Referat

af

FYGO bestyrelsesmøde d. 3.10.00 i Odense

 

 

Tilstede: Bjarne Rønde Kristensen (BRK), Søren Brostrøm (SB), Jannie Dalby Salvig (JDS),  Kirsten Jochumsen (KJ), Hans Jørgen Knudsen (HJK), Susanne Axelsen (SA), Birgitte Østberg (BØ), Anette Tønnes Pedersen (ATP).

 

Afbud: Marianne Johansen (MJ), Dorthe Nielsen Forman (DNF).

 

 

1.  Valg af referent

 

ATP frivilligt valgt som referent.

 

 

2.  Godkendelse af referat fra best.møde d.24.8.00

 

Referatet godkendt med enkelte rettelser.

 

 

3.  Konstituering frem til generalforsamling 2001

 

DNF har valgt at skifte speciale, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen frem til næste generalforsamling. KJ overtager indtil da sekretærposten med fri ret til at uddelegere konkrete opgaver.       

 

 

4.  Kurser/kursuskatalog

 

KJ havde produceret et flot kursusprogram som vil blive sendt ud til de uddannelsesansvarlige overlæger på de 32 gynækologiske afdelinger. KJ vil sørge for at kurserne også bliver annonceret i Ugeskriftet. Tilmeldinger og sponsorer blev gennemgået.

Fra Kursusbedømmelsesudvalget har vi en forhåndsgodkendelse om at vores kurser giver point svarende til 4 timer.  

 

 

5.  FYGO håndbogen

 

SA og SB havde lavet deres hjemmearbejde færdigt.

Aftalen blev at alle mailer deres reviderede afsnit rundt til de øvrige mhp. eventuelle kommentarer. Endelig godkendelse af den reviderede håndbog ved næste bestyrelsesmøde.

 

 

6.  DSOG’s ekstraordinære generalforsamling

 

Finder sted d. 17.nov. i forbindelse med efterårsmødet på Herlev.

Punkterne til generalforsamlingen blev gennemgået. Vi vil herfra opfordre yngre medlemmer af foreningen til at stille op til FIGO-fondens bestyrelsesvalg.

 

 

7.  FYGO generalforsamling

 

JDS meddelte at der er reserveret 50 værelser. JDS vil spørge til de fysiske forhold til sponsorer, kaffepauser m.m.  Prisen vil blive 950 kr  -  enkeltværelser i det omfang det er muligt.

 

Tidsplan:

To.d.15.3:      10.00-12.00:  Fagligt program

                      12.00-13.00: Frokost

                      13.00-15.00: Fagligt program

                      15.00-15.30: Kaffe

                      15.30-18.30: Generalforsamling

                      19.00:            Middag + høj musik

Fr.d.16.3:       9.00-12.00:    Fagligt program

                      12.00-13.00:  Frokost

                      13.00-14.30:  Fagligt program

 

Brainstorming over det faglige indhold. Hovedtemaet er obstetrik. Jannie arbejder videre med et detaljeret udkast til programmet.

                                           

 

8.  Orientering

 

BØ orienterede fra undervisningsudvalget:  Der er blevet arbejdet med målbeskrivelserne til de  nye U-kurser. Disse er nu planlagt og der er udpeget hoved- og delkursusledere.

De første U-kurser er blevet afholdt og har fået gode evalueringer. Det nye er at også kursusdeltagerne nu bliver evalueret.

 

SA orienterede om ENTOG møde i den forløbne week-end i Århus.

 

 

Kommende mødedatoer:

 

Ti. d. 7.11 kl. 15.00 i Odense 

Fr. d.17.11 kl. 10-13 i på KAS Herlev  

Ti. d. 12.12 kl. 15.00 hos Bjarne i Vester Såby