

 

Tilstede:                              Lisa Bang, Gitte Eriksen, Jannie Dalby Salvig, Thomas Bergholt, Anette Tønnes Pedersen,

Kirsten Jochumsen

 

Afbud:                              Søren Brostrøm, Jette Seidelin, Marianne Johansen

 

Ad 1:                             Valg af referent, KJ i henhold til rotation i alfabetisk orden.

 

Ad 2:                              Godkendelses af referat fra sidste møde. Det rettede referat blev godkendt uden kommentarer.

 

Ad 3:                              Orientering fra DSOG.  Handlingsplanen foreligger endnu ikke i sin reviderede form, men der blev orienteret om diverse andre punkter fra de sidste to DSOG-møder.  (LB)

·                                 Der er uoverensstemmelse mellem FYGO’s og DSOG’s holdning hvad angår placering af  visse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dele af kursusblokken i de perifere amter.  FYGO mener fortsat, at man så vidt muligt, må                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                forsøge at  imødekomme vores medlemmers ønsker, om stillinger der er socialt acceptable og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ikke indebærer uforholdsmæssigt lange transporttider og/eller mange flytninger over kort tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Specielt lægger vi vægt på, at den kirurgiske ansættelse ikke placeres for langt fra det sted hvor

                                      fase II- uddannelsen starter. Hvad angår fase III-uddannelsen, er ansættelse på mere perifert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   beliggende afdelinger acceptabel, såfremt det uddannelsesmæssige indhold er i orden.

·                                 Man har på sidste møde i vurderingsudvalget besluttet at ændre/fortolke på betingelserne for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pointgivning hvad angår ansættelse i udlandet.  De betingelser der er godkendt af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sundhedsstyrelsen og som er anført under 7. kriterie  (specialespecifikt) er at der gives 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     point  for 3 mdr.s samlet ansættelse i udlandet (uafhængigt at sted og indhold).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vurderingsudvalget  (og DSOG?) har nu besluttet  at skærpe kravene således at der kræves 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      mdr.s ansættelse, hvis der  ikke er noget specifikt uddannelsesindhold og 3 mdr. med specielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   indhold. Denne skærpelse er ikke forelagt Sundhedsstyrelsen.

                                      Vi mener:    1) ikke der er behov for en skærpelse,  2) HVIS  denne skærpelse skal indføres skal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                det IKKE kunne ske med tilbagevirkende kraft, 3) vores medlemmer skal med det samme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             orienteres om skærpelsen, og 4) skærpelsen skal godkendes af  Sundhedsstyrelsen.

·                                 Kort orientering om DSOG’s holdning til udmeldingerne fra jordmoderforeningen vedr. ønsket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                om flere jordmoderledede fødesteder. Dette støttes ikke fra DSOG’s side.  FYGO er enig med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DSOG, også hvad angår ønsket om flere jordemødre på de store fødesteder.

 

Ad 4:                   Ny målbeskrivelse. Der er mailet fra JS vedr. kommissoriet for den arbejdsgruppe, der skal arbejde med den nye målbeskrivelse. Arbejdsgruppen er endnu ikke nedsat.

                             Punktet i øvrigt udsat til næste møde idet både JS og SB var fraværende.

 

Ad 5:                   Vedr. ansøgning om dispensation. FYGO er blevet forespurgt om nogle principielle ting i en konkret sag vedr. en kollegas afslag om dispensation. Afslaget er dels begrundet i, at det tidligere uddannelsesforløb ikke indeholder noget ekstraordinært. Det mener vi IKKE kan begrunde et afslag.

                             Ligeledes er der givet afslag, fordi den pågældende ikke har været ansat i klassificerede stillinger.

                             Denne begrundelse finder vi må være ukorrekt, idet dette fuldstændig udelukker muligheden for dispensation. Stillinger der er klassificeret til fase II-uddannelse gives jo kun til læger der har fået en ordinær kursusstillingsblok.

 

Ad 6:                   Generalforsamling 2002. Programmet er ved at være færdigt. GE + LB arbejder på sagen, og vi kom med flere råd og kommentarer. ATP vil kontakte ekstern foredragsholder (John Burns) når vi har tidspunktet på plads.

                             JDS har lavet alle aftaler vedr. det praktiske og der er truffet aftaler med Ledernes Uddannelsescenter i Odense.

                             Der er imidlertid nu udkommet kursusplan for U-kurserne i 2002, og det viser sig at U-kurset i urogynækologi ligger 21.-22. marts, hvor også GF er tilrettelagt. Ledernes Uddannelsescenter er kontaktet og det er muligt at flytte GF til 7.-8. marts. Det skal naturligvis undersøges om det er muligt at flytte U-kurset. JDS træffer endelig aftale med Ledernes Uddannelsescenter når dette er på plads.

 

Ad 7:                   Under ”Eventuelt” præsenterede FYGO’s medlemmer i ”Prognosegruppen” (LB + GE) deres planer om udsendelse af spørgeskemaer, dels til de administrerende overlæger, dels til samtlige speciallæger. Skemaerne forligger i en næsten færdig version og står over for snarlig udsendelse.

 

                             Sluttelig fandtes det nødvendigt at vi ved næste møde genoptager drøftelsen af vingavernes størrelse

                             (til vores undervisere på FYGO-kurserne).

 

 

Mødet viste sig at være vel kort, idet der viste sig at være behov for at diskutere en række mere principielle ting, så vi

må afsætte god tid til næste møde.

 

 

 

 

Referent : Kirsten Jochumsen