Referat
FYGO-bestyrelsens internatmøde 5.-6. maj 2000, Molslaboratoriet

 

Tilstede: Bjarne Rønde Kristensen (BRK), Anette Tønnes Pedersen (ATP), Dorthe Nielsen Forman

               (DNF), Hans Jørgen Knudsen (HJK), Søren Brostrøm (SB), Jannie Dalby Salvig (JDS) og

               Kirsten Jochumsen (KJ)

 

Afbud:    Marianne Johansen (MJ), Birgitte Østberg (BØ) og Susanne Axelsen (SA)

 

Arbejdsplan:

                

1.                                       Kursusplan år 2000/2001

2.                                       Økonomi

3.                                       Forretningsgang

4.                                       Generalforsamling

5.                                       Præsentationsrunde og visioner

6.                                       Konstituering

7.                                       ENTOG og NFYOG

8.                                       Håndbog

9.                                       Informationspolitik

                                                             Hjemmeside

                                                            DSOG-bladet

                                                            Informationspjece

                                                            Kursuspjece/katalog

10.                                   Status vedrørende

                                                            Operationslister

                                                             Kodebog

                                                             Arbejdsmiljøundersøgelse

                                                             Brevpapir

                                                             Kirurgienqueten 

 

Referenter:  Udvalgt efter vanligt rotationsprincip (alfabetisk efter efternavn), 5/5 KJ, 6/5 HJK

 

Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 4.4.00:  Referatet blev godkendt uden       

                   kommentarer.

 

Ad 1. Kursusplan år 2000/2001:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreløbig kursusplan:

 

Måned:

Emne:

Region:

Kursusleder(e):

September 2000

Hysteroskopi

Ø

Bjarne

September 2000

Infektioner

V

Dorthe + Hans Jørgen

Oktober 2000

Kolposkopi

Ø

Søren

Oktober 2000

Kolposkopi

V

Dorthe + Hans Jørgen

November 2000

Infertilitet

Ø

Bjarne

Januar/februar 2001

Blødningsforstyrrelser

Ø

Anette

Januar 2001

Perinatologi

S

Jannie + Kirsten

Februar 2001

Hysteroskopi

V

Hans Jørgen

 

 

 

 

Ad 2. Økonomi:

                     

FYGO’s budget år 2000 blev fremlagt, og vi budgeterer  således at der forventes et lille nettooverskud  (7.300,-)

                     

 

Ad 3. Forretningsgang:

 

                      Vi aftaler at der skal fremlægges regnskab til kassereren (HJK) efter hvert afholdt kursus. Der skal fremvises bruttoregnskab (specifik fremlægning af indtægts- og udgiftsposter), og bilag vedlægges af hensyn til revisorerne.

 

Ad 4. Generalforsamling:

 

                      Generalforsamling og kursus afholdes 15.-16. marts 2001 i Odense/på Fyn.

                      Kursusemnet er obstetrik.

                      Generalforsamlingen er d. 15. marts 2001 fra kl. 15.30-18.30

                      JDS, HJK og KJ ansvarlige for at finde egnet kursussted.

 

                     

Ad 6. Konstituering:

 

                      Bestyrelsen konstituerede sig som flg.:

                     

                      Formand: Bjarne Rønde Kristensen

 

                      Næstformand: Anette Tønnes Pedersen

 

                      Sekretær: Dorthe Nielsen Forman

 

                      Kasserer: Hans Jørgen Knudsen

 

                      ENTOG-repræsentant, hjemmesideansvarlig og repræsentant i DSOG: Søren Brostrøm

 

                      Kursussekretær: Kirsten Jochumsen

 

                      Jannie Dalby Salvig

 

 

Ad 7. ENTOG og NFYOG:

 

ENTOG:  SB og BRK orienterede i fællesskab om ENTOG`s udvikling fra 1997, hvor

der var ” stiftende ” møde i Athen, til nu !

På ENTOG mødet i Rom i nov, 1999 , blev der på  dansk/ nordisk initiativ vedtaget at

der skulle udarbejdes egentlige vedtægter for ENTOG.

Der er siden udarbejdet forslag som skal præsenteres/vedtages på mødet i Basel i juni

2000.

 

NFYOG: Det aktuelle samarbejde i nordisk regi omkring problemerne i ENTOG aktualiserede

og demonstrerede behovet for et tættere nordisk samarbejde på YL plan.

I forbindelse med FYGO generalforsamling i Slagelse, blev det derfor på et møde med vore

norske kolleger besluttet at, der skulle indkaldes til et stiftende møde NFYOG ( nordisk forening

af yngre gynækologer og obstetrikere ) !

Initiativet til mødet er taget af  ”foreningerne ” i Norge, Sverige og Danmark i fællesskab;

Norge har indkaldt til mødet som aftalt d. 3/6 2000 i forbindelse med NFOG-kongressen.

 

BRK arbejder på et udkast til rammerne for den første styrelses arbejde. Denne skal så udarbejde

Egentlige vedtægter.

