Generalforsamling i Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

 

torsdag den 7.marts 2002, Ledernes Uddannelses Center, Rugårdsvej 590, Odense.

 

  1. Valg af dirigent

Marlene Mohr blev valgt som dirigent, og erklærede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og i henhold til vedtægterne.

 

2.      Beretninger

Bestyrelsen: Søren gennemgik bestyrelsens beretningen som fremlagt på FYGO’s hjemmeside.

Uddannelsesudvalget: Jette gennemgik Undervisningsudvalgets arbejde, specielt evaluering og revision af kurserne og delkursuslederene, og gav udtryk for en fornemmelse af et væsenligt kvalitetsløft. Hun refererede til den økonomisk diskussion af speciallægeuddannelsen i Sundhedsstyrelsen, der ønsker at DSOG skal overtage denne udgift. Hun gennemgik elementerne i den nye målbeskrivelse i speciallægeuddannelsen, specielt de nye tiltag i form af kompetence-mål frem for ansættelsessteder og stillingsbeskrivelse. Beskrev arbejdsgruppens sammensætning, og de fremtidige roller til speciallægen jævnfør speciallægekommissionens betænkning.

Efteruddannelsesudvalget: Jannie gennemgik efteruddannelsesudvalgts arbejde og specielt problemerne i forbindelse med implementering af CME-points.

Vurderingsudvalget: Kirsten Jochumsen og Lisa Bang gennemgik arbejdet i udvalget, specielt blev fremfør kriteriet om 3 måneders ophold i udlandet skulle have specielt uddannelsesmæssigt indhold for at blive godkendt. Desuden skal ultralyd og operativerfaring have specielt indhold og dokumenteres.

Efter disse gennemgange blev der stillet spørgsmål fra salen. Det første gik på den geografiske sammensætning af uddannelsesblokkene, med henblik på om man kunne undgå uddannelse på 3 forskellige hospitaler. Lisa og Søren svarede, at arbejdet med at få adgang til flere uddannelsesstillinger er komplekst, og at de geografiske forhold indgår i bestyrelsens overvejelser. Imod alle prognoser har Videreuddannelsesråd Øst tidligere udmeldt at der ikke var grund til at uddanne flere gynækologer, men denne holdning er dog under optøning. Desuden afventer Sundhedsstyrelsen de nye målbeskrivelser fra de enkelte specialer, hvilket betyder at beslutningen om at øge uddannelseskapaciteten i region Øst og Syd forsinkes yderligere.  Det Nationale Råd for Lægelig Videreuddannelse finder at andre specialer har større problemer end vores. I region Øst har Universitetssygehusene generelt udmeldt betænkelighed ved at skulle uddanne flere gynækologer, hvorimod centralsygehusene har modtaget ideen positivt. Derudover er der problemer med sammensætningen af blokkene i region Nord og Syd da inddragelsen af Centralsygehusene (kombineret med ønsket om kirurgi på samme sygehus som den gynækologiske del) gør at visse blokke indebærer lang transporttid. Det vil derfor i fremtiden  være rimeligt at diskutere blokkenes sammensætning udfra  det uddannelsesmæssige indhold af  kirurgien på de enkelte afdelinger.  Generelt ville en større variation i blokkenes sammensætning kunne tilfredsstille dels kursister og dels sygehusejerne. Ligeledes vil fx reduktion af kirurgi fra 1½ år til 1 år betyde at der i region Syd og Øst vil være brug for en overgangsordning med blokke uden kirurgi.

Herefter blev der spurgt hvorfor FYGO ønsker kirurgidelen af uddannelsesstillingerne lagt på universitetsafdelinger, og om kirurgien bør ligge i uddannelsesblokkene. Jannie forklarede de geografiske overvejelse med henblik på kortere transportvej bag dette ønske, men at der var forskellige overvejelser i de forskellige regioner. Lisa forklarede at kirurgien bør blive i uddannelsesblokkene for at den ikke kommer til at virke som ”nåleøje” da man kan forvente mangel på kirurgiske stillinger fremover. Jette gennemgik speciallægekommissionens udkast med uddannelse i  den funktionsbærende enhed, hvor blokstrukturen formentlig helt forsvinder. Der blev udtrykt enighed i bestyrelsen om fortsat at anbefale kirurgi i uddannelsesblokkene.

Enkelte i forsamlingen mente at 6 måneders valgfrihed i uddannelsesstillingerne burde fastholdes, andre fandt dette urealistisk på grund af det ville blive svært at overbevise amterne om dette.

