Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

Bestyrelsen                                                                                                                                       31.10.1999                                 

 

Referat fra FYGO bestyrelsesmøde

mandag d. 4.okt. 1999

på Hotel Plaza, Odense

 

(godkendt referat)

 

 

Til stede ved bestyrelsesmødet:

Bjarne Rønde Kristensen, Jette Seidelin, Marianne Johansen, Hans Jørgen Knudsen, Dorthe Nielsen

Afbud fra: Søren Brostrøm, Danny Svane,Birgitte Østberg

 

Ad 1  Valg af referent

          DN blev valgt

 

Ad 2  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 30.aug. 1999                    

          Referatet blev godkendt med enkelte rettelser/tilføjelser som HJK tilføjer.

Vi skal huske at  gøre indsigelser til referat inden 14 dage af hensyn offentliggørelse på Fygo’s hjemmesiden.

 

Ad 3  Kirurgi i uddannelsen

          Oplæg ved BØ udskydes til næste møde.

         Vi havde en generel diskussion af  fordele og ulemper ved de 18 mdr’s kirurgi i uddannelsen.

Der var enighed om at 12 mdr’s kirurgi på grenspecialiseret kirurgisk afd. ikke har nævneværdig uddannelsesmæssig værdi for kommende gynækologer. BRK kom med forslag om valgmulighed mellem enten 2x 9 mdr. på grenspecialiseret kirurgisk afd. eller 12 mdr. på en almen kirurgisk afd.

Det blev vedtaget at rekvirere Ole Kierkegaards tilfredshedsundersøgelse, bl.a. med henblik på at undersøge eventuelle forskelle i tilfredshed mellem øst og vest Danmark. HJK tager kontakt til OK

 

Ad 4  Speciallægeautorisation; dokumentation af superviseret UL-scanninger

Der er fra specialistnævnets uddannelses-bedømmelsesudvalg rejst krav om dokumentation af ultralyds-uddannelse.Vi besluttede at rette en officiel henvendelse til Sundhedsstyrelsen og udvalget m.h.p. på at få dem til at præcisere, hvilke krav der stilles omkring dokumentation. Når der foreligger endeligt svar skal vores medlemmer orienteres. BRK forfatter brev og skaffer bekendtgørelse.

 

 

Ad 5  EBCOG’s logbog

EBCOG har udsendt en logbog som på sigt har til formål at ensarte specialistuddannelsen inden for medlemslandene.

Tanken bag logbogen er, at den uddannelsessøgende, under hele specialistuddannelsen, løbende skal dokumentere tillærte færdigheder, samt evalueres på disse. Herunder også ’bløde fædigheder’ som patientkontakt, etik, beslutningsdygtighed m.m.

Et ikke nærmere specificeret nationalt bedømmelsesudvalg skal godkende og certificere logbogen, og dermed den enkeltes specialistuddannelse.

Foreløbig skal logbogen afprøves som pilotprojekt i medlemslandene, og DSOG har herhjemme godkendt at Rigshospitalet og Skejby afprøver logbogen i en 1 års periode.

 

Vi havde en overordnet diskussion af anvendelighed af en sådan logbog. Vi har følgende forbehold/anbefalinger omkring anvendelsen of logbogen, herunder i pilotperioden:

 

-         det skal nærmere fastsættes i hvilken periode pilotprojektet kører, dvs. start- og sluttidspunkt.

-         FYGO indstiller at pilotperioden forlænges til f.eks. 1½ år for at sikre et ordentligt evalueringsgrundlag.

-         pilotprojektet skal evalueres i DSOG’s regi, herunder af FYGO, inden logbogen indføres i DK.

-         i pilotperioden skal logbogen anonymiseres.

-         såfremt logbogen herhjemme indføres som krav for autorisation, bør det bedømmelses-/certificerings udvalg som skal godkende logbogen høre under DSOG regi.

-         logbogen skal generelt tilpasses nationale forskelligheder, herunder f.eks. krav om antal udførte operationer.

 

JS udtrykte skepsis for hvorvidt kommende vejledere p.t. er ordentligt ’klædt på’ til at kunne evaluere de i logbogen nævnte bløde færdigheder hos de uddannelsessøgende. Der var enighed om at indførelse af logbog i uddannelsen, skal opfølges af fokus på vejlederfunktionen. DN foreslog at logbogen kunne bruges som oplæg til diskussion på DSOG temadag  i foråret omkring videreuddannelse.

 

Ad 6  Generalforsamling 10-11 marts 2000 , Slagelse

Vi besluttede at fastholde Gynækologisk Onkologi som overordnet emne for forårsmødet i forbindelse med generalforsamlingen. Følgende moduler blev vedtaget:

-       Behandlingsprincipper indenfor gynækologisk onkologi, belyst udfra en overordnet klinisk vinkel, og opdelt på Cervix-, Corpus- og Ovarie cancer.(ansvarlig for kontakt til oplægsholdere :MJ )

-   Smertebehandling af terminalt syge pt.( ansvarlig for kontakt til oplægsholdere DS)

-       Den svære samtale og etiske aspekter omkring kræftsyge patienter. (DN og HJK ansvarlig for kontakt til Kræftensbekæmpelse/ Vejle – Herlev præst)

 

Pro et Contra elektivt sectio fastholdes som fredag aftens underholdningsprægede faglige indslag.

