Referat af FYGO BM d. 28. september 2004.

 

Sted: Patienthotellet i Odense

 

Tilstede: GE, TD, PS, PR , MS og senere TL, JDS og AP

Fraværende: CDP, JL og CR

 

Punkt 1: MS blev valgt til referent

 

Punkt 2: Referatet fra mødet d. 27+28 august 2004 blev godkendt uden  kommentarer. PS sætter det på hjemmesiden. U-politiske notat skal først på hjemmesiden efter Bladet er kommet.

 

Punkt 3:

a. DSOG’s bestyrelse: DSOG´s strategi plan forventes færdiggjort snarest og vil komme i næste nummer af bladet og skal bagefter lægges på hjemmesiden.

Efterårsmødet d. 19+20 november er på Herlev.

Forårsmødet er programsat til d. 29+30 april 2005 på Hindsgavl. Er der forslag til emner fredag før GF? PR foreslår noget om evaluering af den nye målbeskrivelse. Der er dog temadag om dette d. 6/4 2005. PR foreslår også emner vedr. klagesager. Synes vi som selskab skal sætte fokus på dette emne, da det fylder meget i specialet/hverdagen. Evt. noget om debriefing. GE tager emnet med til DSOG’s bestyrelse.

Man vil gerne have dannet et netværk mellem de 3 regioner og prøver at arbejed på at et medlem fra Undervisningsudvalget kan få observatørstatus i de 3 specialespecifikke råd/udvalg. Lisa Bang retter henvendelse til relevante instanser.

Søren Brostrøm overvejer at trække sig som webmaster. Man diskuterer en økonomisk kompensation for det store arbejde.

Vedr. inspektorrapporterne: DSOG har diskuteret. Hvor bliver de af, og hvad bliver de brugt til? Peter skal skrive standardbrev vedr. juniorinspektorerne. DSOG støtter, at rapporterne offentliggøres på hjemmesiden. De støtter ligeledes vi kontakter Ugeskriftet mhp artikel om juniorinspektorerne – deres rolle og evaluering af projektet, samt at vi kontakter de uddannelsessøgende på de respektive afdelinger forud for besøg for at sikre deres tilstedeværelse.

Vedr. NFOG: Lone Hvidman har været til møde. Det er besluttet, at der Assembly of Delegates Meeting på NFOG kongresserne fortsat skal holdes i selve kongressen, men at der ikke skal være sideløbende videnskabelige indlæg. Frist for ansøgning til Visitor program forlænget til 1/12 – PS sætter det på hjemmesiden

FYGO´s u-politiske notat diskuteres ved næste DSOG BM.

b. Undervisningsudvalget: Vedr. forskningstræning (eller mangel på samme) er der lavet et fint oplæg om mulig håndtering indenfor vores speciale. Det bliver dog nok ikke 12 uger med løn som oplægget oprindeligt var. De oprindeligt afsatte 200 millioner til implementering af de nye speciallægeuddannelser er blevet reduceret til 100 millioner. DSOG har besluttet, at arbejde videre via DMS, som fungerer som paraplyorganisation for alle specialer. DMS har rep i Det nationale Råd og er høringspart. Der skal være møde i undervisningsudvalget d. 28/10, hvor de bl.a. skal se på FYGO´s henvendelse vedr. 360 g. evaluering.

c. CR ikke tilstede. Der er planlagt kursus d. 7+8 oktober

d. Intet nyt. JL ikke tilstede. Datoer for næste ansøgningsrunde er allerede på hjemmesiden. PS ser på vejledning omkring ansøgning om kursusstilling.

 

Punkt 4:

Region Nord: Ikke sket det store. Ide om evt. at rekruttere undervisere fra UNI til forskningstræning. Til sidst opslåede kursusstilling var der 6 ansøgere og heraf 5 kvalificerede. Der bliver afholdt kurser for udd. Ansvarlige overlæger i løbet af foråret 2005. Der skal udarbejdes retningslinjer for håndtering af afvigelser fra planlagte forløb af kursusstilling. Udd. programmerne er færdige. Næste møde jan 2005

Region Syd: Her er udd. programmerne ligeledes færdige. Skal i gang med implementering af disse. Næste møde 5/10.