Der blev stillet spørgsmål ved om man ikke skulle afkorte uddannelsen med 6 måneder. Jette anførte at den nye målbeskrivelse vil indeholde en vurdering af uddannelseslængden.

Der blev spurgt om man har brugt evalueringerne af uddannelsesafdelingerne, i arbejdet med at udvide antallet af uddannelsesstillinger, og om man har været opmærksom på om flere uddannelsesstillinger ville interferere med at kunne komme til at gå i kompetencegivende bagvagtslag som uddannelsessøgende 1.reservelæge. Bestyrelsen svarede at det er svært at få fat i disse evalueringer, og at vi ikke har nogle restriktionsmuligheder. Gitte udtrykte bekymring for om den samlede uddannelseskapaciteten i Region Nord er tilstrækkelig stor til at den iværksatte udvidelsen af antallet af kursusstillinger kan gennemføres således at den enkelte kursist opnår de nødvendige kompetencer indenfor den afsatte tid. Det bliver derfor meget nødvendigt at den enkelte kursist er opmærksom på egne uddannelsesplan, mål og opfyldelsen af disse.     

Endeligt blev det drøftet om det er muligt at springe fra en delansættelse af uddannelsesblokkene, bestyrelsen anføre at det hidtil hat været umuligt af fravælge kirurgien, men at der er flere eksempler på at kursister fravælger fase 3 med held.

Slutteligt blev medlemmerne spurgt om de er bekymrede for at lægge uddannelsen ud på Centralsygehusene, der var ikke umiddelbart enighed om dette. Der blev udtrykt bekymring om at kompetencestyring muligvis i fremtiden ville kunne bruges som redskab til at styre de uddannelsessøgende læger. Bestyrelsen vil tage diskussionen op på strategiweekend.

Efter diskussionen blev bestyrelsens beretning godkendt af forsamlingen.

 

3.      Indkomne forslag:

Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om at nedlægge kontaktpersonordningen. Dette krævede vedtægtsændring, hvorfor forslaget var fremsendt og lagt ud på hjemmesiden. Forslaget vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

 

4.      Godkendelse af regnskab 2001. Fastlæggelse af kontingent 2002.

Kassereren Gitte Eriksen fremlagde regnskabet, som viste en pæn balance med et positivt resultat. Godkendelse fra forsamlingen af regnskab, budget, og et uændret årligt kontingent på 200,00 kr. 

  

5.      Valg:

Der var skrftligt afstemning til bestyrelsesvalget. Jane Lyngsøe (Svendborg) og Jannie Dalby Salvig (Odense) blev valgt til stemmeoptællere. Der var indkommet 4 gyldige skriftlige fuldmagter.

Bestyrelsen: Thomas Bergholt (Hillerød), Gitte Eriksen (Ålborg) og Kirsten Jochumsen (Odense) var på valg og ønskede genvalg. Lisa  Bang (Næstved) var også på valg, men ønskede at stillede sit mandat til rådighed. Derudover stillede Peter Secher (Aarhus) og Ida Vogel (Randers) op til bestyrelsen. Peter Secher var ikke fremmødt, men hans motivering blev oplæst af Gitte. De øvrige opstillede motiverede kort deres opstilling. Der var 48 stemmeberettigede tilstede, samt 4 godkendte fuldmagter. Gitte Eriksen (47 stemmer), Kirsten Jochumsen (44), Thomas Bergholt (42) og Ida Vogel (33) blev alle valgt for en 2 årig periode. Peter Secher (22 stemmer) blev valgt som suppleant.

Revisor: Lillan Kempf var på valg og  ønskede genvalg, Hun blev genvalgt uden modkandidater.

Vurderingsudvalget: Marianne Johansen var ikke på genvalg, hvorfor punktet bortfaldt.

 

6.      FYGO-prisen:

Søren motiverede bestyrelsens valg af Gynækologisk-obstetrisk afdeling Randers Centralsygehus. Marianne Glavin modtog 3 flasker rødvin på vegne af indstillerne, og afdelingen vil modtage prisen på DSOG’s forårsmøde.

 

7.      Eventuelt:

 

Søren berettede om det europæiske udvekslingsprogram, og opfordrede medlemmerne til at søge dette studieophold som foregår i Prag i slutningen af Maj 2002.

Der blev forespurgt om bestyrelsen kunne tage problemet om graviditetsdiskrimination op i DSOG’s bestyrelse eller i større fora. Der var enighed om at der principielt var et fagforeningsproblem, og at der skulle rettes henvendelse til FAYL.

Herefter blev bestyrelsen takket for arbejdet i det forgangne år, og dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede mødet for afsluttet.

 

 

 

 

Thomas Bergholt