JS har haft kontakt til Jesper Legarth som har indvilliget i at tale imod. DN har kontaktet NJ Secher som gerne vil stille op som pro-taler.

Valg til:

Undervisningsudvalget: MJ er interesseret i at træde ind i udvalget, men er endnu ikke helt sikker på om hun vil genopstille til valg til FYGO bestyrelse. Der var generel enighed om at det er ønskeligt at FYGO’s rep. i udvalget bør sidde i bestyrelsen. MJ opfordres til at genopstille, og såfremt, vil vi indstille hende til vurderingsudvalget. Punktet udskydes til d.19.11.

ENTOG: SB indstilles som FYGO repræsentant.

 

Ad 8  Hjemmesiden

          HJK forfatter standardbrev til sponsorer om annoncepriser

          DS opfordres til at lave index til FYGO håndbogen på hjemmesiden

 

Ad 9  Status for kursusaktiviteter

Der er generel stor tilslutning til kurser i vest-Danmark, hvorimod det står lidt sløjere til med tilmeldte til øst-kurser !

BRK opfordrer til at man i fremtiden mail’er programmer for fastsatte kurser til ham, m.h.p. annoncering i DSOG-bladet og Kursusoversigt og Kursuskataloget i Ugeskrift f. Læger.

 

Ad 10 Kriterier for undervisningsstillinger

Undervisningsudvalget har fulgt FYGO’s indstilling om specialespecifikke point. Udvalget indstiller således til Sundhedsstyrelsen, at større gynækologisk-operativ erfaring udover hvad man kan forvente, kan give max 1 ekstra point. Der er ikke angivet faste grænser for antal operationer.

 

Ad 11 Orientering om

-         Valg af personer til udvekslingsophold i Italien : Jette Seidelin samt Kirsten Jochumsen er blevet udvalgt blandt 5 ansøgere

-         Speciallægekommisionen, delrapporter : BRK refererede fra Speciallægekommissionens arbejde. Der henvises til FAS-spalterne i Ugeskr. f. Læger. (hvilket nr.  ?)

-         Specialeplænlægning; lands- og landsdelfunktioner: BRK orienterede fra Sundhedsstyrelsens arbejde omkring landsdelsfunktioner.

-         Temadag om subspecialisering : DSOG afholder temadag om subspecialisering d. 1.11.99 i Odense Kongres Center. Alle interesserede opfordres til at møde op.

-         DSOG’s forårsmøde 2000: Forårsmødet ligger i maj, og således i god afstand fra FYGO generalforsamling

-         Arbejdsmiljøundersøgelsen : Det blev besluttet at udtrække 100 medlemmer til deltagelse i undersøgelsen. Blandt de 100 trækkes lod om 2 flasker god vin.

-         Tænketanken (FIGO-midlerne): Følgende personer er udpeget til tænketanken: Jes Vestergaard, Jan Blaakær,Charlotte Viltken, Kim Toftager, Henning Kvist Poulsen, Jannie Dalby (FYGO-rep.), Birgitte Bruun Nielsen (FYGO-rep.), Margrethe Møller, Bjarne Rønde Kristensen

-         Lovforslag om sene aborter: BRK orienterede om at han ikke har kontaktet Justitsministeriet, da FYGO’s svar stemmer overens med DSOG’s og DADL’s positive svar til lovforslaget.

-         Organonkurser i øst-DK : HJK orienterede om at studiegrupperne, som slås op i det sidste nr. af ’sprøjten’ i år. BRK står for øst koordineringen, HJK for vest.

-         NFYGO-møde forud for NFOG-mødet : Der er aftalt møde 2.juni for bestyrelsesmedlemmer i de nordiske FYGO organisationer, forud for NFOG kongressen 3-6 juni 2000. BRK foreslog formøde i forbindelse med ENTOG møde i Rom.

Så mange som muligt af bestyrelsen opfordres til at deltage. De, som ønsker at deltage,søger ekstern finansiering af rejse- og opholdsudgifter.

 

Ad 11 Nyt fra:

BRK berettede fra DSOG’s bestyrelse, og fra undervisningsudvalget.

 

Ad 12 Hængepartier:

Forretningsgange og revision af FYGO håndbog: det hænger lidt endnu.

 

 

 

 

 

PS        HJK har bedt mig om at gøre opmærksom på at programmet for generalforsamling i foråret skal ligge klar snarest, og inden vi mødes igen. Det skal annonceres i næste nummer af sprøjten, med deadline d.18.11

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

Dorthe Nielsen