Region Øst: Haft møde 9/9. Introprogrammerne er godkendt for alle afdelinger. Hovedudd. programmerne er ved at blive lavet færdige. Lavet et nyt kommisorium, hvor der stadig er plads til 2 Fayl rep (indstillet af FYGO). Planen er at holde fast ved samme struktur som hidtil. Formanden er pålagt at holde kontakt til de andre regioner. Næste møde: 7/4-2005.

 

Punkt 5. Vedr. Internat: PR har forhørt sig om priser andre steder. Går videre med 2 af stederne (AP tager det ved Korsør). AP har lavet et fint program. Dette gennemgås og yderligere forslag tilføjes. AP skriver rent og rundsender. Vi fordeler opgaver mhp kontakt til mulige undervisere. GE kontakter sponsorer. GE aftaler videre med Ledernes omkring mad mm. Det sociale indslag diskuteres næste BM. GE forhånds reserverer Ledernes til 2006, men vi skal forhandle aktivt senere.

 

Punkt 6. CDP og GE’s oplæg til afsnit i specialehåndbogen bifaldes med kun enkelt rettelse. Tages med tilbage til DSOG’s bestyrelse.

 

Punkt 7. ENTOG. 0 ansøgere til udvekslingsopholdet. GE og MS tager til selve ENTOG mødet og GF. Beslutningen om, hvorvidt vi/DK skal ansøge om at få arrangementet hertil i 2006 udskydes til næste BM. Hvis vi siger ja, er det nuværende bestyrelse, der er ansvarlige for at få arrangementet gennemført. CDP og MS laver oplæg om mulig gennemførelse. GE lufter i DSOG’s bestyrelse om der er opbakning. Umiddelbart er der ikke den store iver for at ansøge om arrangementet. Alle er enige om at i fald den siddende bestyrelse siger ja er de nuværende medlemmer forpligtede til at bidrage aktivt i 2006.

 

Punkt 8. NFYOG. MS og GE orienterer om sidste møde d. 25 september 2004. Der er planlagt et seminar om ledelse 27-28 maj 2005 i Malmø. Meningen er, at vi skal holde seminarer i ulige år og præ-kongres symposier ved NFOG-kongresserne i lige år. NFOG søges om støtte. Novo er med på samme vilkår som tidligere. Der planlægges endvidere precongres ved NFOG kongressen i Gøteborg 2006 samt undersøges mulighed for session inde i kongressen med uddannelsesrelevant tema.

 

Punkt 9. Se venligst under punkt 3.b.

 

Punkt 10. GE orienterer om respons på vores henvendelse til UU vedr. 360 graders evaluering. UU har det med på næste møde.

 

Punkt 11. Vi bruger ikke for mange penge. Transport bliver lidt mere end budgetteret gr. Helsinki. Sponsorindtægterne har været lidt mindre end vanligt. Alle husker at få sponsor til kommende kurser.

 

Punkt 12. JL, JDS og CDP skal på det næste inspektorkursus. JDS har været på genbesøg i Hvidovre, vi afventer rapporten. Skal på genbesøg i Horsens til december. GE har været på genbesøg i Odense i august. Skal på genbesøg i Glostrup til december. GE kontakter UFL ang artikel om juniorinspektorordningen (se endvidere punkt 3.a.)

 

Punkt 13. Laparoskopi kursus d. 2/12 2004 og hysteroskopikursus d. 14/1 2005 på Alpha instituttet. Underskud på ca. 6000 kr. pr. kursus er accepteret af bestyrelsen. Lotte Clevin vil gerne holde 2 årlige laparoskopikurser  og 1 hysteroskopi kursus. TD går videre med det og ser på behovet udfra årets tilmeldinger. Perinat. kursus i Odense 5/10 samt igen til januar. Gyn. inf. kursus i Århus og evt. i Kbh.

 

Punkt 14. Bestyrelsesinternatet i 2005 programsættes til d 10+11 juni. Vi kontakter Mols laboratoriet for at høre, om vi kan være der.

 

Punkt 15. Evaluering af vores FYGO kurser skal på næste dagsorden.

 

                        København d. 01.10.2004                         Marie Søgaard