Rammerne vil blive fremlagt på mødet i Oslo d 3/6.

 

 

Ad 8. Håndbog:

 

Håndbogen er allerede uaktuel på flere vigtige områder.

Det blev besluttet at en snarlig revision er påkrævet !

Køreplan: Til næste ordinære bestyrelsesmøde gennemlæser alle håndbogen for at danne sig et  indtryk af hvor omfattende revision, der er nødvendig.

Herefter deles opgaver ud mellem bestyrelsesmedlemmerne.

AV-afdelingen på Skejby Sygehus har alt materialet på håndbogen, hvilket gør revision nemt og

lay-out omkostningerne mindre hvis vi anvender samme ” koncept ” for bogen.

Revideret udgave klar til udsendelse i slutningen af året.

Revideret udgave på hjemmesiden så snart den foreligger, revideres løbende !

HJK forsøger at kontakte tidligere sponsor for at høre om de vil sponsorere ny udgave

af den trykte håndbog !

BRK vil undersøge muligheden for udsendelse (og økonomi !!) via Lægeforeningens forlag.

 

 

 

Ad 9. Informationspolitiken:

 

Hjemmesiden:  SB fortsætter sit flotte arbejde med hjemmesiden !!

                         Politikken m.h.t referater er at man har 14 dages indvendingsfrist,

                         herefter kommer referaterne på hjemmesiden.

                         ATP efterlyste noget debat på hjemmesiden, og foreslog nogle faste

                         ”rubrikker ” til etiske/fagpolitiske diskussioner.

                         Formandens Klumme !!

 

Informationspjecen :

                          Efter gennemlæsning blev det klart at vort resterende oplag sagtens kan

                          anvendes hvis der sættes en label med vor nye sekretærs navn og adresse

                          over den gamles.

                          Det blev vedtaget at pjecen (med ny label) udsendes til de uddannelsesansvarlige

                          overlæger, med en bøn om at de uddeles til nye introduktionslæger.

                          DNF sørger for ovenstående.

                           Når eksisterende lager er brugt op da genoptryk?

                           Vist ingen egentlig beslutning!?              

 

Kontaktpersoner:

                          Det blev foreslået at vi afskaffer kontaktpersonordningen.

                          Det er for vanskeligt og arbejdskrævende at holde sig ajour med nye kontakt-

                          personer, da vi ikke får tilbagemeldinger fra disse.

                          Der har også været kritik af manglende videreformidling fra kontaktpersonerne

                          til medlemmerne.

                          Kommunikationen til medlemmer skal så foregå via hjemmesiden og YL –

                          uddannelseskoordinatorerne/uddannelsesansvarlige overlæger.

                          Beslutning om ovenstående senere efter kontakt til medlemmerne via hjemmesiden

                          og evt DSOG–bladet:  BRK sørger for dette!

 

DSOG – bladet:

                          Alle kurser annonceres i bladet med reference til hjemmesiden, hvor mere præcis/

                          nuanceret information og evt. rettelser kan findes.

                          Referat fra generalforsamlinger, formandens beretning indsendes ved BRK !

                          SB vil sørge for at de ting der sendes til ham til annoncering på hjemmesiden

                          også kommer i bladet (hvis de skal dette !).

 

Kursuskatalog :

                         Vort netop udarbejdede ” kursuskatalog ” annonceres i bladet og på hjemmesiden

                          snarest, med henvisning til  yderligere information  senere. SB sørger for dette.

 

 

 

 

 

 

 

Ad 10. Status:

 

                         SB fremlagde sit flotte arbejde med en skabelon til at føre operationslister.

                         Arbejdet er nu færdiggjort og vil snarest komme på hjemmesiden, til fri af-

                         benyttelse!

 

Danny Svane (DS) en nu færdig med kodebogen og den er nu trykt. Vil snarest     blive udsendt til medlemmerne.  DS finder selv ud af hvordan !

                         Orientering om den forestående arbejdsmiljøundersøgelse (se tidl. referat).

                         Er endnu ikke startet. Forventes udsendt i efteråret .

 

                         Enighed om at vi har behov for brevpapir med FYGO-logo.

                         SB og HJK  sørger for at der ved hjælp af AV-afdelingen på

                         Skejby Sygehus udarbejdes et forslag.

                         Hvis der korrekturmæssigt ikke er noget særlig (besluttes i Oslo d 3/6)

                         trykkes  10.000 eksemplarer.

                         Stor engangsudgift men så har vi brevpapir og kursusbeviser til lang tid !

 

                         Kirurgi enqueten.  60 % har svaret !

                         For få !

                         JDS/DNF kontakter MJ for at høre om vi kan se hvem der har svaret/

                         hvordan vi rykker resten for svar !

 

 

Alt i alt et hyggeligt og produktivt møde i  smukt sommervejr i Mols Bjerge.

Tak til alle deltagere (dog ikke hugormen) !

                                                                                               KH  KJ OG HJK