13. januar 2005

 

 

Referat af FYGO bestyrelsesmøde

Rigshospitalet 12.januar 2005 kl. 15.30 til 19.00

 

Til stede: Gitte Eriksen (GE), Peter Secher (PS), Torur Dalsgaard (TD), Thea Lousen (TL), Marie Søgaard (MS), Pernille Ravn (PR), Jane Lyngsø (JL), Christina Damsted Petersen (CDP), Christian Rifbjerg (CR), Anja Pinborg (AP)

 

Afbud: Jannie Dalby Salvig (JDS)

 

 1. Referant: AP

 

 1. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 30. november 2004 blev godkendt uden anmærkninger

 

 1. Hvad sker der i:
  1. DSOG’s bestyrelse: Da der har været støt faldende mødedeltagelse til efterårsmødet gennem de senere år, sidst med kun 32 deltagere til ph.d.foredragene om lørdagen, har det været diskuteret, hvorvidt efterårsmødet skal reduceres til kun én dag eller helt slås sammen med forårsmødet. Der er endnu ikke taget nogen endelig beslutning, det vil afhænge af deltagelsen på det kommende efterårsmøde. FYGO ønsker dog ph.d.foredragene bevaret i deres nuværende form.
  2. Undervisningsudvalget intet nyt.
  3. Efteruddannelsesudvalget intet nyt.
  4. Vurderingsudvalget: Det nye pointsystem er blevet diskuteret og VU vil færdiggøre et udspil omkring fortolkningen af de nye regler til FYGO internatet.

 

 1. Sundhedsstyrelsens nye pointsystem: FYGO vil arbejde for, at det ”ekstra” kirurgi point, for de som har haft 1 års kirurgi, da dette fortsat var obligatorisk, fortsat skal tælle i det nye pointsystem. Vurderingsudvalget vil ligeledes påpege dette overfor den akademiske sekretær i Region Nord (AC). Det er meget vigtigt, at kommende ansøgere forsøger, at få forhåndsgodkendt deres point, idet der med indførelsen af det nye pointsystem vil være større usikkerhed omkring, hvad der er pointgivende.

Det nye pointsystem gennemgås punkt for punkt:

1.      Kriterium. Uændret fra tidligere.

2.      Kriterium. Kommunikationskursus er blevet tilføjet som pointgivende. Det er vigtigt, at kurset er af høj kvalitet og af en vis varighed. TL foreslår, at kurset skal være på linie med Lægeforeningens kommunikationskurser, som løber over ½ år.

3.      Kriterium. Alle er enige om, at det bliver meget vanskeligt at vurdere og at det vil kræve en individuel vurdering. VU vil komme med et udspil til fortolkning.

4.      Kriterium: Nu muligt, at få 2 point under dette kriterium, hvor det tidligere kun har været muligt at få ét.

5.      Kriterium: Svær at opnå point under dette.

6.      Kriterium: Det er vigtigt at fastholde, at det ikke bliver VU, som skal vurdere det faglige indhold i udenlandske ph.d. og disputatser, men at det bliver en person med speciel forskningserfaring.

FYGO er som DSOG frustrerede over den manglende høringsfase omkring det nye pointsystem. Det lader til at alle informationer fra SST går til Dansk medicinsk Selskab (DMS).GE og Lone Hvidman vil mødes med formanden for Dansk Medicinsk Selskab (Jens Christian Djuurhus), m.h.p. at sikre at vi som specialeselskab får de nødvendige informationer i fremtiden.

 1. Internatkursus og GF 2005:

Alle foredragsholdere er på plads. Alle melder tilbage til AP vedr. AV udstyr og om hvilken honorering foredragsholderne ønsker. CR bliver referent til GF. Søren Brostrøm dirigent

Tidsplan for GF:          

15.20-16.35        Kort beretning fra formanden. Indlæg fra UU (JDS) omkring den nye uddannelsesreform – virker det ?, VU – det nye point system (JL) og ENTOG (evt. under valgproceduren)

16.35-16.45    Pause

            16.45-17.45    Valg

17.45-17.55    FYGO prisen

17.55-18.00     Afslutning 

FYGO skal ved GF indstille to personer til hhv. UU og posten i DSOG´s bestyrelse. De skal så efterfølgende vælges ved DSOG’s GF i april 2005.

Ledernes uddannelsescenter er bestilt til 2006. Pris: 1095,- for enkelt og 2105,- for dobbeltværelse. CDP og TL har fortsat ansvaret for aftenunderholdningen.

 

 1. Spørgeskema vedr. deltagelse i DSOG møder og kurser vil så vidt muligt blive udsendt og samlet ind, så der om muligt foreligger et resultat på FYGO’s GF. Porto betales af FYGO og DSOG. En stud. medhjælp ansættes til taste arbejdet. CDP kender en stud. med., som gerne vil. PR bestiller labels, der sendes til JDS – der fjerner ikke relevante personer – JDS sender labels til CDP, der udsender skemaer. AP laver ”taste-filen”.

 

 1. Resultatet af SST’s inspektormøde d. 13.1.2005 afventes, før vi afslutter databasen og begynder at taste og analysere rapporterne. Det ser ud til, at SST er ved at opbygge et skema til tastning. Vi fordeler rapporterne imellem os og alle får excell filen tilsendt med databasen, når den er færdig. Fremover vil de som deltager i inspektorbesøget selv taste deres egen rapport. Nyt inspektorkursus bliver 29.-30.marts 2005, GE vil forsøge at få dem med, som endnu ikke har været på kursus.

 

 1. Laparoskopi kursus      2/12 2004 (TD)

Hysteroskopi kursus     14/1 2005 (TD)

Infektionskursus            12/4 2005 (TL)

Den svære samtale (Syd) PR

Kommende kurser efteråret 2005:

Praktisk Obstetrik kursus Øst + Vest  (TL) – dato v. næste bestyrelsesmøde

Prænatal diagnostik

Obstetriske infektioner

Onkologi evt. på internatet 2006

 

 1. NFYOG seminar. Foredragsholderne er på plads. NFYOG har netop ansøgt NFOG om 52.000,- kr. til rejseudgifter, hoteller samt aflønning af foredragsholderne. Mødet bliver sponsoreret og afholdt af og på NOVO Nordisk i Malmö. Det næste NFYOG bestyrelsesmøde bliver Oslo 9.-10.april MS og CDP deltager. Hvis ikke CDP kan, må en af os andre træde til. Der vil blive foretaget små ændringer i NFYOG’s statutter. Således at NFYOG domicilen og kontoen nu er i det land, hvor kassereren er bosiddende, hvor det tidligere har været i Danmark. Der er bred tilslutning til dette i FYGO’s bestyrelse.

 

 1. PS har budgetforslag for 2005 med på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Evt. Der er bred enighed om, at logoet er væsentligt bedre end det gamle, blot vil vi gerne have bogstaverne lidt smallere og se eksempler på andre farver som grøn og dybhavsblå.

 

 1. Næste bestyrelsesmøde bliver den 4.marts 2005 kl. 15.00 hos JDS i Strib (Middelfart). MS kommer desværre ikke.

Her skal FYGO prisen afgøres, underholdning til internatet bestemmes og spørgeskema resultaterne skal, om muligt, gennemgås.

 

 

AP/13.01.05